Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки


Скачать 340.6 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки
страница1/4
Дата публикации23.06.2013
Размер340.6 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Севастопольський міський гуманітарний університет

Кафедра педагогіки


«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи, доцент ____________Л.М.Гура

«_______»______________2011 р.

Робоча навчальна програма дисципліни

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ»

для всіх спеціальностей і напрямів підготовки
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

Севастополь

2011

I. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Охорона праці в галузі освіти

П5, ДН5, А5, АН5, УА5, АР5

Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1
Модулей: 1 + ІНДЗ
Змістовних модулів: 1
Загальна кількість годин: 30
Тижневих годин: 2

1. Шифр та назва галузі знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Шифр та назва напряму підготовки:

7.03010201 «Психологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
2. Шифр та назва галузі знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Шифр та назва напряму підготовки:

7.010101 «Дошкільна освіта»

7.010102 «Початкова освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
3. Шифр та назва галузі знань: 0203 «Гуманітарні науки»

Шифр та назва напряму підготовки:

7.02030301 «Мова і література»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Нормативна

Рік підготовки: 5

Семестр: 9, 10
Лекції (теоретична підготовка): 10 г.

Семінарські заняття: 4 г.

Самостійна робота: 16 г.

Індивідуальна робота: 4,5 г.

Вид підсумкового контролю: екзамен.

ДНМ6з, ПС4з, АС6

Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1
Модулей: 1 + ІНДЗ
Змістовних модулів: 1
Загальна кількість годин: 25
Тижневих годин: 2

1. Шифр та назва галузі знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Шифр та назва напряму підготовки:

6.030102 «Психологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
2. Шифр та назва галузі знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Шифр та назва напряму підготовки:

7.010101 «Дошкільна освіта»

7.010102 «Початкова освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
3. Шифр та назва галузі знань: 0203 «Гуманітарні науки»

Шифр та назва напряму підготовки:

7.02030301 «Мова і література»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Нормативна

Рік підготовки: 5

Семестр: 9, 10
Лекції (теоретична підготовка): 8 г.

Практичні заняття: 2 г.

Самостійна робота: 15 г.

Індивідуальна робота: 3,75 г.

Вид підсумкового контролю: екзамен.

П5з

Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1
Модулей: 1 + ІНДЗ
Змістовних модулів: 1
Загальна кількість годин: 25
Тижневих годин: 2

Шифр та назва галузі знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Шифр та назва напряму підготовки:

7.03010201 «Психологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціалістНормативна

Рік підготовки: 5

Семестр: 10
Лекції (теоретична підготовка): 6 г.

Практичні заняття: 4 г.

Самостійна робота: 15 г.

Індивідуальна робота: 3,75 г.

Вид підсумкового контролю: екзамен.


^ II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Дана навчальна програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року
за № 1057/18352.

Навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі освіти» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці в галузі освіти, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.


Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі освіти» у навчальних планах підготовки спеціалістів визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить не менше 30 академічних годин (1 кредит).

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах в галузі освіти через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

^ Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі освіти» спеціалісти за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:

у науково-дослідній діяльності:

 • готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

 • здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.

у технологічній діяльності:

 • обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);

 • участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

 • розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.

в організаційно-управлінській діяльності:

 • впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

 • здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

 • здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

 • управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

 • впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.

у проектній діяльності:

 • розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

у педагогічній діяльності:

 • розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

у консультаційній діяльності:

 • надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;

 • готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.^ III. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Теми

Кількість годин, отведених на:

Всього

Л


ПЗ

СЗ

СРС

ІР

Міжнародні норми в галузі охорони праці
1

Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі освіти
1

Система управління охороною праці в організації
1

Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків
1

Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці
1

Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності
1

Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях
1

Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах
1

Розробка інструкцій з охорони праці для професії вчителя початкових класів, вчителів-предметників2


Опрацювання розділу «Охорона праці» колективного договору та «Угоди з охорони праці»
1

Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань
0,5

Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці
0,5

Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві2


Ітого:

30

10

4

-

16

4,5


^ IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
Тема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог в Європейському Союзі.

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності.

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

^ Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі освіти. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі освіти.

^ Тема 3. Система управління охороною праці в організації

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

^ Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.

Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та невідповідностей.

Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

^ Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності

Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку.

Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального захисту.

Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.

Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі. Особливості охорони праці при ремонтних роботах, під час вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря.

Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи.

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

^ Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень.

Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.

Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.

^ Тема 7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів.

Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання.

Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.

^ Тема 8. Державний нагляд і громадський контроль
за станом охорони праці


Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

^ Тема 9. Соціальне страхування від нещасного випадку
та професійного захворювання на виробництві


Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування
від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.^ V. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Практичне заняття № 1

Тема: Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

(1-2 часа)

Питання щодо підготовки:

 1. Розробка інструкції з охорони праці для професії (вчителя початкових класів, вчителів-предметників, викладача).

 2. Мета і призначення інструкцій з охорони праці.

 3. Структура інструкцій.

Література:

 1. А.М. Савчук, Д.П. Плахтій, М.Ю. Рущак. Типове положення про навчання з питань охорони праці. ДНАОП 0.00-4.12-99. – Кам’янець-Подольський, 2007.


Практичне заняття № 2

Тема: Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві

(1-2 часа)

Питання щодо підготовки:

 1. Завдання страхування від нещасного випадку.

 2. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків.

 3. Права та обов’язки застрахованої особи.

Література:

 1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

 2. М.В. Грищук. Основи охорони праці. – К.: Кондор, 2008.  1   2   3   4

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглі столи, культурну програму
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний...
Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по специальности
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
У рамках Всеукраїнського Фестивалю науки, присвяченого 150-річчю з дня народження В.І. Вернадського оголошується
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Фінанси І кредит” професійної орієнтації „Фінанси” підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти та науки Харківський гідрометеорологічний технікум...
Складений згідно з програмою, затвердженою Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України для вищих навчальних закладів І...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Необхідною умовою є розуміння абітурієнтом основних подій в економічному та політичному житті України та зарубіжжя, а також досконале...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту україни таврійський...
Затверджено наказом ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни севастопольський міський гуманітарний університет Кафедра педагогіки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України нака з
За даними Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій України з 28 січня по 6 лютого цього року...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница