Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці»


Скачать 321.36 Kb.
НазваниеЗакон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці»
страница1/4
Дата публикации18.07.2013
Размер321.36 Kb.
ТипЗакон
vb2.userdocs.ru > Право > Закон
  1   2   3   4
Питання 1. Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів?
У 1992 р. верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці», остання редакція якого прийнята у 2002 р. Цим законом визначені основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності. Закон також регулює, за участю відповідних державних органів, відносин між власником підприємства, установи й організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Посередником у регулюванні відносин між роботодавцем і працівником у справі охорони праці виступають держава, профспілки та інші офіційні об’єднання громадян. Кодекс законів про працю (КЗпП), який визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами нашої держави правом розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці, регулює трудові стосунки працівників усіх підприємств, установ. Законодавством України передбачені заходи, які забезпечують охорону праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Забороняється застосовування їхньої праці на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановленні для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці. Відповідно до статті 178 Кодексу законів про працю передбачено переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох років. Закон забороняє застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами, на підземних роботах. Законом передбачено, що підприємства що використовують працю інвалідів, зобов’язанні створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико – соціальної комісії та індивідуальних програм реабілітації.

^ Питання 2. Служба охорони праці на підприемстві. Права та обов'язки?

Служба охорони паці розробляє ефективну цілісну систему управління охороною праці, проводить оперативно – методичне керівництво охороною праці, проводить вступний інструктаж з особами, що приймаються на роботу, веде облік та аналіз нещасних випадків, профзахворювань, готує статистичні звіти з охорони праці, стежить за дотриманням на підприємстві чинного законодавства, своєчасним проведенням медоглядів. Працівники служби охорони праці мають право відвідати та перевірити будь – яке робоче місце, перевіряти стан безпеки праці, робити подання керівнику підприємства щодо притягнення до відповідальності працівника, винного в порушенні правил безпеки. Головне завдання комісії – залучення представників роботодавця та трудового колективу до співробітництва в галузі управління охороною праці на підприємстві.

Питання 3. Хто здійснює Державне управління охороною праці?

^

Государственное управление охраной труда обеспечивает:

-Кабинет Министров Украины;


-специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по -надзору за охраной труда;

-министерства и другие центральные органы исполнительной власти;

-Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации и органы местного самоуправления.
^ Система управления охраной труда (СУОТ) — это совокупность организационных, технических, гигиенических, социально-экономических действий, регламентированных законодательными актами и нормативными документами и направленных на организацию планомерной программно-целевой деятельности касательно создания безопасности, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе работы.

^ Питання 4. Навчання та види інструктажів з охорони праці?
Навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони праці організовується для всіх працівників при прийнятті на роботу та в процесі роботи. Форми навчання: інструктажі, технічні матеріали, курсове навчання, підвищення кваліфікації, навчання студентів і учнів навчальних закладів. Вступний інструктаж проводить інженер з охорони праці або особа, на яку покладені його обов’язки. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться з новоприйнятими працівниками на робочому місці до початку роботи, а також з працівниками переведеними з іншого цеху. Інструктаж на робочому місці проводять за інструкцією для даного виду робіт або за програмою, складеною керівником підрозділу і погодженою з службою охорони праці підприємства. Повторний інструктаж на робочому місці повинні проходити всі працівники, незалежно від кваліфікації, освіти і стажу роботи. Позаплановий інструктаж проводиться у разі введення нових правил або внесення в них змін, при зміні технології чи устаткування, при порушені працівником техніки безпеки. Цільовий інструктаж проводять з працівниками перед виконанням разових робіт, не пов’язаних з безпосередніми функціональними обов’язками. Усі інструктажі, окрім вступного, проводять безпосередньо керівник робіт з наступним опитуванням проінструктованого та відповідним записом у журналі інструктажу на робочому місці.

^ Питання 5. Хто здійснює державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці?

Общественный контроль за обеспечением законодательства об охране труда осуществляют профессиональные союзы, их объединения в лице своих выборных органов и представителей.

В случае отсутствия профессионального союза на предприятии общественный контроль за обеспечением законодательства об охране труда осуществляет уполномоченное наемными работниками лицо.

Уполномоченные наемными работниками лица по вопросам охраны труда имеют право беспрепятственно проверять на предприятиях выполнение требований относительно охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения работодателем предложения об устранении выявленных нарушений нормативно-правовых актов по безопасности и гигиене труда (Статья 42. Закон Украины Об охране труда).

^ Комиссия по охране труда создается при комитете профсоюза в составе от 3 до 21чел. Ее возглавляет член завкома, а цеховую комиссию - член цехового профсоюза. Эта комиссия участвует в разработке планов и мероприятий по охране труда на предприятиях, контролирует выполнение этих мер и законов по охране труда.

^ Вопрос 6. Перелічіть види відповідальності за порушення правил та норм охорони праці.
За нарушение законов и других нормативно-правовых актов об охране труда, создание препятствий в деятельности должностных лиц органов государственного надзора за охраной труда, а также представителей профсоюзов, их организаций и объединений, виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной, криминальной ответственности согласно закона (Статья 44. Закон Украины Об охране труда).

Дисциплинарная ответственность наступает в тех случаях, когда по вине работающего допущены нарушения требований охраны труда, не повлекшие за собой тяжелых последствий. Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на работающего в порядке подчиненности таких взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение на более низкую должность, увольнение.

К административной ответственности привлекаются работающие, которые нарушили законодательство об охране труда, и она производится в наложении на виновных денежных штрафов, установленных органами надзора.

От имени органов специального уполномоченного органа исполнительной власти в области охраны труда рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания за нарушение законодательных прав и других нормативных актов об охране труда, по безопасному ведению работ в отраслях промышленности и на объектах, подконтрольных органам специально уполномоченного органа исполнительной власти в области охраны труда, а также невыполнения законных требований специально уполномоченного органа исполнительной власти в области охраны труда:

Материальная ответственность за нарушение трудового законодательства заключается в возмещении убытков, нанесенных организациям.

Сумма возмещения удерживается полностью или частично из заработной платы, но отчисляется на основании распоряжения (приказа) администрации лишь при наличии письменного согласия работника. При отсутствии согласия администрация должна обращаться в суд.

Криминальная ответственность определяется Криминальным кодексом Украины за нарушение законодательства о труде и охране труда. Криминальную ответственность несут те служебные лицу, на которых согласно специальных распоряжений положены обязанности по охране труда и соблюдению правил безопасности на ответственном участке или же контроль их выполнения.

^ Питання 7. Суспільний контроль за охороною праці?

Громадський контроль за дотриманням законодавства з ОП здійснюють професійні спілки. Представники громадського контролю турбуються про створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального так колективного захисту. Профспілки здійснюють проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про ОП.

^ Вопрос 8. Які нещасні випадки, професійні захворювання та аварії на виробництві розслідуються та беруться на облік?
По закону Украины „Об охране труда” (статья 25) и Положению о расследовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве расследоваться и браться на учет должны несчастные случаи, которые произошли во время:

-пребывания на рабочем месте, на территории предприятия либо в другом месте работы в течение рабочего времени, начиная с момента прихода работника на предприятие к его входу, который должен фиксироваться соответственно правилам внутреннего трудового распорядка, либо по поручению работодателя в нерабочее время, во время отпуска, в выходные и праздничные дни;

-приведения в порядок орудий производства, средств защиты, одежды перед началом работы и после ее окончания, выполнения мероприятий личной гигиены;

-проезда на работу или с работы на транспортном средстве другого предприятия, которое предоставило его согласно с договором (заявкой), при наличии распоряжения работодателя;

-использования собственного транспортного средства в интересах предприятия с разрешения или по поручению работодателя соответственно установленному порядку;

-проведения действий в интересах предприятия, на котором работает пострадавший, то есть действий, которые не входят в круг производственного задания или прямых обязанностей работника (предоставление необходимой помощи другому работнику, действия относительно предупреждения возможных аварий или спасания людей и имущества предприятия, другие действия при наличии распоряжения работодателя и тому подобное), и др.
^ Вопрос 9. Хто входить до складу комісії з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві?
В состав комиссии по расследованию несмчастных случаев, профзаболеваний и аварий на производстве входят:

Руководитель подразделения, инженер по охране труда, старший общественный инспекторп по охране труда или представитель профкома;

При гибели 2-4чел в расследовании принимают участие первые руководители организаций; при гибели 5чел и более комиссия назначается министром, руководителем ведомства или Советом Министров Украины. В случае необходимости технический инспектор профсоюза имеет право потребовать от организации пригласить специалистов-экспертов для участия в расследовании и проведении технических расчетов, лабораторных испытаний, исследований и т.д.
^ Вопрос 10. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню.
Специальному расследованию подлежат: несчастные случаи со смертельным исходом; групповые несчастные случаи, которые произошли одновременно с двумя и больше работниками и случаи исчезновения работника во время выполнения им трудовых обязанностей.

О несчастных случаях руководитель предприятия на протяжении суток обязан сообщить в: местный орган Госнадзорохрантруда, прокуратуру, орган исполнительной дирекции Фонда, высший хозяйственный орган, профсоюзную организацию и другие органы.

Расследование этого случая проводится комиссией специального расследования, которая назначается приказом руководителя территориального органа Госнадзорохрантруда по согласованию с органами, представители которых входят в состав этой комиссии, в течение десяти дней

По результатам расследования составляется акт специального расследования по форме Н-5, а также акт по форме Н-1 или НТ.
Вопрос 11. Перелічіть основні методи які застосовуються для аналізу травматизму.
  1   2   3   4

Похожие:

Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconЛекція: Організація охорони праці на виробництві
Закон “Про охорону праці” зобов‘язує роботодавця створити на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці...
Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconВиробничий травматизм в галузі
Аналіз причин виробничого травматизму при розслідуванні нещасних випадків в таких підприємствах свідчить про те, що керівники та...
Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconКонспект лекцій з дисципліни “ Охорона праці” (для слухачів фпк)
Затверджено на засіданні кафедри “Технології, організації І охорони праці в будівництві”
Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconРеферат з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему «система управління...
Суопг — сукупність органів управління галуззю, які на підставі чинних нормативно-правових актів здійснюють цілеспрямовану планомірну...
Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconКонспект лекцій з дисципліни “ Основи охорони праці” Затверджено...
Цель охраны труда обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда
Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconПерелік основної літератури з навчальної дисципліни
Цивільний захист І охорона праці в галузі: Навч посібник / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. – Х.: Нац...
Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconЗакон України «Про зайнятість населення»
Закон України «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради (ввр), 1991. №14. 170 с
Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconЗакон України «Про зайнятість населення»
Закон України «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради (ввр), 1991. №14. 170 с
Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconНаціональний екологічний центр україни
України „Про інформацію”, ст. 9 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Міжнародною конвенцією „Про доступ...
Закон України з охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ? У 1992 р верховна Рада України ухвалила Закон України «Про охорону праці» iconДекларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням...
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 03. 2007 №204 (із змінами)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница