Тема 1 7


Скачать 144.68 Kb.
НазваниеТема 1 7
Дата публикации13.02.2014
Размер144.68 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Спорт > Документы
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

ТЕМА 17. Аналіз виконання контрактних зобовязань із закордонними партнерами (2 год.).

 1. Контракти як інформаційна база для аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств, бартерний договір

 2. Бартерний договір

 3. Аналіз виконання експортних (імпортних) виробничих контрактів

 4. Страхування й інспекторські сертифікати

 5. Аналіз руху інвалютних грошових коштів


Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 17.

 1. Дайте визначення контракту як основного документу, що визначає права та обов’язки учасників зовнішньоекономічної діяльності. Види контрактів.

 2. З’ясуйте зміст поняття ціна товару (послуги) та вкажіть показники які визначають для встановлення ціни у зовнішньоторговельному контракті.

 3. Визначте які види цін виділяють в залежності від способу фіксації.

 4. Обґрунтуйте доцільність зведення ціни пропозиції до ціни угоди.

 5. Проаналізуйте систему знижок які використовуються у практиці міжнародної торгівлі.

 6. Визначте особливості уточнення умов платежу зовнішньоторговельного контракту.

 7. З’ясуйте у чому полягає сутність аналізу структури реалізації послуг за експортними угодами.

 8. Визначте чинники які впливають на обсяг реалізації послуг за експортними контрактами.

 9. З’ясуйте завдання аналізу виконання експортних угод за номенклатурою та асортиментом продукції (наданих послуг).

 10. Поясніть основну мету аналізу виконання експортних угод за термінами поставок та вкажіть джерела інформації.


Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 17.

 1. Охарактеризуйте заходи які треба вжити на підприємстві при виявлені значних порушень термінів експортних контрактів.

 2. Проаналізуйте інспектування як функцію контролю з точки зору покупця.

 3. Проаналізуйте інспектування як функцію контролю з точки зору продавця.

 4. Охарактеризуйте гарантійне зобов’язання як форму страхування покупця у міжнародній торгівлі.

 5. Обґрунтуйте необхідність передбачення у зовнішньоторговельних контрактах штрафних санкцій.

 6. З’ясуйте якими функціями визначається важливість грошових коштів.

 7. Окресліть коло обмежень які має рух інвалютних коштів пов’язаних з законодавчим регулюванням держави.

 8. Визначте основну мету та джерела аналізу руху інвалютних грошових коштів.

 9. Вкажіть способи якими можна вирішити проблему мультивалютності коштів та методику розрахунку коефіцієнту покриття поточних інвалютних зобов’язань підприємства.

 10. Проаналізуйте таблицю надходжень та витрат інвалютних грошових коштів за статтями.


Термінологічний словник ключових понять з теми 17.

  1. Зовнішньоторговельний контракт

  2. Базис ціни

  3. Валюта ціни

  4. Сертифікація

  5. Інспектування

  6. Гарантійне зобов’язання

  7. Штрафні санкції

  8. Грошові кошти

  9. Інвалютні грошові кошти

  10. Мультивалютність


Перелік контрольних питань з теми 17.

 1. З’ясуйте якими функціями визначається важливість грошових коштів.

 2. Окресліть коло обмежень які має рух інвалютних коштів пов’язаних з законодавчим регулюванням держави.

 3. Визначте основну мету та джерела аналізу руху інвалютних грошових коштів.

 4. Вкажіть способи якими можна вирішити проблему мультивалютності коштів та методику розрахунку коефіцієнту покриття поточних інвалютних зобов’язань підприємства.

 5. Проаналізуйте таблицю надходжень та витрат інвалютних грошових коштів за статтями.

 6. Дайте визначення контракту як основного документу, що визначає права та обов’язки учасників зовнішньоекономічної діяльності. Види контрактів.

 7. З’ясуйте у чому полягає сутність аналізу структури реалізації послуг за експортними угодами.

 8. Визначте чинники які впливають на обсяг реалізації послуг за експортними контрактами.

 9. З’ясуйте завдання аналізу виконання експортних угод за номенклатурою та асортиментом продукції (наданих послуг).

 10. Поясніть основну мету аналізу виконання експортних угод за термінами поставок та вкажіть джерела інформації.


Тестові завдання з теми 17.

1. Контракти, які містять лише основні умови, що підлягають подальшому уточненню:

А) Рамкові;

В) Спеціальні;

С) На термін;

D) Наміри.
2. Контрактна ціна, яку застосовують в умовах з різними термінами постачання, але частіше при постачанні протягом короткого часу:

А) Рухома ціна;

В) Тверда ціна;

С) Ціна з подальшою фіксацією;

D) «Плаваюча» ціна.
3. В яких контрактах використовують «плаваючу» ціну:

А) У контрактах з довготерміновими термінами постачання, протягом яких економічні умови виробництва суттєво змінюються;

В) У контрактах з визначеними термінами на основі узгоджених джерел і біржових котувань, публікацій у спеціальних довідниках та журналах, а також ціни, яку реально визначають на світовому ринку і вираховують за достовірними конкурентними матеріалами;

С) У контрактах з різними термінами постачання, але частіше при постачанні протягом короткого часу;

D) У контрактах з поправкою, що передбачає облік підвищення або зниження ціни на ринку до моменту виконання контракту.
4. Знижка за обсяг обороту, яку переважно надають постійним покупцям на основі спеціальної домовленості:

А) Загальна (проста) знижка;

В) Спеціальна знижка;

С) Бонусна знижка;

D) Прогресивна знижка.
5. Для уточнення умов платежу в контракті вказують:

А) Валюту і термін платежу;

В) Спосіб платежу;

С) Форму розрахунків;

D) Усі відповіді вірні.
6. У чому полягає специфіка аналізу виконання експортних контрактів?

А) Треба приводити (перераховувати) різні валюти конкретних експортних контрактів до єдиної базової валюти, за якою проводиться аналіз;

В) Треба враховувати значну кількість видів експортних угод;

С) Треба знати плани та можливості клієнта;

D) Вірні відповіді А) та В).
7. Які фактори впливають на обсяги реалізації продукції (наданих послуг) за експортними контрактами?

А) Середня сума одного експортного контракту в періоді; середня кількість експортних контрактів на одного покупця (замовника); кількість акціонерів-нерезидентів; кількість акціонерів-резидентів;

В) Середня сума одного експортного контракту в періоді; середня кількість експортних контрактів на одного покупця (замовника); кількість іноземних покупців (замовників);

С) Середня сума одного експортного контракту в періоді; середня кількість експортних контрактів на одного покупця (замовника); кількість іноземних покупців (замовників); кількість акціонерів-нерезидентів;

D) Сума викуплених власних акцій; середня кількість експортних контрактів на одного покупця (замовника); кількість іноземних покупців (замовників); кількість акціонерів-нерезидентів.
8. Що вивчають на завершальному етапі аналізу виконання експортних контрактів?

А) Виконання експортних угод за термінами;

В) Виконання експортних угод за номенклатурою та асортиментом продукції (послуг);

С) Вивчення структури реалізації продукції за експортними угодами;

D) Усі відповіді вірні.

9. Як розраховується коефіцієнт покриття поточних інвалютних зобов’язань підприємства?

А);

В);

С);

D).
10. У якому випадку проблему мультивалютності надходжень і витрат, що підлягають аналізу, можна вирішити способом складання аналітичних таблиць для кожної валюти окремо?

А) Якщо кількість валют велика, обсяги надходжень і витрат також значні;

В) Якщо кількість валют велика або обсяги надходжень і витрат незначні щодо окремих валют;

С) Якщо кількість валютних рахунків незначна, а обсяги надходжень і витрат великі;

D) Усі відповіді вірні.
^ Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 17
Варіант 1.

I. Вихідні дані

Показник

Одиниця виміру

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+/-)

(%)

1. Обсяг послуг реалізованих за експортними контрактами

тис.грн.

5600

80002. Загальна кількість експортних контрактів

од.

25

223. Кількість іноземних замовників

од.

15

104. Середня сума одного експортного контракту в періоді

тис.грн.

5. Середня кількість експортних контрактів на одного замовника

од.


II. Завдання до ситуації

^ За даними таблиці визначити зміни обсягу послуг реалізованих за експортними контрактами.

Проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив таких факторів: суми одного експортного контракту; середньої кількості експортних контрактів на одного замовника та загальної кількості іноземних замовників.
Варіант 2.

I. Вихідні дані

Показник

Одиниця виміру

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+/-)

(%)

1. Обсяг послуг реалізованих за експортними контрактами

тис.грн.

6800

63502. Загальна кількість експортних контрактів

од.

16

143. Кількість іноземних замовників

од.

19

234. Середня сума одного експортного контракту в періоді

тис.грн.

5. Середня кількість експортних контрактів на одного замовника

од.


II. Завдання до ситуації

^ За даними таблиці визначити зміни обсягу послуг реалізованих за експортними контрактами.

Проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив таких факторів: суми одного експортного контракту; середньої кількості експортних контрактів на одного замовника та загальної кількості іноземних замовників.
Варіант 3.

I. Вихідні дані

Показник

Одиниця виміру

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+/-)

(%)

1. Обсяг послуг реалізованих за експортними контрактами

тис.грн.

3250

54002. Загальна кількість експортних контрактів

од.

20

253. Кількість іноземних замовників

од.

8

124. Середня сума одного експортного контракту в періоді

тис.грн.

5. Середня кількість експортних контрактів на одного замовника

од.


II. Завдання до ситуації

^ За даними таблиці визначити зміни обсягу послуг реалізованих за експортними контрактами.

Проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив таких факторів: суми одного експортного контракту; середньої кількості експортних контрактів на одного замовника та загальної кількості іноземних замовників.
Варіант 4.

I. Вихідні дані

Показник

Одиниця виміру

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+/-)

(%)

1. Обсяг послуг реалізованих за експортними контрактами

тис.грн.

1240

15002. Загальна кількість експортних контрактів

од.

5

93. Кількість іноземних замовників

од.

4

84. Середня сума одного експортного контракту в періоді

тис.грн.

5. Середня кількість експортних контрактів на одного замовника

од.


II. Завдання до ситуації

^ За даними таблиці визначити зміни обсягу послуг реалізованих за експортними контрактами.

Проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив таких факторів: суми одного експортного контракту; середньої кількості експортних контрактів на одного замовника та загальної кількості іноземних замовників.
Варіант 5.

I. Вихідні дані

Показник

Одиниця виміру

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+/-)

(%)

1. Обсяг послуг реалізованих за експортними контрактами

тис.грн.

7830

62002. Загальна кількість експортних контрактів

од.

33

353. Кількість іноземних замовників

од.

17

114. Середня сума одного експортного контракту в періоді

тис.грн.

5. Середня кількість експортних контрактів на одного замовника

од.


II. Завдання до ситуації

За даними таблиці визначити зміни обсягу послуг реалізованих за експортними контрактами.

Проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив таких факторів: суми одного експортного контракту; середньої кількості експортних контрактів на одного замовника та загальної кількості іноземних замовників.

Похожие:

Тема 1 7 iconО в белова Общая психодиагностика Автор-составитель О. В. Белова...
Тема психологическая диагностика как наука тема классификации психодиагностических методов тема стандартизованные методы психодиагностики...
Тема 1 7 iconТема современное международное право, его сущность и система 2 тема...
Тема 10. Международно-правовое регулирование положения населения в государстве 22
Тема 1 7 iconСегодняшняя тема заседания будет, главная тема всех последних новостей...
Приветствую Вас Уважаемые коллеги на 4 заседании экспертно-политического клуба Модус
Тема 1 7 iconТема из баллады Томского h-moll. Тема графини (рока) e-moll + тема...
Интродукция. Тема из баллады Томского h-moll. Тема графини (рока) e-moll + тема призрака (целотоновая гамма в басу). Тема любви
Тема 1 7 iconЛекция Тема 1
Тема Специальная педагогика в контексте реализации коррекционно-образовательных задач
Тема 1 7 iconТема 1 8
Тема 18. Аналіз обсягів якості І структури робіт та послуг авіапідприємства (2 год.)
Тема 1 7 iconИстория россии тема 3
Тема Образование и развитие Московского (Российского) государства во второй половине XV – XVI вв
Тема 1 7 iconЛекція №17 Тема 6
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. Єсв
Тема 1 7 iconТема экономическая теория: предмет, 6 метод, функции
Ценовая эластичность спроса и предложения 40 тема рыночная экономика: содержание, 43
Тема 1 7 iconТема Кількість годин, відведених на
Тема Вступ. Постмодернізм як світовідчуттєва І стильова домінанта останньої чверті ХХ – поч ХХІ ст
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница