Тема 15


Скачать 183.8 Kb.
НазваниеТема 15
Дата публикации13.02.2014
Размер183.8 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Маркетинг > Документы
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Аналіз ЗЕД авіапідприємства

ТЕМА 15. Аналіз ринків збуту та маркетингової політики підприємства (2 год.).

 1. Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності

 2. Аналіз попиту на продукцію та оцінювання ризику незатребуваності продукції

 3. Аналіз ринків збуту продукції

 4. Аналіз цінової політики підприємства

 5. Аналіз конкурентоспроможності продукції


Завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми 15.

 1. З’ясуйте, що потрібно знати кожному авіапідприємству перед тим як планувати обсяг виробництва, формувати виробничі потужності.

 2. Охарактеризуйте основні завдання маркетингового аналізу.

 3. Визначте поняття попиту на продукцію та вкажіть фактори які впливають на рівень попиту.

 4. Охарактеризуйте коефіцієнти за допомогою яких вимірюють ступінь чутливості попиту до зміни ціни та доходів споживачів.

 5. З’ясуйте фактори виникнення ризику незатребуваності продукції (послуг з авіаперевезень).

 6. Оцініть ступінь ризику незатребуваності продукції (послуг з авіаперевезень).

 7. Поясніть необхідність аналізу динаміки становища кожного виду продукції (авіаперевезень) як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.

 8. Поясніть необхідність аналізу структури ринків збуту та їхньої прибутковості.

 9. З’ясуйте в чому полягає сутність цінової політики підприємства.

 10. Визначте з якою метою проводять порівняльний аналіз рівня цін.Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 15.

 1. Дайте визначення поняття конкурентоспроможність продукції (послуг).

 2. З’ясуйте яким параметрам повинен відповідати товар, щоб задовольнити потреби споживачів.

 3. Охарактеризуйте основні завдання аналізу конкурентоспроможності продукції (послуг).

 4. Охарактеризуйте методику проведення аналізу конкурентоспроможності продукції (послуг).

 5. Визначте яким чином і з якою метою розраховують одиничні показники конкурентоспроможності продукції.

 6. Визначте яким чином і з якою метою розраховують групові показники конкурентоспроможності продукції.

 7. Визначте яким чином і з якою метою розраховують інтегральні показники конкурентоспроможності продукції.

 8. Проаналізуйте можливості удосконалення процесів товароруху, організації продаж, сервісного обслуговування споживачі, реклами продукції (послуг), які є потужними інструментами стимулювання попиту.

 9. ^ Охарактеризуйте категорії товару за результатами аналізу ринків збуту продукції (послуг).

 10. Проаналізуйте криву життєвого циклу продукції (послуг).


Термінологічний словник ключових понять з теми 15.

  1. Маркетинговий аналіз

  2. Еластичність попиту

  3. Ринок збуту

  4. Цінова політика

  5. Одиничні показники конкурентоспроможності продукції

  6. Групові показники конкурентоспроможності продукції

  7. Інтегральні показники конкурентоспроможності продукції

  8. Маркетингова діяльність

  9. Попит

  10. Ризик незатребуваності продукції


Перелік контрольних питань з теми 15.

 1. Дайте визначення поняття конкурентоспроможність продукції (послуг).

 2. Охарактеризуйте основні завдання аналізу конкурентоспроможності продукції (послуг).

 3. Охарактеризуйте методику проведення аналізу конкурентоспроможності продукції (послуг).

 4. З’ясуйте, що потрібно знати кожному авіапідприємству перед тим як планувати обсяг виробництва, формувати виробничі потужності.

 5. Охарактеризуйте основні завдання маркетингового аналізу.

 6. Охарактеризуйте коефіцієнти за допомогою яких вимірюють ступінь чутливості попиту до зміни ціни та доходів споживачів.

 7. Поясніть необхідність аналізу динаміки становища кожного виду продукції (авіаперевезень) як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.

 8. Поясніть необхідність аналізу структури ринків збуту та їхньої прибутковості.

 9. З’ясуйте в чому полягає сутність цінової політики підприємства.

 10. Визначте з якою метою проводять порівняльний аналіз рівня цін.


Тестові завдання з теми 15.

1. У випадку якщо коефіцієнт еластичності дорівнює одиниці:

А) Темпи зростання попиту дорівнюють темпам зниження ціни;

В) Еластичний;

С) Нееластичний;

D) Абсолютно еластичний.
2. Які внутрішні фактори впливають на ризик незатребуваності продукції?

А) Неправильна цінова політика на ринках збуту;

В) Неправильний прогноз попиту на продукцію;

С) Підвищення процентних ставок на вклади;

D) Вірні відповіді А) та В).
3. Які показники роботи підприємства залежать від ринків збуту продукції (надання послуг)?

А) Обсяг продажів;

В) Середній рівень цін, виручка від реалізації продукції;

С) Сума одержаного прибутку;

D) Усі відповіді вірні.
4. Для якої стадії життєвого циклу товару є характерними такі умови: стабільний ринок, попит, регулярний прибуток, перебування у найприбутковішому періоді, оскільки товар не потребує затрат на просування на ринок, а тільки на рекламну підтримку його "популярності"?

А) Перша стадія (випуск товару на ринок і впровадження);

В) Друга стадія (зростання і розвиток продажів);

С) Третя стадія (зрілість);

D) Четверта стадія (насичення і спад).
5. Які задачі включає аналіз ринків збуту продукції (надання послуг)?

А) Аналіз динаміки становища кожного виду продукції на ринках збуту за останні 3—5 років;

В) Аналіз ризику незатребуваності продукції;

С) Аналіз структури ринків збуту та їхньої прибутковості;

D) Свій варіант відповіді.
6. Які умови характерні для другої стадії життєвого циклу товару?

А) Спочатку обсяг продажів істотно не змінюється, а потому різко скорочується з передбачених і непередбачених причин;

В) Товар починає давати прибуток, він швидко покриває всі витрати і стає джерелом прибутку, хоча ще потребує великих затрат на рекламну підтримку його просування на ринку;

С) Прибуток на цій стадії невисокий, тому що значні кошти йдуть на амортизацію досліджень, просування товару на ринок;

D) Вивчення і апробація ідеї розробки нового товару, а потім і самого товару.
7. Як називається показник аналізу конкурентоспроможності продукції, який розраховується за такою методикою: об'єднує показники за однорідною групою параметрів (технічних, економічних) за допомогою вагових коефіцієнтів, визначених експертним шляхом?

А) Інтегральний;

В) Одиничний;

С) Груповий;

D) Вірні відповіді А) і С).
8. Яким чином розраховується інтегральний показник оцінки конкурентоспроможності продукції?

А) Відношення групового показника за економічними параметрами до групового показника за технічними параметрами;

В) Відношення групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами;

С) Процентне відношення рівня якого-небудь технічного або економічного параметра до величини того самого параметра продукту конкурента;

D) Об'єднує показники за однорідною групою параметрів (технічних, економічних) за допомогою вагових коефіцієнтів, визначених експертним шляхом.

9. Основні завдання аналізу попиту на продукцію та оцінка ризику незатребуваності продукції:

А) Вивчення платоспроможного попиту на продукцію, оцінка ризику незатребуваності продукції, аналіз факторів, що формують еластичність попиту на продукцію;

В) Вивчення платоспроможного попиту на продукцію, оцінка ризику незатребуваності продукції, аналіз факторів, що формують еластичність попиту на продукцію, оцінка конкурентоспроможності продукції;

С) Аналіз динаміки та структури ринків збуту, аналіз цінової політики на підприємстві;

D) Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності продукції, вивчення факторів, що впливають на її рівень, розробка заходів для забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції.
10 Який метод можна використати, крім рейтингової оцінки конкурентоспроможності товарів, для визначення фактичного становища виробу на певному ринку?

А) Метод суми;

В) Метод відстаней;

С) Матричний метод;

D) Метод суми місць.

^ Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 15.
Задача 1

Варіант 1

I. Вихідні дані

Ціна, тис.грн.

Обсяг попиту, одиниць

Доходи покупців, тис.грн.

Темпи зростання, %

Коефіцієнт цінової еластичності

Коеф. еластичності попиту за доходом

Ціни

Обсягів попиту

Доходу покупців

0,54

6700

3,0

-

-

-

-

-

0,75

6500

3,2
0,9

6050

3,3
1,0

5050

3,1
1,13

4900

3,0

II. Завдання до ситуації

    1. Необхідно проаналізувати темпи зростання ціни, обсягів попиту та доходів покупців;

    2. Розрахувати коефіцієнт цінової еластичності, коефіцієнт еластичності попиту за доходом;

    3. Вибрати відповідний варіант ціни для підприємства якщо метою його є одержання максимуму прибутку, обґрунтувати своє рішення.


Задача 1

Варіант 2

I. Вихідні дані

Ціна, тис.грн.

Обсяг попиту, одиниць

Доходи покупців, тис.грн.

Темпи зростання, %

Коефіцієнт цінової еластичності

Коеф. еластичності попиту за доходом

Ціни

Обсягів попиту

Доходу покупців

1,32

1120

2,45

-

-

-

-

-

1,05

1180

2,58
1,0

1190

2,67
1,5

1170

2,83
1,75

1100

2,9

II. Завдання до ситуації

   1. Необхідно проаналізувати темпи зростання ціни, обсягів попиту та доходів покупців;

2) Розрахувати коефіцієнт цінової еластичності, коефіцієнт еластичності попиту за доходом;

3) Вибрати відповідний варіант ціни для підприємства якщо метою його є одержання максимуму прибутку, обґрунтувати своє рішення.
Задача 1

Варіант 3

I. Вихідні дані

Ціна, тис.грн.

Обсяг попиту, одиниць

Доходи покупців, тис.грн.

Темпи зростання, %

Коефіцієнт цінової еластичності

Коеф. еластичності попиту за доходом

Ціни

Обсягів попиту

Доходу покупців

0,12

2100

1,5

-

-

-

-

-

0,24

1980

1,4
0,3

1700

1,3
0,1

1230

1,6
0,15

1460

1,9

II. Завдання до ситуації

 1. Необхідно проаналізувати темпи зростання ціни, обсягів попиту та доходів покупців;

 2. Розрахувати коефіцієнт цінової еластичності, коефіцієнт еластичності попиту за доходом;

 3. Вибрати відповідний варіант ціни для підприємства якщо метою його є одержання максимуму прибутку, обґрунтувати своє рішення.


Задача 1

Варіант 4

I. Вихідні дані

Ціна, тис.грн.

Обсяг попиту, одиниць

Доходи покупців, тис.грн.

Темпи зростання, %

Коефіцієнт цінової еластичності

Коеф. еластичності попиту за доходом

Ціни

Обсягів попиту

Доходу покупців

4,33

3270

1,89

-

-

-

-

-

4,19

3300

1,77
4,05

3460

1,62
4,0

3400

1,5
4,2

3500

2,1

II. Завдання до ситуації

 1. Необхідно проаналізувати темпи зростання ціни, обсягів попиту та доходів покупців;

 2. Розрахувати коефіцієнт цінової еластичності, коефіцієнт еластичності попиту за доходом;

 3. Вибрати відповідний варіант ціни для підприємства якщо метою його є одержання максимуму прибутку, обґрунтувати своє рішення.


Задача 1

Варіант 5

I. Вихідні дані

Ціна, тис.грн.

Обсяг попиту, одиниць

Доходи покупців, тис.грн.

Темпи зростання, %

Коефіцієнт цінової еластичності

Коеф. еластичності попиту за доходом

Ціни

Обсягів попиту

Доходу покупців

2,43

2100

1,9

-

-

-

-

-

2,32

1980

2,2
2,2

2200

2,4
2,0

1870

2,3
1,8

1970

2,15

II. Завдання до ситуації

 1. Необхідно проаналізувати темпи зростання ціни, обсягів попиту та доходів покупців;

 2. Розрахувати коефіцієнт цінової еластичності, коефіцієнт еластичності попиту за доходом;

 3. Вибрати відповідний варіант ціни для підприємства якщо метою його є одержання максимуму прибутку, обґрунтувати своє рішення.

Похожие:

Тема 15 iconО в белова Общая психодиагностика Автор-составитель О. В. Белова...
Тема психологическая диагностика как наука тема классификации психодиагностических методов тема стандартизованные методы психодиагностики...
Тема 15 iconТема современное международное право, его сущность и система 2 тема...
Тема 10. Международно-правовое регулирование положения населения в государстве 22
Тема 15 iconСегодняшняя тема заседания будет, главная тема всех последних новостей...
Приветствую Вас Уважаемые коллеги на 4 заседании экспертно-политического клуба Модус
Тема 15 iconТема из баллады Томского h-moll. Тема графини (рока) e-moll + тема...
Интродукция. Тема из баллады Томского h-moll. Тема графини (рока) e-moll + тема призрака (целотоновая гамма в басу). Тема любви
Тема 15 iconЛекция Тема 1
Тема Специальная педагогика в контексте реализации коррекционно-образовательных задач
Тема 15 iconТема 1 7
Тема 17. Аналіз виконання контрактних зобов’язань із закордонними партнерами (2 год.)
Тема 15 iconТема 1 8
Тема 18. Аналіз обсягів якості І структури робіт та послуг авіапідприємства (2 год.)
Тема 15 iconИстория россии тема 3
Тема Образование и развитие Московского (Российского) государства во второй половине XV – XVI вв
Тема 15 iconЛекція №17 Тема 6
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. Єсв
Тема 15 iconТема экономическая теория: предмет, 6 метод, функции
Ценовая эластичность спроса и предложения 40 тема рыночная экономика: содержание, 43
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница