Реферат зміст


Скачать 178.34 Kb.
НазваниеРеферат зміст
Дата публикации30.11.2013
Размер178.34 Kb.
ТипРеферат
vb2.userdocs.ru > Математика > Реферат


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою хімічного факультету

ОНУ ім. І.І.Мечникова

Протокол № 3

від “19” грудня 2012 р.
Декан хім. факультету

_____________к.х.н., доц. Менчук В.В.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРА, СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА


Згідно з Навчальним планом хімічного факультету у процесі навчання передбачено виконання студентами у VIII семестрі – кваліфікаційної роботи бакалавра та у Х семестрі – кваліфікаційної роботи спеціаліста або магістра.

Кваліфікаційні роботи бакалавра, спеціаліста та магістра відрізняються як формально (за обсягом), так і за змістом. В цілому відмінності повинні мати місце:

 • на тематичному рівні;

 • на рівні заглиблення у тему дослідження;

 • на рівні наукової новизни;

 • за обсягом.

Кваліфікаційна робота бакалавра – самостійно виконана робота студента, яка свідчить про вміння автора працювати з літературою, узагальнювати й аналізувати фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під час оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою (ОПП), має елементи наукового дослідження.

Кваліфікаційна робота спеціаліста – самостійно виконана дослідна робота студента, яка передбачає авторське бачення проблеми, можливості її дослідження та розв’язання. Робота свідчить про вміння автора проводити емпіричне дослідження, опрацьовувати та аналізувати отримані результати, формулювати аргументовані висновки.

Кваліфікаційна робота магістра – самостійно виконана науково-дослідна робота студента, головною метою і змістом якої є наукові дослідження з новітніх питань теоретичного або прикладного характеру за профілем підготовки. Для кваліфікаційної роботи магістра бажана наукова апробація роботи: доповідь на науковій студентській конференції та на наукових конференціях вищого рівня, участь в конкурсах наукових робіт, публікація чи подання до публікації наукової статті.

Студент несе відповідальність за дотримання встановлених вимог до кваліфікаційної роботи і термінів її виконання, тому потрібно ознайомитися з вимогами, що пред’являються до оформлення кваліфікаційних робіт, до початку написання роботи, оскільки невірне оформлення кваліфікаційної роботи може привести до зниження оцінки при захисті роботи.

^ 1. Структура кваліфікаційних робіт

При написанні кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра потрібно дотримуватися таких структурних частин:

^ ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

РЕФЕРАТ

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ (якщо потрібно)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Назва першого підрозділу

1.2. Назва другого підрозділу

1.3. …..

^ РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1. Об’єкти дослідження

2.2. Методики проведення експерименту

2.3. Результати та їх обговорення

2.3.1.……

2.3.2.……

2.3.3. …

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ (якщо потрібно)
Кількість розділів і підрозділів може бути інша. Назви розділів і підрозділів не можуть співпадати між собою, а також не можуть співпадати з назвою кваліфікаційної роботи.

Обсяг кваліфікаційної роботи : бакалавра – 35...40 стор.;

спеціаліста – 45…50 стор.;

магістра – 55…70 стор .

Кількість сторінок, яка складає більше або менше від необхідного обсягу кваліфікаційної роботи, свідчить про невміння виділяти головне в теоретичному та експериментальному матеріалі.

Кваліфікаційна робота надається, як правило, українською мовою. За рішенням Вченої ради факультету може бути дозволено надання дипломної роботи російською або англійською мовою. Але у цьому випадку в роботі має бути два титульних листа: перший українською мовою, а другий – іншою мовою.

 1. ^ Титульний лист (1 стор.) оформлюють на окремому листі паперу (див. зразок 1).

 2. Реферат має об’єм  2/3 стор. і містить інформацію, на якій кафедрі виконувалася кваліфікаційна робота, чи є вона частиною досліджень, які проводяться за певною тематикою, які результати отримано, рекомендації про використання досліджень, ключові слова (до 5-6 слів або словосполучень), а також кількість в роботі сторінок, рисунків, таблиць, джерел літератури (див. зразок 2).

 3. Зміст (1-2 стор.) містить назви всіх структурних частин, назви розділів, підрозділів кваліфікаційної роботи і обов’язково вказуються сторінки, де вони знаходяться в кваліфікаційній роботі (див. зразок 3). Назви розділів і підрозділів мають бути короткими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

 4. ^ Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). Якщо у кваліфікаційній роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути подано у кваліфікаційній роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік умовних позначень треба друкувати двома колонками, в яких ліворуч за абеткою наводять, наприклад, скорочення, праворуч – їх детальне розшифрування.

Якщо у кваліфікаційній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті за першого згадування.

 1. Вступ (1-2 стор.) кваліфікаційної роботи визначає її актуальність, новину, ступінь розробки, обґрунтовує об'єкти та методи дослідження, а також формує мету та задачі дослідження.

^ Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, який зумовлює загальну спрямованість і логіку дослідження. Мета формулюється лаконічно і повинна точно виражати те основне, що намагається зробити студент в кваліфікаційній роботі. Формулюючи мету, не слід вживати слова «дослідження…», «вивчення…», оскільки вони вказують не на саму мету, а на засіб досягнення мети.

^ Мета роботи реалізується через конкретні завдання дослідження, які треба вирішити відповідно цієї мети.

Завдання дослідження – це основні етапи наукового дослідження. Частіше за все формулювання завдань дослідження здійснюють у вигляді певного набору підпитань. Наприклад: дослідити, визначити, експериментально перевірити, провести аналіз, розробити тощо.
 1. Огляд літератури (обсяг огляду літератури кваліфікаційної роботи бакалавра 15 стор.; спеціаліста 15…17 стор.; магістра 17…20 стор.)це критичний аналіз публікацій інших авторів (монографій, матеріалів конференцій, періодичних видань, патентів та ін., а також обов’язково кафедральних публікацій) за проблемою, що вивчається за останні 10 років. Якщо в науковій літературі немає єдиної точки зору за проблемою, що розглядається в кваліфікаційній роботі, тоді можна проаналізувати положення з робіт декількох авторів, які мають протилежні погляди і критично оцінити їх точку зору, показати своє відношення до кожної точки зору. Огляд літератури потрібно завершити висновком.

Посилання на публікації записують як номери в квадратних дужках і мають бути зв’язані зі списком літератури. Посилання на публікації нумеруються у тому самому порядку, як вони зустрічаються у тексті (наскрізна нумерація).


^ Бібліографія для кваліфікаційної роботи має містити публікації у наукових фахових виданнях України, а також іноземних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз за останні 10 років:

бакалавра – не менше 15 джерел;

спеціаліста – не менше 20 джерел;

магістра – не менше 30 джерел.
 1. Експериментальна частина (обсяг складає не менше, ніж 40% від загального обсягу роботи) повинна містити результати і аналіз усіх дослідів студента, які він провів особисто, та їх пояснення. Невдалі досліди, як правило, не описуються, а в разі потреби виносяться у Додаток. Надається зв'язок власних результатів студента з літературними даними, обговорюються ймовірні механізми перетворень, робляться узагальнення (якщо можливо).

При написанні кваліфікаційної роботи мають бути використані всі рекомендації з номенклатури IUPAC, а також наведені одиниці вимірювань в міжнародній системі одиниць.


 1. ^ Рисунки та таблиці невеликі за розміром вставляються в текст кваліфікаційної роботи, а великі за розміром на окремих листах в порядку їх обговорення в тексті.

Графіки будують без координатної сітки, обов’язково коротко підписуючи вісі абсцис і ординат. Позначки масштабу на вісях позначають виступами всередину. Не рекомендується застосовувати рисунки з великим нагромадженням кривих (більше, ніж 6), а також набір рисунків, що містять 1- 2 однотипних кривих, їх треба об'єднувати.
Всі рисунки та таблиці повинні мати назву.

^ Підпис рисунка розміщують під рисунком і друкують симетрично тексту. Підпис під рисунком звичайно має чотири основних елемента: найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом Рис.; порядковий номер арабськими цифрами; стислий тематичний заголовок ілюстрації; експлікацію (деталі сюжету позначені цифрами) або легенду.

^ Підпис таблиці розміщують над таблицею. Слово Таблиця друкують праворуч, вказуючи номер таблиці арабськими цифрами без позначки № і крапки після цифри. Заголовок таблиці друкують строчкою нижче, ніж слово Таблиця, маленькими літерами, починаючи з великої літери, симетрично відносно тексту сторінки.

 1. ^ Математичні формули, хімічні рівняння записують за допомогою комп’ютерних програм Microsoft Equation або MathType. Математичні формули, на які будуть посилання потрібно пронумерувати, використовуючи подвійну нумерацію: перша цифра вказує номер розділу, а друга, або наступні (після крапки) – номер формули. Номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках праворуч від формули біля краю сторінки.

 2. Висновки (≈ 1 стор.) мають відображати досягнення мети та вирішення задач, що були поставлені в роботі. Висновки повинні містити найбільш істотні нові наслідки роботи, а саме те, що було невідомо до виконання роботи і що розширило наші знання в галузі теоретичної та експериментальної хімії.

Починаються висновки словами: визначено, вивчено, підтверджено, доведено, показано, ідентифіковано, розроблено ….

 1. ^ Список літератури, оформлюють в порядку появлення літературних джерел в тексті, згідно з державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Публікації, що цитуються в кваліфікаційній роботі, нумерують арабськими цифрами у квадратних дужках у порядку їх появи в тексті роботи.

 2. Додатки (об’єм додатків не може перевищувати об’єму кваліфікаційної роботи)це матеріали допоміжного характеру: проміжні розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, оригінали спектрів, опис алгоритмів і програм вирішення задач за допомогою електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у процесі виконання роботи, ксерокси тез доповідей, які підтверджують апробацію роботи на конференціях, а також ксерокси надрукованих робіт тез докладів (статей, патентів) за їх наявністю. У розділі Додатки можна навести описи невдалих дослідів.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами (з першої великої) симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово Додаток___ і велика літера, що позначає додаток (див. зразок 4). Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, Щ, О, Ч, Ь. Сторінки додатку не входять до загального обсягу кваліфікаційної роботи.

Ілюстрації, таблиці та формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Б.2 - другий рисунок додатка Б; формула (А.1) - перша формула додатка А.

   1. Оформлення кваліфікаційної роботи

 • Листи, на яких пишеться кваліфікаційна робота, повинні бути формату А4.

Поля: ліворуч – 30 мм, зверху і знизу – 20 мм, праворуч – 10 мм.

 • Шрифт тексту 14 пт, Times New Roman, міжстроковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

 • Текст роботи обов’язково вирівнюють по ширині, заголовки вирівнюють по центру.

 • Назви структурних частин^ РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ДОДАТКИ друкуються жирними прописними літерами розміром 14 пт.

 • Кожний розділ роботи належить починати з нової сторінки.

 • Назви підрозділів друкуються жирними строковими літерами (крім першої прописної) розміром 14 пт. Послідуючі вкладки підрозділів друкуються курсивом строковими літерами (крім першої прописної) розміром 14 пт. Крапку вкінці назв підрозділів та послідуючих вкладок підрозділів не ставлять. Якщо назва має два або більше речень, тоді їх між собою розділяють крапкою. У назвах підрозділів та послідуючих вкладок підрозділів не можна переносити слова, використовувати підкреслення.

 • Назва підрозділу не може бути останнім рядком на сторінці. Назва підрозділу обов’язково повинна бути «закрита» знизу не менше, ніж 2 строками тексту.

 • Підрозділи в розділах кваліфікаційної роботи відокремлюють. Назви розділів і підрозділів розміщують у центрі строки без підкреслення, відокремлюючи від тексту 2 міжстроковими інтервалами.

 • Сторінки кваліфікаційної роботи нумерують арабськими цифрами, включаючи титульний лист і додатки, проставляючи номер у правому верхньому куті без крапки в кінці. Номер сторінки на титульному листі не вказують, але в нумерації його враховують.

 • Надруковану кваліфікаційну роботу обов’язково зшивають в установленому діловодством порядку.

Вимоги розроблено згідно з документами:

  1. Наказ ректора № 3335-18 від 24.11.2009 р «Про затвердження інструкції з підготовки кваліфікаційних робіт в ОНУ імені І.І.Мечникова»

  2. Розпорядження по ОНУ «24» від 10.11.2011 «Про оформлення титульного листа кваліфікаційної роботи студента»


Укладачі: проф., д.х.н. Сейфулліна І.І.

проф., д.х.н. Ракитська Т.Л.

проф., д.х.н. Волошановський І.С.

проф., д.х.н.Сазонова В.Ф.

доц., к.х.н. Солдаткіна Л.М.

доц., к.х.н. Раскола Л.А.

доц., к.х.н. Гузенко О.М.

Зразок 1

М^ ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА
Хімічний факультет

Кафедра аналітичної хімії

Напрям підготовки/спеціальність 8.04010101, хімія

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

^ Кваліфікаційна робота
сорбція комплексу меркурію з дифенілкарбазоном сорбентами різної природи

Студентки V курсу

денної форми навчання

^ Наконечної Світлани

Олександрівни

Науковий керівник:

к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії Гузенко О.М. _________

Рецензент

к.х.н., доцент кафедри загальної хімії та полімерів

Шматкова Н.В.


Рекомендовано до захисту:

Протокол засідання кафедри

№ ___ від «__ » ________ 2012 р.

Завідуючий кафедри

_______к.х.н., доц. Чеботарьов О.М.Захищено на засіданні ДЕК №__

протокол № ___ від « »______ 2012 р.

Оцінка __________________________

(за 4-х бальною шкалою,

за шкалою ECTS,бал)

Голова ДЕК

________ д.х.н., проф.Сейфулліна І.Й.
Одеса 2012

Зразок 2

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і присвячена дослідженню особливостей сорбційного вилучення комплексу Меркурію з дифенілкарбазоном (ДФКон) сорбентами різної природи. Робота є частиною та логічним продовженням наукових досліджень, що проводяться за важливішою тематикою кафедри «Розробка фізико-хімічних основ вибірковості сорбційного вилучення і визначення мікрокількостей неорганічних та органічних речовин».

Мета роботи: оптимізувати умови вилучення комплексу Меркурію(II) з дифенілкарбазоном за допомогою силікагелю, крохмалю, тканинного матеріалу (бавовна, льон, синтетичне поліамідне полотно).

Встановлені особливості механізму формування адсорбційних шарів комплексу Меркурію(II) з ДФКон на поверхні носіїв різної природи. З використанням принципів методу кольорометрії і наступної комп’ютерної обробки отриманих результатів розроблені кольорометричні шкали для систем типу "водний розчин Нg(II) – поверхня твердого носія".

Можлива область застосування: вилучення і визначення мікрокількостей Меркурію.

^ Ключові слова: Меркурій, дифенілкарбазон, силікагель, крохмаль, тканинний матеріал.

Кваліфікаційна робота складається з: 60 стор. машинописного тексту, 12 рис., 7 табл., 60 використаних джерел літератури, додатку.


Зразок 3

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП …………………………………………………………….….….....

3

^ РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ …………………....……………..

5

1.1.

Найважливіші властивості та характеристика сполук Меркурію …

5

1.2.

Біологічна активність та токсичність сполук Меркурію……………...

10

1.3.

Промислові виробництва, як джерела забруднень навколишнього середовища меркурієм ……………………………………………….…

13

1.4.

Використання органічних реагентів для визначення Меркурію(II).....

15

1.5.

Методи визначення Меркурію(II) у водах різних категорій………..

19

1.6.

Тверді носії різної природи у хімічних методах аналізу….………….

22

^ РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ……………….

25

2.1.

2.2.

Об’єкти дослідження …………..……………………………………….

Методики проведення експерименту ………………………………....

25
2.2.1. Встановлення складу комплексу Hg(II) із дифенілкарбазоном

30
2.2.2. Спектрофотометричне визначення Hg(II) з використанням дифенілкарбазону ………………….……………………………………..

34
2.2.3. Підготовка та дослідження фізико-хімічних характеристик тканинних матеріалів ………………………………………………….

35
2.2.4. Вивчення сорбційного вилучення комплексу Hg(II)-ДФКон за допомогою силікагелю та крохмалю в статичних умовах .……….......

36
2.2.5. Модифікація поверхні тканиного матеріалу (бавовна та льон) ..

37
2.2.6. Дослідження сорбційного вилучення Меркурію за допомогою модифікованого тканиного матеріалу ………………..………………

38
2.2.7. Дослідження сорбційного вилучення комплексу Hg(II)-ДФКон за допомогою тканинного матеріалу (синтетичне поліамідне полотно) ………………………………………………………………………….

39

2.3.

Результати та їх обговорення ………………...…………………….…...

40
2.3.1. Дослідження загальних властивостей дифенілкарбазону та спектральних характеристик комплексу Hg(II)–ДФКон …..………

40
2.3.2. Дослідження процесу комплексоутворення у розчині в системі Hg(II) - ДФКон ………..…………………………………………………

42
2.3.3. Дослідження кінетики комплексоутворення у системі Hg(II) – ДФКон ………………………………………………………….

43
2.3.4. Дослідження процесу сорбційного вилучення Меркурію(II) за допомогою ДФКон у статичному режимі …..………………………

44
2.3.5. Дослідження процесу сорбційного вилучення Hg(II)-ДФКон за допомогою силікагелю та крохмалю ……………………………….

46
2.3.6. Дослідження процесу сорбційного вилучення Hg(II)-ДФКон за допомогою тканинних матеріалів …………………………………..

48
2.3.7. Візуально-кольорометричні шкали для визначення Меркурію(II) за допомогою дифенілкарбазону ...…………………….

50

Висновки ……………………………………………….………...…..

54

Література ……………………………………………………………...

55

Додаток ……………………………………………………………….…

61Зразок 4

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1

Дані для побудови градуювального графіку для системи Hg(II)-ДФКон

(Vм.к. = 50 мл; l= 2 см; λ = 520 нм)
СHg(II)105, моль/л

VHg(II),мл

поч.Hg(II)=

1103, моль/л)

СДФКон ×105, моль/л

VДФК-он, мл (Споч.ДФКон=1103, моль/л)

А

1

1

0,50

1,0

1,0

0,12

2

1,5

0,75

1,5

1,5

0,21

3

2,0

1,00

2,0

2,0

0,31

4

3,0

1,50

3,0

3,0

0,43

5

3,5

1,75

3,5

3,5

0,56

6

4,0

2,00

4,0

4,0

0,68

7

4,5

2,25

4,5

4,5

0,80

8

5,0

2,50

5,0

5,0

0,96

9

6,0

3,00

6,0

6,0

1,20

10

7,0

3,50

7,0

7,0

1,30
Похожие:

Реферат зміст iconРеферат содержит следующие
Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности,...
Реферат зміст iconМетодические указания по их выполнению реферат по курсу «Психогенетика»
Реферат по курсу «Психогенетика» выполняется в рамках запланированных часов самостоятельной работы – 52 часа. На основе реферата...
Реферат зміст iconИндивидуальное задание по теме 1
Требования. Реферат выполняется на заданную тему (см файл Распределение тем рефератов и презентаций doc). Реферат должен состоять...
Реферат зміст iconРеферат по выбранной теме прислать до 15 марта с г
Проработка литературы и подготовка рефератов по вопросам темы «Латинская Америка во второй половине XVII – начале XX вв.». Реферат...
Реферат зміст iconЗміст

Реферат зміст icon1. Предмет політології, її зміст І методи
Поняття І типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму сучасної України
Реферат зміст iconРеферат Защита

Реферат зміст iconРеферат Защита

Реферат зміст iconРеферат По Истории Тема: >

Реферат зміст iconРеферат по дисциплине на тему

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница