Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка


НазваниеМетодичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка
страница1/9
Дата публикации14.10.2013
Размер1.2 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
vb2.userdocs.ru > Математика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство освіти та науки України

Конотопський інститут СумДУ

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Методичні рекомендації та завдання для виконання

розрахунково – графічної роботи
для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей

напрямів підготовки 0902- Інженерна механіка,

денної форми навчання

Розробила викладач О.Д.Динник


Декан факультету денної форми навчання В.В.Ігнатенко

„______”________________ 2007р


Конотоп , 2007

^ 1.1. Мета і завдання дисципліни
"Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство" - дисципліна, що вивчає способи виробництва металів і їх сплавів, неметалічних матеріалів, формоутворення заготівок із різних конструкційних матеріалів, їхню обробку різанням, електрофізичними й електрохімічними методами, а також внутрішня будова і властивості металів і сплавів у залежності від їх складу, теплового, хімічного і механічного впливу.

^ Завдання вивчення дисципліни. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати сутність процесів одержання металів і сплавів, особливості формоутворення заготівок різними способами і їх обробки, структуру і фазові перетворення в металах і сплавах;

- уміти вибирати матеріал для виготовлення тієї або іншої деталі, способи одержання заготівок і технологію механічної обробки, вибирати раціональні способи зварювання, вибирати методи і режими термообробки матеріалів і умови їх експлуатації;

- мати уявлення про перспективи розвитку методів одержання заготівок і їх механічної обробки, про перспективи розвитку зміцнюючих технологій

У розрахунково - графічну роботу входить пояснювальна записка об'ємом 20-25 сторінок формату А4, що містить питання теоретичного плану та три практичних завдання , які розглядають окремі елементи проектування технологічних процесів виробництва заготівок методами лиття , обробки тиском та механічної обробки матеріалів

^ 2. Зміст розрахунково – графічної роботи

2.1 Завдання на розрахунково – графічну роботу


 1. Теоретична частина

У даному розділі розрахунково – графічної роботи характеризуються властивості заданих сплавів (сталей, чавунів, мідних, алюмінієвих, магнієвих, титанових сплавів), принцип маркування , вихідні матеріали для його виробництва та основні етапи металургійного виробництва заданих сплавів.

 1. Проектування технологічного процесу отримання заготівок методом лиття в одноразові форми. Для заданої деталі необхідно розробити технологічний процес одержання виливка методом лиття в разову піщано-глинисту форму.

При виконанні завдання розробіть креслення:

а) модельно-ливарних указівок;

б) моделі;

в) стрижня;

г) стрижневого ящика .

Вихідні дані для розрахунків визначаються згідно додатку А

 1. Розробка технологічного процесу отримання поковки методом вільного кування на молоті. Для деталі необхідно одержати заготівку методом вільного кування на молоті. При виконанні розділу необхідно:

а) розробити креслення поковки;

б) визначити масу, розміри та вид початкової заготовки;

в) визначити техніко-економічні показники розробленої поковки;

г) визначити температурний режим кування і тип нагрівального пристрою;

д) вибрати устаткування для формоутворення розробленої поковки;

е) розробити технологічну схему формоутворення поковки.

Вихідні дані для розрахунків визначаються згідно додатку Б

 1. Розробка технологічного процесу обробки різанням. На рисунку (додаток А згідно номера варіанту) приведено робоче креслення деталі. При виконанні завдання 2 Вами розроблений технологічний процес отримання заготівки (відливання) даної деталі. Розгляньте технологічні методи, вживані для обробки вказаних на робочому кресленні поверхонь. При виконанні завдання слідує:

а) назвати технологічні методи обробки поверхонь 1, 2, 3, привести назву устаткування, ріжучого інструменту і пристосувань для закріплення
заготівок, уживаних при обробці цих поверхонь;

б) привести схему обробки поверхні 1;

в) розрахувати режими різання для обробки поверхні 2;

г) привести ескіз ріжучого інструменту, вживаного при обробці поверхні 3.

Завдання виконати з умови тільки чорнової обробки заготівки, розробленої при виконанні завдання 2.

5. На ескізах (додаток В згідно номера варіанту) приведені дані про конструктивні елементи з'єднання і шва зварної конструкції, ручної дугової зварки покритими електродами, що виготовляється методом. Розробіть технологічний процес зварки даного з'єднання. При виконанні завдання визначите:

а) тип і марку електродів;

б) розрахунковий тип шва і здатного виконання;

в) параметри режимів зварки;

г) тип джерела зварювального струму;

д) техніко-економічні показники розробленого технологічного процесу.

^ 2.2 Завдання для реферативної частини розрахунково – графічної роботи


    1. Вихідні матеріали для виплавки чавуну. Призначення і основні етапи збагачення руд.

    2. Основні етапи підготовки шихтових матеріалів до доменної плавки.

    3. Приведіть схему доменної печі, опишіть її пристрій і принцип роботи. Назвіть процеси , що протікають в доменній печі, напишіть формули хімічних реакцій цих процесів.

    4. Сутність і основні етапи процесу виробництва сталі. Сталі різних способів виробництва.

    5. Опишіть пристрій кисневого конвертера і основні етапи конвертерного виробництва сталі. На прикладах поясніть принципи маркування конструкційних легованих сталей.

    6. Опишіть пристрій мартенівської печі і принцип її роботи. Приведіть техніко-економічні показники роботи мартенівської печі і опишіть способи їх підвищення. Переваги і недоліки мартенівського способу виробництва сталі.

    7. Назвіть різновиди мартенівського способу виробництва сталі залежно від роду футеровки печей, складу шихти і опишіть їх єство. Приведіть хімічні реакції, що протікають в печі при виробництві сталі скрап-рудним процесом.

    8. Опишіть пристрій електродугової печі , принцип її роботи і основні етапи плавки. Переваги і недоліки виробництва сталі в електродугових печах .

    9. Опишіть процес кристалізації злитка спокійної й киплячої сталі, приведіть схеми його будови. Назвіть дефекти злитків, покажіть їх на схемі.

    10. Приведіть схеми і опишіть сутність способів розливання сталі. Приведіть характеристики одержуваних злитків, назвіть переваги і недоліки методів.

    11. Приведіть схеми, опишіть сутність і призначення методів підвищення якості сталі.

    12. Опишіть властивості міді, назвіть основні сплави на її основі, область їх застосування і принципи маркування . Вкажіть вихідні матеріали для виробництва міді, опишіть спосіб її виробництва.

    13. Опишіть властивості алюмінію, назвіть основні сплави на його основі, область їх застосування і принципи маркування . Вкажіть вихідні матеріали для виробництва алюмінію, опишіть способи його виробництва.

    14. Властивості алюмінію, основні сплави на його основі і принцип їх маркування . Вихідні матеріали для виробництва алюмінію, виробництво глинозему.

    15. Властивості алюмінію, основні сплави на його основі і принцип їх маркування . Вихідні матеріали для виробництва алюмінію, електролітичне виробництво алюмінію.

    16. Властивості магнію, основні сплави на його основі і принцип їх маркування . Вихідні матеріали для виробництва магнію, електролітичне виробництво магнію.

    17. Властивості титана, основні сплави на його основі і принцип їх маркування . Вихідні матеріали для виробництва титана, виробництво титана.


^ 3. Правила оформлення розрахунково – графічної роботи
3.1 Основні положення


 • Текстові документи виконуються на форматах згідно з вимогами стандартів Єдиної системи конструкторської документації.

 • Відстань від рамки форми до границь тексту на початку та в кінці рядків - не менше 3 мм. Відстань від верхнього чи нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої рамки повинна бути не менше 10 мм. Абзаци в тексті починають відступом від 15 до 17 мм.


^ 3.2 Порядок надання позначень


 1. Позначення текстових документів проводиться за правилами затвердженими в установленому порядку на основі вимог державних стандартів.

 2. Для текстових документів рекомендується позначення складати із таких груп:

 • абревіатури документа (РГР – розрахунково - графічна робота)

 • шифру спеціальності:

 • номера варіанту, роботи, або номера по списку студента

 • абревіатури предмету, з якого виконано даний документ. Предмет позначають однією або двома великими літерами української або російської абетки. Цю групу включають за необхідністю. Всі цифри груп позначень розділяють крапками;

 • двох останніх цифр року затвердження, відокремлених тире.

Приклад

РГР .0902.01.ТКМ – 07
^ 3.3 Вимоги до викладу документів


 1. Текст оформлюють на аркушах формату А4 (210х297) мм. За необхідністю допускається використання аркушів формату А3 (297х420) мм ГОСТ 2.301-68.

 2. Форми, розміри, порядок заповнення основних написів і додаткових граф до них, а також розміри рамок на кресленнях і схемах повинні відповідати вимогам форми 1, а в текстових документах - формам 2, 2а, 2б ГОСТ 2.104-68.

 3. Форми для заповнення основного напису текстових документів першого та наступних аркушів приведені на рисунку 1. В графах основного напису номера граф приведені в дужках.

 1. У графах основного напису вказують:

у графі 1 - назву виробу, назву документа або назву лабораторної роботи. Назва виробу повинна відповідати прийнятій термінології, бути по можливості короткою і записуватися у називному відмінку однини.

У назві, яка складається з декількох слів на першому місці пишуть іменник, наприклад: “Редуктор циліндричний косозубий”. У кінці назви виробу і документа крапку не ставлять. Перенос слів не рекомендується;

у графі 2 - позначення документа;

у графі 4 - літеру, присвоєну документу. Навчальним документам літера не присвоюється, тому графу не заповнюють;


(2)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

РГР .0902.01.ТКМ – 07

Зм.

Арк.

докум.

Підп.

Дата
Розроб.

Іванов І.(1)

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перев.

Динник О.Д.^ Розробка технологічного

(4)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

процесу виготовлення відливки

по
Н.контр.


методом лиття

КІСумДУ,ІМ-61


Затв.


в одноразові форми

(9)(2)

Аркуш

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

РГР .0902.01.ТКМ – 07
Зм.

Арк.

докум.

Підп.

Дата
(7)


Рисунок 1
у графі 7 - порядковий номер аркуша документа. На документах, які складаються з одного аркуша графу не заповнюють;

у графі 8 - загальну кількість аркушів документа;

у графі 9 - розпізнавальний індекс навчального закладу й навчальної групи, за необхідністю - абревіатуру предмету і індекс групи;

у графі 10 - характер роботи, що виконувала особа, яка підписує документ. Вільний рядок у пояснювальній записці дипломного проекту заповнюють “Консультант”;

у графі 11 - прізвища осіб, які підписують документ;

у графі 12 - підписи осіб, прізвища яких указані в графі 11. Підписи осіб, що розробили

документ і відповідальних за нормоконтроль, є обов’язковими. Якщо необхідно на документі наявність віз посадових осіб, то їх розміщують на полі для підшивки першого або заглавного аркуша документа;

в графі 13 - дату підписання документу;

в графах 14-18 - графи таблиці змін, які заповнюються згідно з вимогами ГОСТ 2.503-90.

 1. Зміст

У документі після титульного аркушу розташовують зміст, починаючи з нового аркуша. До змісту включають послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів з номерами аркушів, назви додатків, позначаючи їх великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Слово “Зміст” записують у вигляді заголовка симетрично тексту з великої літери. Зміст враховують в загальну кількість аркушів документа. Назви, включені в зміст, записують маленькими літерами, починаючи з великої.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconМетодичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8
Страхування. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси І кредит» та...
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconСтрахові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи...
Страхові послуги. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»...
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні...
Конспекти. Участь в обговоренні питань. Участь у активних І інтерактивних видах роботи
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconМетодичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних...
«Цивільний захист та охорона праці в галузі». Тематика індивідуальних завдань носить комплексний характер – тобто включає теоретичні...
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconМетодичні рекомендації до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу Зміст
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності 14
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні...
Тема №22. “Хірургічна патологія легень та плеври. Принципи діагностики та лікування”
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні...
Тема № “Шок у хірургічних хворих. Етіологія, діагностика, лікувальна тактика”
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconМетодичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи...
Кременчуцька М. К. – к психол н., доцент, голова Навчально-методичної комісії Інституту інноваційної та післядипломної освіти
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни «Хірургічні...
Тема №12: “Синдром гострого живота. Діагностика, диференційна діагностика І лікувальна тактика. Диференційна діагностика гострих...
Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної роботи для студентів 1-го курсу інженерних спеціальностей напрямів підготовки 0902- інженерна механіка iconФінанси І кредит” Модуль 1 Бюджетний процес та особливості його організації...
Методичні вказівки для проведення навчальної практики „Організація та управління фінансами підприємств, організацій та установ”....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница