Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет


НазваниеМіністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет
страница1/4
Дата публикации17.07.2013
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Право > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Тестові завдання

для модульного та підсумкового контролю знань

з дисциплін «Основи охорони праці» та

«Охорона праці в галузі”

(для студентів усіх спеціальностей

та форм навчання)

Одеса 2007
КАФЕДРА МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

^ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Укладачі:

Іванова І.В. - кандидат медичних наук, доцент, завідувач

кафедри медичних знань та БЖД

Неізвестний М.О. - кандидат технічних наук, доцент

Стенпковська Г.І. - старший викладач

^ Шапкіна Т.І. – старший викладач

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри медичних знань та БЖД

Протокол № 4 від 12 листопада 2007 року

Схвалено та рекомендовано до друку

Вченою Радою біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Протокол № 4 від 11 грудня 2007 р.

ВСТУП

Дисципліни “Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі” базуються на знаннях студентів з “Основ права”, “Основ екології”, “Безпеки життєдіяльності”. Курс висвітлює основні положення законів України: «Про охорону праці», Кодекс законів про працю, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та інші, Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і Конвенції МОП, впровадження їх в Україні.

Дисципліни мають професійну направленість і дозволяють підготувати кваліфікованого, ерудованого спеціаліста, який теоретично володіє загальними та фаховими питаннями охорони праці, вміє самостійно проводити розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, знає основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, атестації робочих місць тощо.

Основною метою дисциплін “Основи охорони праці” „Охорона праці в галузі” є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та вмінь з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності відповідно з ОКХ та ОПП.

Дисципліни „Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі” передбачені для студентів усіх спеціальностей та форм навчання Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Загальна кількість годин, яка відводиться на означені дисципліни така: „Основи охорони праці” – 36 годин (з них 14 лекційних, 4 практичних, 9 годин на самостійну роботу), „Охорона праці в галузі” – 27 годин (з них 14 лекційних, 13 на самостійну роботу).

ТЕМА № 1*

Правові та організаційні питання охорони праці”
1. Про що повинен бути поінформований громадянин під розписку при укладенні трудового договору?

1. Про умови роботи

2. Про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті

3. Про можливі наслідки впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров'я

4. Про права працівника на пільги й компенсації за роботу в небезпечних і шкідливих умовах відповідно до законодавства й колективним договором

5. Про навчання та перевірку знань з охорони праці
2. У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?

1. Якщо працівник буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування

2. Допуск до роботи осіб без навчання й перевірки знань із питань охорони праці забороняється

 1. Дозволяється тимчасово допускати працівника до роботи на строк до 2-х тижнів


3. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:

1. Згідно колективного договору

2. Згідно розпорядження адміністрації

3. Згідно Закону "Про охорону праці"

4. Згідно Кримінального кодексу
^ 4. На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?

І. На підприємства й організації державної форми власності

2. Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності

З. На підприємства невиробничої сфери залежно від виду діяльності

4 На всі підприємства, організації, незалежно від форми власності й видів їхньої діяльності
^ 5. Неповнолітні проходять медичні огляди:

1. Перед початком роботи

2. Щомісячно

3. Щорічно

4. Перед виконанням важких робіт
6. Хто одержує пільги й компенсації за важкі й шкідливі умови праці?

1. Жінки, що мають дітей у віці до 16 років

2. Особи, що не досягли віку 18 років

3. Всі працюючі, якщо це обумовлено колективним договором

4. Всі працюючі на робочих місцях з важкими й шкідливими умовами праці

_________________________________________________

* – Тестові завдання для модульного та підсумкового контролю знань з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі” можуть мати одну чи декілька відповідей.

^ 7. Тривалість робочого тижня для підлітків 16-18 років складає:

 1. 40 годин 2. 36 годин 3.30 годин 4. 26 годин.


8. Хто здійснює суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?

1. Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці

2. Професійні спілки

3. Служби охорони праці підприємств
9. Які дії роботодавця у випадку ухилення працівника від проходження обов'язкового медичного огляду?

1. Роботодавець зобов'язаний строго попередити працівника про необхідність проходження медичного огляду без відсторонення від роботи

2. Роботодавець зобов'язаний строго попередити працівника про необхідність проходження медичного огляду й відсторонити працівника від роботи на строк до 2-х тижнів

3. Роботодавець має право притягти працівника до дисциплінарної відповідальності й зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати
10. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці й умови колективного договору із цих питань? Чи виплачується йому в цьому випадку вихідна допомога?

1. Не має права

2. Має право і йому виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 3-місячного заробітку

3. Має право і йому виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 6-місячного заробітку
^ 11. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:

1.З дозволу директору 2. Самостійно вирішити.

3. З дозволу керівника підрозділу 4. З дозволу трудового колективу.
^ 12. Коли проводиться позачерговий інструктаж і перевірка знань з техніки безпеки на робочих місцях?

1. Після кожного порушення правил з техніки безпеки

2. Після порушення правил або технологічної дисципліни, які викликали нещасний випадок

3. Після порушення технологічної дисципліни, яке спричинило поломку чи аварію

4. Якщо на робочому місці стався нещасний випадок
13. Державні нормативно-правові акти про охорону праці це:

 1. Правила дорожнього руху 2. Стандарти, укази

3. Санітарні норми 4. Будівельні норми

5. Пожежні норми 6. КЗпП
14. Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, в організації, установі?

 1. Держава

 2. Власник

 3. Начальник служби охорони праці

 4. Безпосередній керівник працівника (підрозділу)


^ 15. На кого покладено вищий нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?

1. На профспілки та технічну інспекцію

2. На органи прокуратури

3. На керівників підприємства

4. На службу охорони праці
^ 16. Хто притягає до відповідальності порушників правил і норм техніки безпеки та охорони праці або заохочує сумлінних працівників?

1. Керівник

2. Служба охорони праці

3. Помічник керівника з техніки безпеки

4. Комісії профспілки з охорони праці
^ 17. В яких випадках з перелічених проводиться позачергова перевірка знань з охорони праці?

1. Перед направленням на робоче місце

2. Після тривалого відрядження

3. По вимозі вище стоячого органу

4. Після тривалої відпустки
^ 18. Якими заходами підвищується рівень знань з техніки безпеки?

1. Шляхом позапланових перевірок

2. Консультаціями, семінарами, курсовими роботами, бесідами

3. Роботою постійних гуртків

4. В основному самоосвітою
^ 19. Які пільги і компенсації передбачено законодавством за важкі та шкідливі умови праці?

1. Лікувально-профілактичне харчування

2. Безкоштовний проїзд у міському транспорті

3. Оплачуванні перерви санітарно-оздоровчого призначання

4. Скорочення тривалості робочого часу

5. Додаткова оплачувана відпустка

6. Оплата праці у підвищеному розмірі

7. Видача безкоштовної путівки
20. Які види витрат у разі ушкодження здоров’я працівника, або нещасного випадку, передбачено законодавством?

1. Витрати на придбання ліків

2. Одноразова допомога потерпілому

3. Компенсація витрат на лікування

4. Компенсація витрат на протезування

5. Компенсація витрат на придбання спеціальних транспортних засобів та засобів пересування

6. Видача молока

7. Витрати на придбання засобів індивідуального захисту

^ 21. На які об’єкти розповсюджується дія Закону «Про охорону праці» та Кодексу законів про працю?

1. На підприємства і організації державної форми власності

2. Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності

3. На підприємства невиробничої сфери в залежності від виду діяльності •

4. На всі установи (підприємства) незалежно від форми власності та видів їх діяльності
22. Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення правил охорони праці?

1. Накладення: догани, звільнення з посади, строгої догани, переведення на нижче оплачувану роботу

2. Стягнення у вигляді грошових штрафів, які накладають на винну особу органи державного нагляду за охороною праці

3. Притягнення до судового розгляду, до судової відповідальності
23. Який встановлено мінімальний розмір вихідної допомоги при звільненні працівника за власним бажанням, якщо власником порушено законодавство про охорону праці?

1. Не менше місячного заробітку

2. Не менше двомісячного заробітку

3. Менше тримісячного заробітку

4. Не менше шестимісячного заробітку
^ 24. Чи може (має право) власник укласти трудовий договір з особою, якій за медичними показниками протипоказана запропонована робота?

1. Так 2. Ні

3. Так, якщо найманий працівник підпише зобов’язання про відсутність вимог до власника
^ 25. При якій мінімальній чисельності працівників на підприємстві виробничої сфери створюється служба охорони праці?

1. 25 працюючих 2. 50 працюючих

3. 100 працюючих 4. 500 працюючих
^ 26. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків?

 1. з 14 років

 2. з 16 років

 3. з 17 років

 4. з 19 років

5. з 20 років
27. Чи можна звільнити з роботи працівника в період тимчасової непрацездатності?

1. Ні, не можна

2. Так, можна

3. Можна, тільки в разі повної ліквідації підприємства, організації, установи
28. Де повинна виконуватися перевірка знань з питань охорони праці відрядженого працівника?

1. На підприємстві, куди він відряджений

2. За місцем основної роботи.

^ 29. Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством за важкі та шкідливі умови праці:

1. Безоплатно (безкоштовно) забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням

2. Забезпечуються грошовою компенсацією

3. Мають оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення

4. Скорочення тривалості робочого часу
^ 30. Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством за важкі та шкідливі умови праці:

 1. Оплату праці у підвищеному розмірі

 2. Вихідну допомогу

 3. Безкоштовно забезпечуються засобами індивідуального захисту

 4. Безкоштовне медичне забезпеченняТЕМА № 2

Психофізіологічні вимоги до умов праці.

Система “людина – машина – середовище”.


 1. При розв’язанні задач оптимізації робочих місць одним із важливих напрямків підвищення ефективності функціонування системи “людина – машина – середовище” – є:

 1. Заходи щодо вдосконалення машин

 2. Заходи щодо вдосконалення виробничого середовища

 3. Заходи, спрямовані на підвищення працездатності й покращення стану здоров’я людини

 4. Заходи щодо встановлення пільг та компенсацій


^ 2. Основних принципів розміщення обладнання, органів керування в робочому просторі (на робочому місці) є:

 1. Два 2.Три 3.Чотири 4.П’ять 5. Шість


^ 3.При проектуванні та експлуатації засобів керування потрібно дотримуватися таких ергономічних вимог:

1. Розміру та форми засобів 2. Розміщення обладнання

3. Напряму руху працівника в роботі 4. Положенню тіла працівника (оператора)

5. Стану здоров’я робітника
^ 4. Робоча зона це:

 1. Простір, в якому знаходяться робочі місця постійного перебування працівника

 2. Простір, в якому знаходяться робочі місця тимчасового перебування працівника

 3. Сукупність фізичних, хімічних, біологічних чинників

 4. Сукупність соціальних чинників


^ 5. Для визначення ступеня важкості праці використовують такі фізіологічні показники:

1. Частоту серцевих скорочень під час роботи

2. Витривалість м’язів кінцівок щодо статичного навантаження

3. Об’єм дихання 4.Енерговитрати

5. Шкірно-легеневі втрати вологи 6.Антропометричні данні
^ 6. Організація робочого місця передбачає:

1. Правильне розташування робочого місця у виробничому приміщенні

2. Вибір робочого положення, меблів з урахуванням антропометричних характеристик оператора

3. Раціональне компонування обладнання на робочих місцях

4. Урахування характеристик та особливостей трудової діяльності

5. Механізація та автоматизація технологічних процесів
^ 7. За ступенями важкості всі роботи поділяються на такі категорії:

1. Легка 2. Середньої важкості

3. Важка 4. Оптимальна

5. Допустима
8. Які способи компонування приборів та органів управління в виробничому просторі ви знаєте?

 1. Частоти використання

 2. Функціональної організації

 3. Ергономічний

 4. Принцип значущості

 5. Послідовного використання

 6. Оптимального розташування


^ 9. Які групи знаків безпеки праці на виробництві ви знаєте?

1. Дозвільні 2. Заборонні

3. Попереджувальні 4.Приписні 5. Вказівні
10. Що може сприяти перегріванню організму людини?

1. Підвищена температура повітря виробничих приміщень

2. Волого-непроникний (прогумований, брезентовий) одяг

3. Алкогольне сп’яніння

4. Недосипання

5. Порушення питного режиму і режиму харчування

6. Емоційне напруження
^ 11. В роботі, зв’язаної з великим м’язовим навантаженням, перерви повинні бути:

1. Частими 2. Тривалими

3. Нечастими 4.Короткочасними
12. Працездатність на протязі робочого дня не є стабільною, її можна характеризувати:

1. П’ятьма періодами 2. Чотирма періодами

3. Трьома періодами 4. Двома періодами

^ 13. В роботі, яка вимагає особливої уваги та тонкої координації рухів, великої нервової напруги, бажані такі перерви:

1. Короткі 2. Нечасті

3. Тривалі 4. Часті
^ 14. Робоче місце це:

 1. Розміщення знарядь, предметів праці

 2. Це зона, оснащена необхідним устаткуванням, де відбувається трудова діяльність працівника

 3. Місце, де відбуваються технологічні процеси

 4. Місце постійного чи періодичного перебування працівника


^ 15. Заходи боротьби з монотонністю на виробництві такі:

 1. Періодична зміна робочої пози

 2. Періодична зміна ритму роботи

 3. Об’єднання операцій, обмеження їх дроблення

 4. Введення додаткових короткочасних перерв

 5. Зміна робочих місць на конвеєрі

 6. Кольорове забезпечення (використання кольорів)


^ 16. Відповідно до Гігієнічної класифікації умови праці поділяються на :

  1. Десять класів

  2. Три класи

  3. Шість класів

  4. Чотири класи

  5. Два класи


^ 17. Заходи, спрямовані на підвищення працездатності людини й покращення стану її здоров’я це:

  1. Організаційно-профілактичні

  2. Організаційні (раціоналізація режимів праці та відпочинку, зміна форм обслуговування робочих місць)

  3. Медико-біологічні та профілактичні (використання засобів підвищення працездатності організму людини)

  4. Соціально-психологічні (нормалізація психологічного “мікроклімату” в колективі, формування позитивної мотивації праці)

  5. Захисні (застосування засобів індивідуального захисту)

  6. Гігієнічні


^ 18. За величиною енерговитрат роботи поділяють на такі категорії:

 1. Великі 2. Важкі

3. Легкі 4. Середньої важкості

5. Інтенсивні
19. Ергономіка це наука, що вивчає:

 1. Трудовий процес

 2. Фізіологічні можливості людини в трудовому процесі

 3. Технічні засоби, за допомогою яких здійснюється трудова діяльність

 4. Санітарно-гігієнічні вимоги

 5. Систему “людина – техніка - виробниче становище”
 1. Знаки безпеки є такі:

 1. Дозвільні 2. Заборонні

3. Попереджувальні 4. Гігієнічні

5. Вказівні
^ 21. До виробничих шкідливостей відносяться:

 1. Фізична перенапруга людини

 2. Температура, вологість повітря

 3. Автоматизація та механізація операцій

 4. Шум, вібрація

 5. Безпечні зони


^ 22. Забезпечення санітарного благополуччя досягається такими заходами:

1. Ліцензуванням видів діяльності, пов’язаних з небезпекою для здоров’я людини

2. Прогнозуванням діяльності

3. Державною експертизою проектів, програм

4. Державною реєстрацією небезпечних факторів

5. Комп’ютерізацією, роботизацією виробництва
Тема № 3

Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

Небезпечні та шкідливі умови праці.”
^ 1. Які з перелічених заходів спрямовані на загальне покращення умов праці?

1. Влаштування запобіжних та захисних пристосувань

2. Установлення або реконструкція вентиляції та кондиціонера

3. Поліпшення освітлення, облаштування душових, умивальників

4. Установлення систем контролю за станом навколишнього середовища
^ 2. Які заходи захисту від дії електромагнітного випромінювання ви знаєте?

І. Звукоізоляція

2. Захист часом

3. 3ахист відстанню

4. Зменшення потужності випромінювання

5. Екранування джерел випромінювання

6. Засоби індивідуального захисту
^ 3. Вплив шуму на організм людини можна зменшити:

1. Правильним розташуванням обладнання

2. Застосуванням засобів індивідуального захисту

3. Збільшенням площі виробничих приміщень

4. Заміною будівельних матеріалів
^ 4. До шкідливих психофізіологічних факторів виробництва належать:

1. Фізичні навантаження

2. Зараження інфекційними захворюваннями

3. Порушення режиму праці та відпочинку

4. Монотонність праці
^ 5. Джерелами опромінення людини радіоактивними речовинами можуть бути:

1. Діагностичні рентгенівські дослідження 2. Підприємства важкої індустрії

3. Випробування ядерної зброї 4. Спалення палива
^ 6. За ступенем небезпечності умови праці бувають:

1. Допустимими 2. Терпимими

3. Справжніми 4. Несприятливими
7. Мутагенні речовини:

1. Призводять до порушення генетичного коду

2. Викликають зміни спадкової інформації

3. Викликають подразнення шкіри

4. Діють як алергени
^ 8. Прилад для контролю освітлення називається:

1. Анемометр 2. Люксметр

3. Психрометр 4. Колориметр.
9. Яким основним вимогам має задовольняти освітлення?

1. Бути рівномірним і досить сильним

2. Не створювати тіней на місцях роботи, контрастів між освітленим робочим місцем та навколишньою обстановкою (стіни, підлога)

З. Не створювати зайвої яскравості і блиску в полі зору працівника

4. Давати правильний напрям світового потоку

5. Не утрудняти виконання технологічного процесу
10. Яку ви знаєте систему вентиляції за способом подачі свіжого та видалення з приміщення забрудненого повітря?

1. Природну 2. Механічну 3. Технічну

4. Санітарно-гігієнічну 5. Ергономічну 6. Змішану
11. За характером токсичності усі гази і пари за дією на організм людини можна умовно поділити на :

1. Дві групи 2. Три групи 3. Чотири групи

4. П ять груп 5. Дев’ять груп 6. Десять груп
12. Метеорологічні умови - це сукупність таких показників виробничого середовища:

 1. Терморегуляції

 2. Температури повітря

 3. Відносної вологості

 4. Швидкості руху повітря

 5. Барометричного тиску

 6. Інтенсивності теплового випромінювання13. Роботи в газонебезпечних місцях (ємностях, бункерах, колодязях каналізації) проводиться за:

1. Власним рішенням робітника

2. Усним розпорядженням керівника

3. Наряд-допуском

4. Дозволом директора

5. Дозволом профкому
14. Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?

1. Альфа 2. Бета 3. Гамма

4. Нейтроне 5. Корпускулярне
^ 15. Якими факторами, в основному, визначається середовище у виробничих приміщеннях:

 1. Рівнем шуму

 2. Випромінюванням

 3. Освітленням

 4. Наявністю шкідливих речовин та матеріалів

 5. Мікрокліматом

6. Чисельністю працюючих
16. Якими заходами можна досягти збільшення тривалості періоду стійкої працездатності людини :

1. Зміною законодавства

2. Вдосконаленням засобів праці та трудового процесу

3. Правильним поєднанням режимів праці та відпочинку

4. Комфортними умовами праці

5. Зменшенням статичних навантажень

6. Боротьбою з монотонністю
^ 17. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?

1. 0-40 % 2. 40-60 % 3. 60-80 % 4. 80-100 %
18. Які заходи захисту від шуму ви знаєте?

 1. Психофізіологічні

 2. Звукоізоляції

 3. Звукопоглинання

 4. Індивідуального захисту

 5. Архітектурно-планувальні

 6. Зменшення шуму в джерелі виникнення


^ 19. Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин ?

1. Будівельними нормами

 1. Галузевими нормами

 2. Санітарними нормами

 3. Правилами будови електроустановок

 4. КЗпП


20. Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?

 1. Біологічні наслідки опромінення

 2. Іонізуючу здатність

 3. Проникаючу здатність

 4. Дозу опромінення


^ 21. Який вид випромінювань не відноситься до оптичного діапазону?

 1. Інфрачервоний

 2. Світловий

 3. Ультрафіолетовий

 4. Лазерний

 5. Електромагнітний


^ 22. Від чого не залежить ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини?

 1. Діапазону частот

 2. Напруженості поля

 3. Сили струму

 4. Тривалості опромінення

 5. Густини потоку енергії


^ 23. Фактори, які визначають санітарно-гігієнічні умови праці, такі:

 1. Ультразвук

 2. Електромагнітні випромінювання

 3. Лікувально-профілактичне харчування

 4. Вимоги техніки безпеки


24. Балони із стисненими газами встановлюються від батареї опалення не ближче:

 1. 0,1 м 2. 0,5 м 3. 1,0 м 4. 2,0 м 5. 5,0 м


^ 25. На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?

 1. Десять класів 2. Два класи 3. Три класи

4. Чотири класи 5. П’ять класів
26. Яка допустима норма зовнішнього професійного опромінення людини в рік?

 1. 0,1 бер 2. 0,5 бер 3. 1,0 бер 4. 5,0 бер 5.10,0 бер  1   2   3   4

Похожие:

Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний...
Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по специальности
Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки україни одеський національний університет...
Уровень теоретической подготовки, готовность к выполнению работы по специальности
Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних...
Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій Інтернет-конференції «Українська...
Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглі столи, культурну програму
Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки україни південноукраїнський національний...
Англії; формувати навички використання «Present Simple Tense» у стверджувальних, заперечних реченнях та питальних реченнях
Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки україни державний заклад південноукраїнський...
Обладнання: підручник, лексика нової теми, текст скоромовки на дошці, картки для гри, роздавальний матеріал
Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconКурсова
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова коледж економіки та соціальної роботи
Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Укладачі: к е н., доц. Шаповалова Е. В., к е н., доц. Балтачеєва Н. А., к е н., доц. Панченко І. В., ст викл. Кисель Н. П., аспір....
Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту україни таврійський...
Затверджено наказом ректора Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
Міністерство освіти I науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова біологічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Фінанси І кредит” професійної орієнтації „Фінанси” підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница