Міністерство освіти І науки України Донецький національний


НазваниеМіністерство освіти І науки України Донецький національний
страница1/4
Дата публикации11.02.2014
Размер0.63 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4

Міністерство освіти

і науки України
Донецький національний

університет

економіко-правовий

факультет

кафедра цивільного права

та процесу


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з підготовки за курсом «Трудове право”

самостійної роботи студентів

денної форми навчання

зі спеціальності „Правознавство”
Затверждено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

протокол № 11 від 17 червня 2008 р.


Донецьк 2008

Навчально-методичні матеріали з підготовки за курсом «Трудове право” самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності „Правознавство” / Укладачі: В.М. Швайковська доц., к.ю.н., Л.П. Амелічева ст. викладач. – Донецьк. – ДонНУ. - 2008. 64 – с.

Навчально-методичні матеріали містять методику підготовки самостійної роботи студентів, зміст програми за темами модулів, форми самостійної роботи та правила її оформлення.

Укладачі: В.М. Швайковська, доц., к.ю.н.,

Л.П. Амелічева, ст. викладач.Відповідальний за випуск О.С. Янкова, доц., к.ю.н.

зміст


  1. Вступ ...........................................................................................................4

  2. Зміст програми за темами модулів та рекомендована література…………………………………………..……………………..5

  3. Графік підготовки і представлення самостійної роботи студентів

2 курсу на кафедру……………………………………………………….50

  1. Етапи підготовки і представлення самостійної роботи студентів

2 курсу……………………………………………………………………50

  1. Графік підготовки і представлення самостійної роботи студентів

3 курсу на кафедру……………………………………………………....55

  1. Етапи підготовки і представлення самостійної роботи студентів

3 курсу……………………………………………………………….…..56

  1. Завдання самостійної роботи студентів…………………………..…60


ВСТУП
Самостійна робота студентів з курсу «Трудове право» є позааудиторною формою організації навчального процесу та одним із засобів оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Мета самостійної роботи студентів (далі - СРС) полягає в закріпленні теоретичних знань з курсу «Трудове право», формуванні у студентів творчого підходу під час її підготовки та навичок самостійного мислення і аналізу. Зазначена мета конкретизується у завданнях:

- опрацювання як загальних теоретичних основ з трудового права, так і окремих тем або питань, що визначені для самостійного вивчення;

- пошук, збір та систематизація необхідної літератури для підготовки самостійної роботи студентів;

- проведення порівняльно-правового аналізу правових норм за темою самостійної роботи студентів та формулювання власних висновків.

Самостійна робота в цілому полягає у вивченні кожним студентом змісту основного нормативного акта, що регулює трудові відносини. Проведений порівняльно-правовий аналіз окремих положень чинного законодавства та законопроектів за обраною студентом темою допоможе не тількі вивчити, але й простежити динаміку змін правових норм, що відносяться до цієї теми. СРС призначена допомогти студентам орієнтуватися в положеннях чинного трудового законодавства, більш якісно і повно викладати свої думки щодо результатів проведеного порівняльного аналізу окремих положень чинного законодавства та законопроектів за обраною студентом темою та формулювати власні висновки.

Виконуючи СРС, студент повинен чітко усвідомлювати зміст навчальної програми курсу «Трудове право».

^ 1.ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ МОДУЛІВ
Модуль 1. Загальні положення
Тема 1. Предмет, метод, функції, принципи і система трудового права

Трудове право як одна з галузей права. Поняття трудового права. Роль та задачі трудового права. Співвідношення трудового права й інших галузей права, що регулюють відносини, пов'язані з працею.

Предмет трудового права: трудові відносини і тісно пов'язані з ними су­спільні відносини. Форми власності і форми громадської організації праці.

Поняття методу трудового права і його особливості. Функції трудового права як основні напрямки впливу його норм на поведінку людей у процесі праці. Специфічні функції трудового права.

Принципи трудового права, їх поняття і значення. Загальні принципи трудового права і їх реалізація в нормах трудового права. Принципи окремих інститутів трудового права.

Система трудового права як галузі права. Система законодавства про працю. Предмет і система науки трудового права.

Нормативно-правові акти

  1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

  2. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2008.

Література

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. - 2000. - № 7. - С. 49.

Заржицкий О. Про трудові процесуальні правові відносини // Право України. – 2008. - № 3. – С. 65-67.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Л.: Вид. Центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999.

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. М. - 1972.

Процевский А.И. Предмет советского трудового права. М. - 1979.

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. - 2000. - № 7. - С. 13.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – О.: Юрид. літ, 2001. – 328с.

Щербина В. Нове визначення функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 6. - С. 36-39.
Тема 2. Джерела трудового права. Міжнародно-правове регулю­вання праці.

Поняття, класифікація і види джерел трудового права. Особливості сис­теми нормативних актів у сфері трудового права, їх дія в часі, у просторі і за колом осіб.

Загальна характеристика найбільш важливих джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю України. Система законів, що регулюють соціально-трудові від­носини. Підзаконні акти, що регулюють відносини, пов'язані з працею. Акти соціального партнерства. Загальне і спеціальне законодавство про працю. Локальне регулювання трудових відносин. Постанови Пленуму Верховного Суду України і їх керівне значення при застосуванні норм трудового права.

Поняття міжнародно-правового регулювання праці і його суб'єктів. Міжнародна організація праці, її структура, основні напрямки діяльності. Джерела міжнародно-правового регулювання праці. Конвенції і рекоменда­ції МОП. Загальна декларація прав людини. Міжнародні пакти про права людини. Акти Ради Європи і Європейського Союзу.

Нормативно-правові акти

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. - 1998.

Міжнародне законодавство про охорону праці. (Міжнародний кодекс праці). – Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці. -К. - 1997.

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей. - 2008.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477 - 1V/ВР // Відо­мості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36. - Ст. 361.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

Про основи соціального захисту інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст. 252.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: указ Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 // Урядовий кур’єр. - 1997. - 14 червня.

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 // Постанова Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. - К., 1995. - С. 373; Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 3.

Справа про тлумачення терміна „законодавство”: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради профспілок щодо офіційного тлумачення частини 3 Ст. 21 КЗпП України // Офіційний вісник України. - 1998. - № 32. - С. 59.

Справа про соціальні гарантії громадян № 1- 29/2007: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої Ст. 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 Ст. 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 9 липня 2007 року № 6-рп/207 // Вісник Конституційного Суду України.

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємні працевлаштування і соціальний захист громадян України та Грузії: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 670-р // Поточний архів Кабінету Міністрів України за 2008 рік.

Генеральна Угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008 - 2009 роки // Урядовий кур’єр 2008. - № 86. - 14 травня 2008 року.

Про прийняття за основу проекту Трудового Кодексу України: постанова Верховної Ради України від 20 травня 2008 року № 203 - 1V // Поточний архів Верховної Ради України за 2008 рік.

Про ратифікацію Європейської конвенції про правоий статус трудящих-мігрантів: Закон України від 16 березня 2007 року № 755 - V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 21. - Ст. 290.

Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р. № 137-V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 43. - Ст. 418.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98 ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 10 вересня 1999 року № 1045 -X1V // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 45. - Ст. 397.

Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон України від 17 червня 1983 року № 9500 – Х // КЗпП України з постатейними систематизованими матеріаліми. -К. - 2001. - С.690.

Про об’єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 32. - Ст. 171.

Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23. - Ст. 161.

Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 року № 2557-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст. 250.

Про розвиток соціального діалогу в Україні: указ Президента України від 29 грудня 2005 року № 1871/2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3271.

Про примірне положення про цехову профспілкову організацію: постанова Президії Федерації професійних спілок від 22 лютого 2007 проку № II- 10-7 // Бібліотечка голови профспілкового комітету. - 2007. - № 4.

Література

Гусов К.Н., Курілін М.Н. Міжнародно-правове регулювання праці (у конвенціях і рекомендаціях МОП). - М. - 1992.

Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. - М.: Изд. группа Норма-инфра. - 1998.

Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. Львов. - 1973.

Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений. Львов. - 1977.

Смолярчук В.И. Источники cоветcкого законодательства о труде. К. - 1998.

Чернобай А. Становлення та розвиток законодавства України про захист персональних даних працівника // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. -С.40-43.

Шевчук С. Про обов'язковість рішень Верховного Суду України в кон­тексті доктрини судового прецеденту // Право України. -2000. - № 2.

Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми // Право України. – 2006. - № 8. – С.48-51.

Заржицький О., Козаков О. До питання про визнання особи непрацездатною // Право України. – 2006. – С.97-99.

Кожушко С. Обов’язки працівників щодо дотримання дисципліни праці у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 5. -С.52-54.

Костюк В. Трудова правосуб’єктність як основна правова властивість суб’єктів трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 8. - С. 35-39.

Пузирний В. Особи із зниженою працездатністю як суб’єкти трудових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 12. – С.77-80.

Цепин А.П., Пятаков А.В. Трудовое право и трудовой коллектив. - М.: На­ука. - 1986.

Якушев І. Правосуб’єктність в теорії трудового права України // Право України. - 2008. - № 3. – С. 36-40.
Тема 3. Суб'єкти трудового права

Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Правовий статус су­б'єктів, його види і зміст: трудова право-дієздатність, суб'єктні права і юри­дичні обов'язки, гарантії прав і обов'язків, відповідальність суб’єктів трудо­вого права.

Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Підприємства, установи, організації трудового права. Власник підприємства, установи, ор­ганізації й уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права.

Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Поняття, види і право­вий статус суб’єкту трудового права. Поняття, види і правовий статус трудових коле­ктивів. Повноваження трудових колективів і їхніх органів.

Профспілкові органи й інші уповноважені на представництво трудовим колективом, органи як суб'єкти трудового права. Поняття профспілок та їх задачі. Загальна характеристика правового статусу профспілок. Повнова­ження профспілкових органів у сфері праці. Основні функції профспілок у сучасних умовах: захисна функція, функція представництва інтересів пра­цівників, функція здійснення суспільного контролю. Гарантії прав профспі­лок і працівників, обраних у профспілкові органи.

Державні й інші органи, що виступають суб'єктами трудового права. Органи, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, їхні повноваження.

Нормативно-правові акти

Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2008.

Про ратифікацію Європейської конвенції про правоий статус трудящих-мігрантів: Закон України від 16 березня 2007 року № 755 - V // Відомості Верховної Ради України. -2007.- № 21. -Ст.290.

Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р. № 137-V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 43. - Ст. 418.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98 ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 10 вересня 1999 року № 1045 -X1V // Відомості Верховної Ради України. -1999.- № 45. -Ст.397.

Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон України від 17 червня 1983 року № 9500 – Х // КЗпП України з постатейними систематизованими матеріаліми.-К.-2001.-С.690.

Про об’єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. -1992.- № 34. -Ст. 504.

Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. -2001.- № 32. -Ст.171.

Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. -1994.- № 23. -Ст.161.

Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 року № 2557-Ш // Відомості Верховної Ради України. -2001.- № 47. -Ст.250.

Про розвиток соціального діалогу в Україні: указ Президента України від 29 грудня 2005 року № 1871/2005 // Офіційний вісник України.-2005.-№ 52.-Ст.3271.

Про примірне положення про цехову профспілкову організацію: постанова Президії Федерації професійних спілок від 22 лютого 2007 проку № II-10-7 // Бібліотечка голови профспілкового комітету. - 2007. - № 4.

Література

Драганова Н. Авіаційний персонал цивільної авіації: поняття та склад // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№ 5.-С.170-173.

Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми // Право України. – 2006.- №8. – С.48-51.

Заржицький О., Козаков О. До питання про визнання особи непрацездатною // Право України. – 2006. – С.97-99.

Кожушко С. Обов’язки працівників щодо дотримання дисципліни праці у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право.-2005.-№ 5.-С.52-54.

Костюк В. Трудова правосуб’єктність як основна правова властивість суб’єктів трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №8.- С.35-39.

Цепин А.П., Пятаков А.В. Трудовое право и трудовой коллектив. - М.: На­ука.- 1986.
  1   2   3   4

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний...
Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по специальности
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний університет...
Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по специальности
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки україни південноукраїнський національний...
Англії; формувати навички використання «Present Simple Tense» у стверджувальних, заперечних реченнях та питальних реченнях
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки україни державний заклад південноукраїнський...
Обладнання: підручник, лексика нової теми, текст скоромовки на дошці, картки для гри, роздавальний матеріал
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Фінанси І кредит” професійної орієнтації „Фінанси” підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти I науки україни одеський національний університет...
Вченою Радою біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглі столи, культурну програму
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти та науки Харківський гідрометеорологічний технікум...
Складений згідно з програмою, затвердженою Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України для вищих навчальних закладів І...
Міністерство освіти І науки України Донецький національний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
У рамках Всеукраїнського Фестивалю науки, присвяченого 150-річчю з дня народження В.І. Вернадського оголошується
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница