Тема 1 8


Скачать 377.06 Kb.
НазваниеТема 1 8
Дата публикации13.02.2014
Размер377.06 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Спорт > Документы
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

ТЕМА 18. Аналіз обсягів якості і структури робіт та послуг авіапідприємства (2 год.).

 1. Аналіз динаміки та виконання плану обсягів випуску продукції (наданих послуг)

 2. Аналіз структури виробництва (наданих послуг)

 3. Аналіз якості

 4. Аналіз ритмічності роботи авіапідприємства

 5. Аналіз факторів та пошук резервів збільшення випуску продукції


Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 18.

 1. Проаналізуйте основні чинники що впливають на обсяги авіаперевезень

 2. З’ясуйте зміст поняття ринок транспортних послуг та у якій відповідності проводять аналіз авіатранспортних послуг

 3. Охарактеризуйте основні завдання аналізу авіатранспортних послуг

 4. Визначте об’ємні кількісні показники діяльності авіакомпанії

 5. Визначте об’ємні кількісні показники діяльності аеропорту

 6. Перерахуйте об’єкти аналізу обсягів послуг авіапідприємства

 7. З’ясуйте джерела аналізу обсягів послуг авіапідприємства

 8. Вкажіть в яких вимірниках може виражатися обсяг виробництва продукції і реалізації послуг

 9. Охарактеризуйте основні завдання аналізу динаміки обсягів послуг авіапідприємства

 10. Охарактеризуйте основну мету аналізу структури та асортименту послуг авіапідприємства


Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 18.

 1. Проаналізуйте схему впливу асортиментно-структурних зрушень на головні показники підприємства

 2. Охарактеризуйте коефіцієнти які дають характеристику змінам в структурно-асортиментній політиці підприємства

 3. Визначте показники які характеризують якість продукції (авіатранспортних послуг)

 4. З’ясуйте поняття ритмічність роботи авіапідприємства

 5. Визначте які показники використовуються для оцінки ритмічності роботи авіапідприємства

 6. Проаналізуйте чинники які впливають на ритмічність роботи підприємства

 7. Проаналізуйте схему впливу факторів на зміну обсягів продукції (авіатранспортних послуг)

 8. Визначте джерела резервів зростання обсягів наданих послуг за рахунок поліпшення використання трудових ресурсів

 9. Визначте джерела резервів зростання обсягів наданих послуг за рахунок поліпшення використання основних засобів

 10. Визначте джерела резервів зростання обсягів наданих послуг за рахунок поліпшення використання сировини і матеріалів


Термінологічний словник ключових понять з теми 18.

  1. Ринок транспортних послуг

  2. Обсяг реалізації послуг

  3. Валова продукція

  4. Товарна продукція

  5. Структура авіатранспортних послуг

  6. Асортиментно-структурні зрушення

  7. Якість продукції

  8. Ритмічність роботи підприємства

  9. Аритмічність роботи підприємства

  10. Резерви збільшення обсягів послуг


Перелік контрольних питань з теми 18.

 1. З’ясуйте джерела аналізу обсягів послуг авіапідприємства

 2. Вкажіть в яких вимірниках може виражатися обсяг виробництва продукції і реалізації послуг

 3. Охарактеризуйте основні завдання аналізу динаміки обсягів послуг авіапідприємства

 4. Охарактеризуйте основну мету аналізу структури та асортименту послуг авіапідприємства

 5. Проаналізуйте основні чинники що впливають на обсяги авіаперевезень

 6. З’ясуйте зміст поняття ринок транспортних послуг та у якій відповідності проводять аналіз авіатранспортних послуг

 7. Охарактеризуйте основні завдання аналізу авіатранспортних послуг

 8. Визначте об’ємні кількісні показники діяльності авіакомпанії

 9. Визначте об’ємні кількісні показники діяльності аеропорту

 10. Проаналізуйте схему впливу факторів на зміну обсягів продукції (авіатранспортних послуг)


Тестові завдання з теми 18.


 1. У якому випадку підприємства застосовують натуральні показники обсягу випуску продукції?

А) Для аналізу VВП по окремих видах і групах однорідної продукції;

В) Для допоміжної характеристики;

С) Для узагальнюючої характеристики VВП;

D) Усі варіанти вірні.


 1. Виберіть один з можливих варіантів резерву росту VВП за рахунок поліпшення використання трудових ресурсів :

А) Ріст продуктивності роботи устаткування;

В) Повніше використання фонду робочого часу ОЗ;

С) Скорочення надпланових відходів сировини і матеріалів;

D) Ріст продуктивності праці.


 1. Виберіть один з можливих варіантів резерву росту VВП за рахунок поліпшення використання основних засобів :

А) Створення додаткових робочих місць;

В) Скорочення витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції;

С) повніше використання фонду робочого часу основних засобів;

D) Ріст продуктивності праці.


 1. Виберіть один з можливих варіантів резерву росту VВП за рахунок поліпшення використання сировини і матеріалів :

А) Ріст продуктивності праці;

В) Скорочення втрат робочого часу;

С) Ріст продуктивності роботи устаткування;

D) Скорочення витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції.


 1. До екстенсивних показників які характеризують VВП відносяться:

А) Обсяг ОЗ, фондовіддача і продуктивність праці;

В) Обсяг матеріальних ресурсів; матеріаловіддача;

С) Обсяг ОЗ; обсяг матеріальних ресурсів; кількість персоналу;

D) Продуктивність праці; фондовіддача; матеріаловіддача.


 1. Яким чином розрахувати темпи приросту VВП?

А) З даних звітного періоду віднімаємо дані базисного і множимо на 100%;

В) З результативного темпу росту віднімаємо 100%;

С) До результативного темпу росту додаємо 100%;

D) Результат темпів росту ділимо на 100%.


 1. При збільшенні долі високорентабельної продукції :

А) VВП у вартісному вираженні коливається;

В) VВП у вартісному вираженні зменшується;

С) VВП у вартісному вираженні збільшується;

D) VВП у вартісному вираженні залишається незмінним.


 1. Які чинники впливають на зміну VВП?

А) Кількість персоналу; обсяг ОЗ; обсяг використаних матеріальних ресурсів;

В) Продуктивність праці; фондовіддача; матеріаловіддача;

С) Кількість персоналу і продуктивність праці;

D) Правильні відповіді А) і В).


 1. До джерел інформації для аналізу VВП відносяться:

А) Інвентарні картки обліку ОЗ; проектно-кошторисна документація;

В) Оперативні плани-графіки; накладні; рахунки-фактури;

С) Дані табельного обліку і відділу кадрів;

D) Усі відповіді вірні.


 1. До інтенсивних показників які характеризують VВП відносяться:

А) Обсяг ОЗ, фондовіддача і продуктивність праці;

В) Обсяг матеріальних ресурсів, матеріаловіддача і фондовіддача;

С) Обсяг ОЗ; обсяг матеріальних ресурсів; кількість персоналу;

D) Продуктивність праці; фондовіддача; матеріаловіддача.
^ Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 18.
Варіант 1

Задача 1

Аналіз динаміки та структури основних показників роботи авіаційного підприємства

I. Вихідні дані

№ п/п

Показники

Один. виміру

1 рік

2 рік

Темпи росту, %

3 рік

Темпи росту,%

Середні темпи приросту

1

Перевезено пасажирів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до перевезених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

6800

3200


7000

3150

6500

2200
2

Перевезено вантажу, в т.ч.:

На міжнародному сполучені:

Питома вага до перевезеного вантажу

Тон

Тон

%

50900

45300


48300

46100

40000

30000
3

Відправлено пасажирів з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправлених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

1800

988


2240

1870

2800

1200
4

Відправлено вантажу з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправленого вантажу

Тон

Тон

%

13100

9550


20000

18600

19800

19000
5

Пасажирообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального пасажирообігу

Млн.пкм

Млн.пкм

%

3700

3500


3350

3000

4000

3600
6

Вантажообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального вантажообігу

Млн.ткм

Млн.ткм

%

15100

11300


13200

8000

15000

7000
7

Виконано рейсів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні

Питома вага до виконаних рейсів

Одиниць

Одиниць

%

9200

4100


10000

5200

11300

4600

II. Завдання до ситуації

 1. Проаналізувати зміни в об’ємних показниках діяльності роботи авіапідприємств, розрахувати ланцюгові темпи росту показників та середні темпи росту і приросту за трирічний період.

 2. Проаналізувати зміни у структурі показників, розрахувати їх питому вагу на міжнародному сполученні


Варіант 2

Задача 1

Аналіз динаміки та структури основних показників роботи авіаційного підприємства

I. Вихідні дані

№ п/п

Показники

Один. виміру

1 рік

2 рік

Темпи росту, %

3 рік

Темпи росту,%

Середні темпи приросту

1

Перевезено пасажирів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до перевезених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

1100

1050


1200

1000

1800

960
2

Перевезено вантажу, в т.ч.:

На міжнародному сполучені:

Питома вага до перевезеного вантажу

Тон

Тон

%

15400

12000


20030

14500

18000

16900
3

Відправлено пасажирів з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправлених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

7400

7000


7800

7700

7430

7140
4

Відправлено вантажу з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправленого вантажу

Тон

Тон

%

22000

21500


20000

18600

30000

29000
5

Пасажирообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального пасажирообігу

Млн.пкм

Млн.пкм

%

4500

4300


3350

3000

4440

4240
6

Вантажообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального вантажообігу

Млн.ткм

Млн.ткм

%

16100

11300


15000

9500

14200

11200
7

Виконано рейсів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні

Питома вага до виконаних рейсів

Одиниць

Одиниць

%

10000

9999


8800

8000

11300

11250

II. Завдання до ситуації

 1. Проаналізувати зміни в об’ємних показниках діяльності роботи авіапідприємств, розрахувати ланцюгові темпи росту показників та середні темпи росту і приросту за трирічний період.

 2. Проаналізувати зміни у структурі показників, розрахувати їх питому вагу на міжнародному сполученні

Варіант 3

Задача 1

Аналіз динаміки та структури основних показників роботи авіаційного підприємства

I. Вихідні дані

№ п/п

Показники

Один. виміру

1 рік

2 рік

Темпи росту, %

3 рік

Темпи росту,%

Середні темпи приросту

1

Перевезено пасажирів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до перевезених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

4010

3970


4870

3500

4430

4000
2

Перевезено вантажу, в т.ч.:

На міжнародному сполучені:

Питома вага до перевезеного вантажу

Тон

Тон

%

66000

66000


68300

65000

70050

65000
3

Відправлено пасажирів з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправлених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

2200

500


2300

480

2150

490
4

Відправлено вантажу з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправленого вантажу

Тон

Тон

%

33000

15100


30000

15000

31060

16000
5

Пасажирообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального пасажирообігу

Млн.пкм

Млн.пкм

%

4800

4300


5600

4200

12000

4100
6

Вантажообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального вантажообігу

Млн.ткм

Млн.ткм

%

22800

11300


25000

22700

20900

20600
7

Виконано рейсів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні

Питома вага до виконаних рейсів

Одиниць

Одиниць

%

9200

4100


15000

11200

11300

11300

II. Завдання до ситуації

 1. аналізувати зміни в об’ємних показниках діяльності роботи авіапідприємств, розрахувати ланцюгові темпи росту показників та середні темпи росту і приросту за трирічний період.

 2. аналізувати зміни у структурі показників, розрахувати їх питому вагу на міжнародному сполученні


Варіант 4

Задача 1

Аналіз динаміки та структури основних показників роботи авіаційного підприємства

I. Вихідні дані

№ п/п

Показники

Один. виміру

1 рік

2 рік

Темпи росту, %

3 рік

Темпи росту,%

Середні темпи приросту

1

Перевезено пасажирів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до перевезених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

13000

13000


12500

12000

11200

10000
2

Перевезено вантажу, в т.ч.:

На міжнародному сполучені:

Питома вага до перевезеного вантажу

Тон

Тон

%

90800

45000


95000

46100

100030

50000
3

Відправлено пасажирів з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправлених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

20080

18600


22400

19200

28000

17000
4

Відправлено вантажу з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправленого вантажу

Тон

Тон

%

131000

95500


132000

130100

128000

120000
5

Пасажирообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального пасажирообігу

Млн.пкм

Млн.пкм

%

8700

7800


8770

7870

8700

7800
6

Вантажообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального вантажообігу

Млн.ткм

Млн.ткм

%

20130

19880


21100

17500

15000

16500
7

Виконано рейсів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні

Питома вага до виконаних рейсів

Одиниць

Одиниць

%

890

800


1000

760

1130

750

II. Завдання до ситуації

 1. аналізувати зміни в об’ємних показниках діяльності роботи авіапідприємств, розрахувати ланцюгові темпи росту показників та середні темпи росту і приросту за трирічний період.

 2. Проаналізувати зміни у структурі показників, розрахувати їх питому вагу на міжнародному сполученні

Варіант 5

Задача 1

Аналіз динаміки та структури основних показників роботи авіаційного підприємства

I. Вихідні дані

№ п/п

Показники

Один. виміру

1 рік

2 рік

Темпи росту, %

3 рік

Темпи росту,%

Середні темпи приросту

1

Перевезено пасажирів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до перевезених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

2100

1800


3000

2800

3100

2500
2

Перевезено вантажу, в т.ч.:

На міжнародному сполучені:

Питома вага до перевезеного вантажу

Тон

Тон

%

50900

45300


48300

46100

40000

30000
3

Відправлено пасажирів з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправлених пасажирів

Тис.чол.

Тис.чол.

%

1100

1005


1000

970

1300

1200
4

Відправлено вантажу з аеропорту, в т.ч.

На міжнародному сполученні:

Питома вага до відправленого вантажу

Тон

Тон

%

15600

10000


20000

19000

19800

19000
5

Пасажирообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального пасажирообігу

Млн.пкм

Млн.пкм

%

3300

3000


3300

2800

3300

3100
6

Вантажообіг, в т.ч.:

На міжнародному сполученні:

Питома вага до загального вантажообігу

Млн.ткм

Млн.ткм

%

1510

1200


1400

1000

2500

1700
7

Виконано рейсів, в т.ч.:

На міжнародному сполученні

Питома вага до виконаних рейсів

Одиниць

Одиниць

%

12200

12000


12200

12000

13300

11000

II. Завдання до ситуації

 1. аналізувати зміни в об’ємних показниках діяльності роботи авіапідприємств, розрахувати ланцюгові темпи росту показників та середні темпи росту і приросту за трирічний період.

 2. Проаналізувати зміни у структурі показників, розрахувати їх питому вагу на міжнародному сполученні


Варіант 1

Задача 2
I. Вихідні дані

Квартал

Обсяг авіатранспортних послуг за рік, тис.грн

Доля а/т послуг, %

Виконання плану, коефіцієнт

Доля а/т послуг в виконанні плану по ритмічності, %

план

факт

план

факт

I

90

100

II

90

105

III

90

95

IV

90

85

Разом
II. Завдання до ситуації

 1. Проаналізувати ритмічність авіатранспортних послуг по кварталам, розрахувати коефіцієнт виконання;

 2. Проаналізувати зміну долі авіатранспортних послуг по факту відносно до плану;

 3. Розрахувати коефіцієнти ритмічності, варіації та аритмічності.


Варіант 2

Задача 2
I. Вихідні дані

Квартал

Обсяг авіатранспортних послуг за рік, тис.грн

Доля а/т послуг, %

Виконання плану, коефіцієнт

Доля а/т послуг в виконанні плану по ритмічності, %

план

факт

план

факт

I

120

110

II

120

120

III

120

115

IV

120

110

Разом
II. Завдання до ситуації

 1. Проаналізувати ритмічність авіатранспортних послуг по кварталам, розрахувати коефіцієнт виконання;

 2. Проаналізувати зміну долі авіатранспортних послуг по факту відносно до плану;

 3. Розрахувати коефіцієнти ритмічності, варіації та аритмічності.


Варіант 3

Задача 2
I. Вихідні дані

Квартал

Обсяг авіатранспортних послуг за рік, тис.грн

Доля а/т послуг, %

Виконання плану, коефіцієнт

Доля а/т послуг в виконанні плану по ритмічності, %

план

факт

план

факт

I

55

55

II

55

65

III

55

60

IV

55

50

Разом
II. Завдання до ситуації

 1. Проаналізувати ритмічність авіатранспортних послуг по кварталам, розрахувати коефіцієнт виконання;

 2. Проаналізувати зміну долі авіатранспортних послуг по факту відносно до плану;

 3. Розрахувати коефіцієнти ритмічності, варіації та аритмічності.


Варіант 4

Задача 2
I. Вихідні дані

Квартал

Обсяг авіатранспортних послуг за рік, тис.грн

Доля а/т послуг, %

Виконання плану, коефіцієнт

Доля а/т послуг в виконанні плану по ритмічності, %

план

факт

план

факт

I

345

345

II

345

330

III

345

345

IV

345

350

Разом
II. Завдання до ситуації

 1. Проаналізувати ритмічність авіатранспортних послуг по кварталам, розрахувати коефіцієнт виконання;

 2. Проаналізувати зміну долі авіатранспортних послуг по факту відносно до плану;

 3. Розрахувати коефіцієнти ритмічності, варіації та аритмічності.


Варіант 5

Задача 2
I. Вихідні дані

Квартал

Обсяг авіатранспортних послуг за рік, тис.грн

Доля а/т послуг, %

Виконання плану, коефіцієнт

Доля а/т послуг в виконанні плану по ритмічності, %

план

факт

план

факт

I

260

200

II

260

255

III

260

255

IV

260

270

Разом
II. Завдання до ситуації

 1. Проаналізувати ритмічність авіатранспортних послуг по кварталам, розрахувати коефіцієнт виконання;

 2. Проаналізувати зміну долі авіатранспортних послуг по факту відносно до плану;

 3. Розрахувати коефіцієнти ритмічності, варіації та аритмічності.Творчі задачі/ситуаційні вправи з теми 18.


  1. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ I. Діяльність аеропортів (Додаток 1) проаналізуйте структуру послуг аеропорту за місяць у тому числі міжнародні перевезення.

  2. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ I. Діяльність аеропортів (Додаток 1) проаналізуйте структуру послуг аеропорту з початку року у тому числі міжнародні перевезення.

  3. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ II. Діяльність авіакомпаній (Додаток 1) проаналізуйте структуру послуг авіакомпанії за місяць у тому числі міжнародні перевезення.

  4. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ II. Діяльність авіакомпаній (Додаток 1) проаналізуйте структуру послуг авіакомпанії з початку року у тому числі міжнародні перевезення.

  5. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ I. Діяльність аеропортів (Додаток 2) проаналізуйте структуру послуг аеропорту за місяць у тому числі міжнародні перевезення.

  6. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ I. Діяльність аеропортів (Додаток 2) проаналізуйте структуру послуг аеропорту з початку року у тому числі міжнародні перевезення.

  7. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ II. Діяльність авіакомпаній (Додаток 2) проаналізуйте структуру послуг авіакомпанії за місяць у тому числі міжнародні перевезення.

  8. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ II. Діяльність авіакомпаній (Додаток 2) проаналізуйте структуру послуг авіакомпанії з початку року у тому числі міжнародні перевезення.

  9. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ I. Діяльність аеропортів (Додаток 3) проаналізуйте структуру послуг аеропорту за місяць у тому числі міжнародні перевезення.

  10. Використовуючи дані статистичної звітності форма № 51 – ЦА «Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства» Розділ I. Діяльність аеропортів (Додаток 3) проаналізуйте структуру послуг аеропорту з початку року у тому числі міжнародні перевезення.

Похожие:

Тема 1 8 iconО в белова Общая психодиагностика Автор-составитель О. В. Белова...
Тема психологическая диагностика как наука тема классификации психодиагностических методов тема стандартизованные методы психодиагностики...
Тема 1 8 iconТема современное международное право, его сущность и система 2 тема...
Тема 10. Международно-правовое регулирование положения населения в государстве 22
Тема 1 8 iconСегодняшняя тема заседания будет, главная тема всех последних новостей...
Приветствую Вас Уважаемые коллеги на 4 заседании экспертно-политического клуба Модус
Тема 1 8 iconТема из баллады Томского h-moll. Тема графини (рока) e-moll + тема...
Интродукция. Тема из баллады Томского h-moll. Тема графини (рока) e-moll + тема призрака (целотоновая гамма в басу). Тема любви
Тема 1 8 iconЛекция Тема 1
Тема Специальная педагогика в контексте реализации коррекционно-образовательных задач
Тема 1 8 iconТема 1 7
Тема 17. Аналіз виконання контрактних зобов’язань із закордонними партнерами (2 год.)
Тема 1 8 iconИстория россии тема 3
Тема Образование и развитие Московского (Российского) государства во второй половине XV – XVI вв
Тема 1 8 iconЛекція №17 Тема 6
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. Єсв
Тема 1 8 iconТема экономическая теория: предмет, 6 метод, функции
Ценовая эластичность спроса и предложения 40 тема рыночная экономика: содержание, 43
Тема 1 8 iconТема Кількість годин, відведених на
Тема Вступ. Постмодернізм як світовідчуттєва І стильова домінанта останньої чверті ХХ – поч ХХІ ст
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница