Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник


Скачать 147.74 Kb.
НазваниеПідопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник
Дата публикации27.12.2013
Размер147.74 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
vb2.userdocs.ru > Право > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКУМ

КРИМСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

НАЦІОНАЛЬНОГО університету

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені Ярослава Мудрого»

ПЛАНИ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарських занять

з дисципліні

«ОСНОВИ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА»

на 2011-2012 навчальний рік

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії цивільно-правових та

господарсько-правових дисциплін

Протокол №____ від «___» _______ 2011 р.

Голова циклової комісії ________ Н.М. Котова

Сімферополь 2011

Семінар №1. Поняття, предмет і джерел римського цивільного права.


 1. Поняття предмету, роль і значення римського цивільного права.

 2. Поняття приватного і публічного права. Основні системи римського цивільного права (цивільне право, права народів, преторське право).

 3. Закони XII таблиць, як основне джерело римського цивільного права.

 4. Основні джерела римського цивільного права (звичай, ухвали народного зібрання, преторські едикти, ухвали сенату; діяльність юристів; імператорські конституції).


Література:

 1. Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М: Зерцало, 1997 г. - с. 608

 2. Институции Юстиниана / Под ред. Л. Л. Кофанова, В. А. Томсинова. Сер. памятники римского права. – М., 1998. – 4000с.

 3. Римське право (Інституції). – Х.: “Одіссей”, 2000.

 4. Калюжний Р. А. Римське приватне право. Курс лекцій. К.: Істина. 2005.

 5. Корестемен В. А., Теран П. Я. История римского права Лекции – Симферополь – Таврия, 2004.

 6. Основы римского частного права: Учеб. пособие / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка; Под ред. С.А. Слипченко, О.И. Смотров. – Харьков: Эспада, 2004.

 7. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.

 8. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Західна традиція. – Одеса: АО БАХВА, 2001. – 328 с.

 9. Основи римського приватного права: Підручник / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, М.В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової. – Х.: Право, 2008. – 224 с.
^

Методичні рекомендації

Студент повинен послідовно з'ясувати всі питання, передбачені планом семінарського заняття, звернувши увагу на наступне.

З першого питання з'ясувати предмет, роль і значення римського цивільного права, як права античного Риму і права римської держави рабовласницької формації. Вказати, що предметом вивчення «Основ римського цивільного права» є найважливіші інститути майнового права, а також сімейного права, сюди відносять період класичного римського права (це перші три століття н.е. - принципат), а також період абсолютної монархії (з кінця 3 століття до середини 6 століття н.е. включно). Необхідно звернути увагу на те, що римське цивільне право - це право високоорганізованого рабовласницького суспільства, яке в своєму розвитку пройшло чотири основні етапи, а саме: царський період период Республики, принципа и период абсолютной монархии, которые наложили на него определенный отпечаток. Необхідно відзначити, що в період республіки римська правова система складалася з двох галузей права: приватного і публічного. Студентові слід мати чітке уявлення про те, що критерієм розмежування приватного і публічного права є характер інтересів. Тобто якщо право захищає інтереси держави, то це публічне право. Якщо ж воно захищає інтереси приватних осіб, то це приватне право.


Підготовка до другого питання передбачає розкриття основних систем римського цивільного права, а саме цивільне право, права народів, преторське право. Студентові слід підготуватися до викладу цих трьох систем з свідомістю того, що поняття сучасного цивільного права не співпадає з поняттям цивільного права в Стародавньому Римі. Те, що ми сьогодні називаємо цивільним правом, в Стародавньому Римі складалося з трьох істотних тоді систем: цивільне право, права народів і преторське право. Студент повинен викласти на семінарському занятті своє розуміння кожної системи і логічно прийти до висновку, що всі три системи в сукупності і складали римське цивільне право. Всі три системи тривалий час співіснували поряд, спільно розвиваючись, взаємно збагачуючись і проникаючи один в одного. Врешті-решт, системи зближувалися, втративши відмінні риси і на їх основі було вироблено єдине поняття - римське приватне право.

У третьому питання студент повинен з'ясувати, що Закони XII Таблиць були першим писаним правом і першим записом звичаїв (звичаї предків), які існували ще при царях. Вони зробили величезний вплив на подальший розвиток римського суспільства і права. Закони XII Таблиць зафіксували правову відмінність патриціїв і плебеїв, патронів і клієнтів, вільних і рабів. Вони закріпили повноту батьківської влади, регулювання відносин між подружжям, порядок опіки і спадкоємства. Готуючись до даного питання студент повинен знати, що римський історик Тіт Лівій назвав Закони XII Таблиць джерелом всього публічного і приватного права.

Підготовка до четвертого питання передбачає засвоєння студентами основних джерел римського цивільного права, в які входять: звичай, ухвали народного зібрання, преторські едикти, ухвала сенату, діяльність юристів і імператорські конституції. Слід зазначити, що звичай був основною формою регулювання поведінки в державному суспільстві в умовах родового ладу. З розділенням суспільства на класи і виникненням держави звичай ставати джерелом права. Проте його застосування було обмеженим: звичай, що довго застосовувався, слід дотримувати як право і закон у випадках, коли не є писаного права. Кажучи про ухвалу народного зібрання, слід зазначити, що вона вважалася вищою державному органом. У Римі були три види народних зібрань: куріантниє, центуріатниє і трібутниє коміциі. Так само необхідно вказати, що до кінця I століття н.е. народні зібрання припинили проводити закони, оскільки такі збори себе не виправдовували.

Відповідаючи на питання про преторські едикти необхідно відзначити, що в період Республіки найактивнішим джерелом римського цивільного права стали едикти магістратів і перш за все преторів.

Звернути увагу студента на те, що кодифікування преторського едикту було першим великим кодифікуванням після Законів XII Таблиць.

У підпитанні про ухвалу сенату (сенатусконсульти) необхідно звернути увагу студента на те, що в період принципата вища державна і законодавча влада формально належали сенату. У сенатусконсультах давалися лише загальні принципові положення, які претори повинні були здійснювати в своїх едиктах.

На підпитання про діяльність юристів слід зазначити, що вищого розквіту римська юриспруденція досягла в період принципату, коли центр правотворчої діяльності перемістився від преторів до юристів. Це класичний період. Саме у цю епоху право приватної власності, приватне право досягло свого вищого розвитку.

У підпитанні про імператорські конституції слід зазначити що зі встановленням абсолютної монархії правотворча діяльність повністю зосередилася в руках імператора як єдиного законодавця. В період принципата видавалися конституції чотирьох видів: едикти, декрети, рескрипти, мандати.

Семінар №2. Вчення про осіб у римському цивільному праві. Сімейні правовідносини.


 1. Поняття особи в римському цивільному праві. Правоздатність у римському цивільному праві (набуття і припинення) ті дієздатність (вікові цензи, залежність дієздатності від факторів хвороби, здійснення вчинків). Опіку і піклування.

 2. Правове положення римських громадян, латинів, перегринів, лібертинів, колонів і рабів.

 3. Поняття і значення юридичної особи в римському цивільному праві (правовий статус і припинення юридичної особи).

 4. Поняття про родину в римському цивільному праві. Агнатське і когнатське споріднення.

 5. Поняття про шлюб у римському цивільному праві і його види (умови висновку і припинення шлюбу).

 6. Правові відносини чоловіка і жінки, батьків і дітей. Поняття про батьківську владу (узаконення й усиновлення, поняття про емансипацію).


Література:

 1. Институции Юстиниана / Под ред. Л. Л. Кофанова, В. А. Томсинова. Сер. памятники римского права. – М., 1998. – 400с.

 2. Памятники римского права: Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Кропменты Домиция Ульпиана. - М.: Зерцало, 1998 г. - с. 240.

 3. Римское частное право: Учебник /Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского - М.: Новый юрист, 2008г.

 4. Римське право (інституції). Навч. посібник Х.: «Одіссей», 2000.

 5. Основы римского частного права: Учеб. пособие / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка; Под ред. С.А. Слипченко, О.И. Смотров. – Харьков: Эспада, 2004.

 6. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.

 7. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Західна традиція. – Одеса: АО БАХВА, 2001. – 328 с.

 8. Основи римського приватного права: Підручник / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, М.В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової. – Х.: Право, 2008. – 224 с.
^

Методичні рекомендації


У першому питанні слід з'ясувати поняття особи у римському праві. Студент повинен звернути увагу, що правосуб'єктність в рабовласницькому Римі визначалося трьома станами (статусами): свободи, громадянства і сімейного стану. Порядок набуття і припинення правосуб’єктність. В чому відмінність дієздатності від правоздатності. Знати віковий ценз дієздатності, залежність дієздатності від чинників хвороби, здійснення вчинків, поняття про опікунство і опікування.

При відповіді на друге питання слід розкрити правове положення римських громадян, латінов, перегрінов і вільновідпущеників. Студент повинен викласти на семінарському занятті своє розуміння правового положення вище перелічених осіб.

Готуючись до третього питання студент повинен мати повне уявлення про юридичних осіб в римському цивільному праві, про його правовий статус і припинення.

В четвертому питання студент повинен з'ясувати, що з якнайдавніших часів римська сім'я носила на собі відбиток родового ладу. Вона будувалася за принципом підпорядкування владі розділу сімейства. Студент повинен уміти розрізняти агнатськую і когнатськую сім'ю, ступінь їх спорідненості і лінії, а також знати їх відмітні ознаки.

У п’ятому питання про брак і його види студент повинен знати про правову нерівність жінки з чоловіком, батьком, братом, опікуном. Особливу увагу приділити на різновид незаконного браку - конкубінат і знати його правові наслідки. Уміти орієнтуватися в браках з чоловіковою владою і без чоловікової влади, а так само знати їх правове положення.

Для відповіді на шосте питання студент повинен з'ясувати для себе зміст і значущість батьківської влади того часу. Адже жодна правова культура не знала такого вираженого панування батька над дітьми. Інститут батьківської влади - це строго національний інститут римських громадян.

Для відповіді на другу частину шостого питання студент повинен дати своє пояснення як він розуміє узаконення, усиновлення, а також емансипацію.

Семінар №3. Захист прав. Позови.


 1. Поняття про позов і його види.

 2. Особливі засоби преторського захисту (інтердикти, стипуляція, вхід у володіння, відновлення в первісне положення (реституція).

 3. Поняття про позовна давність (законні терміни).

 4. Загальне поняття легісакційного, формулярного і екстраординарного процесах та їх різниця.


Література:

1. Институции Юстиниана / Под ред. Л. Л. Кофанова, В. А. Томсинова. Сер. памятники римского права. – М., 1998. – 400с.

2. Памятники римского права: Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Кропменты Домиция Ульпиана. - М.: Зерцало, 1998 г. - с. 240.

3. Римское частное право: Учебник /Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского - М.: Новый юрист, 2008г.

4. Римське право (інституції). Навч. посібник Х.: «Одіссей», 2000.

5. Основы римского частного права: Учеб. пособие / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка; Под ред. С.А. Слипченко, О.И. Смотров. – Харьков: Эспада, 2004.

6. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.

7. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Західна традиція. – Одеса: АО БАХВА, 2001. – 328 с.

9. Основи римського приватного права: Підручник / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, М.В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової. – Х.: Право, 2008. – 224 с.
^

Методичні рекомендації


З першого питання з'ясувати поняття і види позовів. Звернути увагу, що в класичному римському праві позов - це є не що інше, як право добиватися через суд того, що тобі належить. Слід вказати, що в епоху формулярного процесу претор мав право подавати позови виходячи з принципу добра і справедливості, а не з наявності норми цивільного права. Кажучи про види позовів слід зазначити, що позови розрізняють: речові і особисті позови; позови аналогічно і позови з фікцією. Якщо предметом суперечки є право на річ, то це речовий позов. Якщо ж предметом суперечки є певна дія, право вимагати виконання якого належить позивачеві, то це особистий позов. Позов аналогічно застосовується у тому випадку, коли відповідач зобов'язаний, був відшкодувати заподіяний їм чужою річчю збиток за умови, що їй не завдана шкоди іншою річчю. Позови з фікцією виникли тоді, коли з розвитком господарського обороту виникли нові майнові відносини, для яких цивільне право не передбачало захисту. Студент повинен розрізняти позови в класичному римському праві для того, щоб уміти орієнтуватися в позовах того часу.

Готуючись до другого питання про внепозовної захист слід відзначати, що окрім позовного захисту порушених прав претор ввів різні форми внепозовної захисту від правопорушників. Вони були засновані на положеннях магістрів і були виразом адміністративній владі. Види внепозовної захисту.

Для відповіді на третє питання студент повинен знати, що закінчення великого терміну після правопорушення породжує певні негативні наслідки в судочинстві. Позовна давність - це встановлений законом термін для захисту порушеного права в суді. Студентові необхідно знати відмінність законних термінів від позовної давності.

Для вивчення четвертого питання про легисакционном, формулярному і екстраординарному процесах слід прийти до висновку, що між ними існує правова відмінність. Дати загальну характеристику цих процесів.

Семінар №4. Майнове право.


 1. Поняття і види речей (їх кваліфікація).

 2. Право володіння і його види (виникнення, припинення і захист). Поняття про право власності: об’єкти, суб’єкти та види права власності.

 3. Спосіб набрання, користування та припинення права власності.

 4. Поняття про віндикаційний, негаторний і прогібіторний позов.

 5. Право на чуже майно (сервітути, эмфітевзис, суперфіцій). Поняття про заставне право.


Література:

 1. Памятники римского права: ред. Л.Л. Кофанова и В.А. Томсинова. -М: Зерцало, 1998 г. - с. 400

 2. Калюжний Р. А. Римське приватне право. Курс лекцій. К.: Істина. 2005.

 3. Корестемен В. А., Теран П. Я. История римского права Лекции – Симферополь – Таврия, 2004.

 4. Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского . Москва – Юристь, 2000.

 5. Пухан И., Паленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник)./Под ред. В.А. Томсинова. - М.: Зерцало, 1999 г. - с. 432

 6. Римское частное право: Учебник /Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского - М.: Новый юрист, 2008г.

 7. Римське право (інституції). Навч. посібник Х.: «Одіссей», 2000.

 8. Основы римского частного права: Учеб. пособие / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка; Под ред. С.А. Слипченко, О.И. Смотров. – Харьков: Эспада, 2004.

 9. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.

 10. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Західна традиція. – Одеса: АО БАХВА, 2001. – 328 с.

 11. Основи римського приватного права: Підручник / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, М.В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової. – Х.: Право, 2008. – 224 с.^

Методичні рекомендації


У першому питанні розкрити поняття, види та значення майна у цивільному обороті.

У другому питанні розкрити поняття володіння його види, порядок виникнення, припинення і захист. А також поняття про право власності.

При розкритті третього питання слід уяснити первинні та вторинні способи набрання права власності.

У четвертому питанні розглянути способи захисту права власності, такі як віндикаційний, негаторний і прогібіторний позов.

Вивчення питання необхідно почати з поняття право на чуже майно, далі розглянути види. Сервітути займали важливе місце серед майнових прав на чуже майно, требо з'ясувати їх поняття, способи встановлення, таких видів як земельні сервітути, особисті сервітути (користування плодами, користування правом проживання, право безкоштовно, довічно користуватися робочою силою чужих рабів), захист та перепинення сервітутів. Емфітевзис - довгострокова оренда землі, необхідно знати порядок укладення цього договору, строки і умови, а також такі види як оренда сільськогосподарських ділянок і оренда будівельних ділянок (суперфіцій). Договори про заставу були найдавнішим інститутом в римському праві, вони виникли як додаткові угоди при первинних кредитних акціях. Студенти повинні усвідомити сутність застави його забезпечувальну функцію.

Семінар №5. Зобов'язальне право. Спадкоємне право в римському

цивільному праві.


 1. Загальне поняття про зобов'язання (сторони в зобов'язанні, підстави виникнення, виконання, забезпечення і припинення, зобов'язань).

 2. Поняття про юридичні угоди (їхні види) і контрактах (вербальний, літеральний, реальні, консенсуальні, безіменні). Поняття про пакти і їхні види.

 3. Поняття про позадоговірні зобов'язання.

 4. Поняття спадкоємного права в римському цивільному праві і його основні етапи розвитку.

 5. Спадкування за заповітом і за законом.

 6. Прийняття спадщини.

 7. Поняття про сингулярне спадкоємство.


Література:

 1. Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М: Зерцало, 1997 г. - с. 608

 2. Институции Юстиниана / Под ред. Л. Л. Кофанова, В. А. Томсинова. Сер. памятники римского права. – М., 1998. – 4000с.

 3. Памятники римского права: Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Кропменты Домиция Ульпиана. - М.: Зерцало, 1998 г. - с. 240.

 4. Римське право (Інституції). – Х.: “Одіссей”, 2000.

 5. Харитонов Е. О. – Основы римского частного права. –Х.: «Одиссей», 1998.

 6. Основы римского частного права: Учеб. пособие / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор, Р.Б. Шишка; Под ред. С.А. Слипченко, О.И. Смотров. – Харьков: Эспада, 2004.

 7. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.

 8. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Західна традиція. – Одеса: АО БАХВА, 2001. – 328 с.

 9. Основи римського приватного права: Підручник / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, М.В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової. – Х.: Право, 2008. – 224 с.
^

Методичні рекомендації


Розкрити поняття зобов’язання, суб’єкти, предмет та підстави для виникнення, виконання, забезпечення, припинення.

При підготовці до другого питання студентам слід вивчити поняття про угоди, договорах і пактах як джерел зобов’язань, істотні умови без яких не могли існувати договори терміни, предмет, класифікація договорів (вербальні, літеральні, зберігання, купівлі-продаж, позика, застава та ін.).

У третьому питання розкрити недоговорені зобов’язання. Делікт мав широке значення, він означав всякі протиправні дії тягнуть за собою покарання. Студентам необхідно знати види противоправної поведінки, такі санкції застосовувались при здійснені делікту; елементи делікту; поняття квазиделікту.

При підготовки четвертого питання дати поняття спадкове право, його основні етапи розвідку, основні поняття спадкування у Древньому Римі.

У п’ятому питанні розкрити види спадкування (законом і за заповітом).

В шостому питанні розкрити порядок прийняття спадщини: відкриття, спадкоємці, борги по спадщини, спосіб розподілення частин між спадкоємцями.

При вивченні сьомого питання студент повинен розкрити поняття сингулярного спадкування, легат їх видів, правове положення легатаріїв.Склали викладачі Н.М. Котова

І.В. ЯсінаПохожие:

Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник iconЛекция Общество. Государство. Право. Понятие «право»
По этому термин «право» ассоциируется со словами «правда», «справедливость». И такое совпадение не случайно, поскольку основой право...
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник iconКомпозиции исполнитель институт
Буткова Дарина,Жаровцев Роман,Михалев Павел,Борисов Евгений, Скоморохов Виталий, Булгакова Оксана,Харитонов Артем
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник iconГражданское право в 4-х томах Том IV. Обязательственное право
Том II. Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник iconМ. П. Кочерган Загальне мовознавство
...
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник icon«Гражданская оборона»
Стеблюк М. І. Цивільна оборона: Підручник. 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Прес, 2003. – 455 с
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник iconЛекция №1 информационные технологии юридической науки. В научной...
Правовая информатика рассматривается в качестве прикладной юридической науки. В научной литературе можно выделить спектр понятий,...
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник icon8. Право власності та інші речові права Право власності: поняття, зміст, здійснення, види
З розвитком держави право, головним чином, було покликане охороняти відносини власності, І, в першу чергу, власності на землю
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник iconУчебника Тема урока 301
Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра І початки аналізу : [підручник для 10 класу с поглибленим...
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник iconМария Васильевна Семенова Право на поединок
Роман «Волкодав. Право на поединок» является продолжением ставшего национальным бестселлером «Волкодава». Вновь опасные приключения...
Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право: Підручник iconМіністерство освіти І науки україни державний заклад південноукраїнський...
Обладнання: підручник, лексика нової теми, текст скоромовки на дошці, картки для гри, роздавальний матеріал
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница