Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів


Скачать 354.23 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
страница1/3
Дата публикации23.06.2013
Размер354.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
vb2.userdocs.ru > Литература > Методичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СМДА

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Філологічний факультет

Кафедра української філології

Л. В. МАКАРЕНКО
ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ
Методичні рекомендації

до самостійної роботи студентів


Севастополь

2011
Рецензенти: професор кафедри української філології СМГУ, канд. філол. наук Г.С. Ковальчук, зав. кафедри української філології СМГУ, канд. пед. наук О. А. Попова.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри української філології СМГУ, протокол № 2 від 04.09.2011 р.Макаренко, Л. В.

Теорія літератури [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / Лариса Вік­то­рівна Макаренко. – Севастополь, 2011. – 36 с.


Основна мета рекомендацій полягає в методичній допомозі у організації та виконанні самостійної роботи з дисципліни. Подано


ЗМІСТ

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальний курс «Теорія літератури» читається на випускних курсах філологічних спеціальностей педагогіч­них інститутів та університетів.

^ Мета курсу: допомогти студентам засвоїти нові й укріпити отримані раніше знання про основні положення теорії літератури; ознайомитися з базовими й допоміжними літературознавчими дисциплінами, оволодіти відповідними поняттями в їхньому системному взаємозв’язку.

Програма курсу «Теорія літератури» націлена на розгляд у лекційному курсі та на практичних заняттях найвиразніших явищ літературного процесу у контексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень, передбачає можливість аналізу обширу української літературознавчої думки, розгляду родо-жанрової системи в історичному аспекті, розкриття взаємозв’язків і взаємовпливів національної літератури та літератур світу тощо. Практичні заняття покликані також виробити у студентів навички аналізу текстів художніх творів, структури їх внутрішньої та зовнішньої форми тощо.

Питання теорії літератури розглядаються, виходячи з позицій історизму, наукової об'єктивності, критеріїв художності, у контексті суспільно-політичного та літературно-мистецького життя епохи.

У викладанні курсу предметно з'ясовується типологія найважливіших літературних явищ, розширюється європейський контекст. Акцентовано на досягненнях української літературно-теоретичної думки, відкинуто тезу про абсолютний пріоритет російського літературознавства, у той же час не відкидаються досягнення літературознавства як російського, так і світового.

Вивчення курсу теорії літератури вимагає поглиблення теоретичної підготовки студентів, зокрема ознайомлення їх із філософськими вченнями епохи, засвоєння цілого ряду нових термінів і понять, вироблення навиків практичного застосування принципу системності в аналізі літературних явищ.

Формою викладання матеріалу курсу є лекція, також навчальним планом передбачено проведення практичних занять, у процесі підготовки до яких студенти самостійно виконують й індивідуальні завдання. Лекції охоплюють увесь матеріал, виділяючи в ньому найскладніше, найсуттєвіше. Їх завдання – зорієнтувати студента в тенденціях розвитку науки про літературу на сучасному етапі, наголосивши і на спадкоємності культурних традицій. Ключові проблеми, які розглядаються під час лекцій, як правило, виносяться й на практичні заняття з метою поглибити окремі аспекти лекційного подання, актуалізувати матеріал для його самостійного опрацювання студентами.

Основне завдання при проведенні практичних занять – домогтися від студентів кваліфікованого самостійного аналізу художніх та науково-критичних текстів, не допускати спрощених, примітивних тлумачень, голого соціологізування, допомогти студентам вільно, розкуто висловлювати свої думки, обстоювати їх в полеміці, набувати навиків аналізу творів різних літературних напрямків, стилів, жанрів.

Більш глибоке опанування певних частин курсу відбуватиметься під час самостійної роботи (виконання індивідуальних завдань, укладання термінологічного словника, конспектування рекомендованої літератури). Студент повинен опрацювати статті зі спеціальних енциклопедичних видань (довідників, енциклопедій, словників тощо), одну-дві монографії (за вибором), ознайомитись із зразками творів усіх жанрових різновидів, працюючи з художніми текстами.

Обов’язковою є вимога щодо опрацювання однієї-двох монографій (за вибором). Це уможливить знайомство з працями відомих дослідників, з різними типами робіт: про літературознавство як науку (наприклад, книги М.Бахтіна, Б.Томашевського, Ю.Тинянова), про літературний твір як художнє ціле (приміром, праці Ю.Лотмана), про окремі сторони художньої організації літературного твору (до прикладу, праця О.Веселовського «Поэтика сюжетов»), про літературний напрямок чи течію (робота Д.Наливайка “Искусство: течения, направления, стили”).

В результаті вивчення курсу теорії літератури студенти мають

знати:

• основні концепції літературознавчої науки;

• типологію найважливіших літературних явищ;

• визначення та принципи взаємодії основних літературознавчих термінів;

• основні закономірності історико-літературного процесу;

• естетичні риси кожного літературного напряму, їх суспільно-історичні та філософсько-психологічні засади, своєрідність;

• основні наукові напрямки і школи літературознавства ХІХ-ХХ ст., новітні напрями та течії в літературознавстві.

вміти:

• поцінувати художній текст як окреме естетичне ціле й з огляду на його місце в літературному процесі;

• здійснювати літературознавчий аналіз, проявляти достатню обізнаність у науковій літературі.

опрацювати статті зі спеціальних енциклопедичних видань (довідників, енциклопедій, словників тощо), одну-дві монографії (за вибором).

^ СТРУКТУРА КУРСУ
Тематика практичних занять


п/з

Тема

1

Літературно-художній твір як цілісна одиниця художньої літератури. Структура й елементи змістової організації літературно-художнього твору.

2

Структура й елементи внутрішньої форми художнього твору (система образів художнього твору; сюжет художнього твору)

3

Зовнішня форма художнього твору.

4

Літературний процес

5

Закономірності та основні етапи історичного розвитку літератури^ Тематика самостійних робіт


с/р

Тема

1

Проміжні міжродові утворення: ліро-епос, ліро-драма, епо-драма, їх види і жанри

2

Основи віршування

3

Основні літературно-мистецькі стилі в Україні (за Д. Чижевським)^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття № 1

Тема. Літературно-художній твір як цілісна одиниця художньої літератури. Структура й елементи змістової організації літературно-художнього твору.

Питання для опрацювання

1. Літературно-художній твір як буття літератури:

а) сутність літературно-художнього твору;

б) функції літературно-художнього твору.

2. Структура й елементи змістової організації літературно-художнього твору. Загальна характеристика (тема, фабула, характер, пафос, ідея).

3. Тема та ідея літературно-художнього твору, поняття ідейно-тематичної основи.

4. Фабула літературного твору. Співвідношення понять: сюжет і фабула.

Завдання до самостійної роботи та форми звітності

 1. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань.

 2. Створити словник основних термінів-понять.

 3. Підготуватися до термінологічного диктанту.

 4. Підготувати завдання для визначення ідейно-тематичної основи твору (на власний вибір).

Рекомендована література

 1. Бандура О.М. Теорія літератури. – К. – 1969. – С. 30-73

 2. Бандура О.М. Вивчення елементів літератури в 4-7 класах. – К. – 1981. – С. 33-58

 3. Бандура О.М. Вивчення елементів літератури в 9-11 класах. – К. – 1989. – С. 21-33

 4. Гром’як Р.Т. Вивчення елементів теорії літератури. – Тернопіль. – 1998.

 5. Галич О. та ін. Теорія літератури. – К. – 2001. – С. 116-168

 6. Літературознавчий словник-довідник. – К. – 2006

 7. Сидоренко Г.К. Як читати і розуміти художній твір. – К. – 1988

 8. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К. – 1998. – С.139-207

 9. Хализев В. Теория литературы. – М., 1999.


Практичне заняття № 2

Тема. Структура й елементи внутрішньої форми художнього твору (система образів художнього твору; сюжет художнього твору)

Питання для опрацювання

1. Структура й елементи внутрішньої форми художнього твору.

2. Проблема класифікації образів.

3.Система образів художнього твору:

а) образи-персонажі: способи узагальнення та індивідуалізації;

б) персонаж як літературний образ; співвідношення понять «персонаж» і «літературний герой»;

в) оповідач, специфіка даного образу;

г) розповідач, значення даного різновиду образу для твору;

ґ) ліричний герой, його специфіка;

д) образ автора і образ читача як суб’єктивні образи;

е) пейзаж, антураж, деталь;

є) інші способи утворення образного опису.

4. Сюжет художнього твору (визначення сюжету, функції і типи сюжетів, внутрішня організація сюжету). Прийоми побудови сюжету.

5. Позасюжетні (позафабульні) елементи.
Завдання до самостійної роботи та форми звітності

  1. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань, дібрати інформацію й приклади для теоретичних питань плану.

  2. Створити словник основних термінів-понять.

3. Розробити схеми «Літературно-художній образ», «Твір як єдність змісту і форми».

4. Підготуватися до термінологічного диктанту.

5. Обрати один із творів (новелу чи оповідання) В.Стефаника, О.Кобилянської, М.Коцюбинського, В.Винниченка, М.Хвильового, В.Підмогильного, Ю.Яновського, О.Довженка, Гр. Тютюнника, О.Гончара і визначити роль наявних у них засобів типізації та індивідуалізації в розкритті теми, проблематики.

Рекомендована література

 1. Бандура О.М. Теорія літератури. – К. – 1969. – С. 30-73

 2. Гром’як Р.Т. Вивчення елементів теорії літератури. – Тернопіль. – 1998.

 3. Галич О. та ін. Теорія літератури. – К. – 2001. – С. 116-168

 4. Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів. – К. – 1997

 5. Літературознавчий словник-довідник. – К. – 2006

 6. Сидоренко Г.К. Як читати і розуміти художній твір. – К. – 1988

 7. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К. – 1998. – С.139-207

 8. Хализев В. Теория литературы. – М., 1999.


Практичне заняття № 3

Тема. Зовнішня форма художнього твору.

Питання для опрацювання

1. Засоби словотворчого увиразнення мовлення

(неологізми, зарозуміла мова).

2. Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення

(Архаїзми, історизми, варваризми, старослов’янізми, діалектизми, жаргонізми, професіоналізми, арготизми, просторіччя, термінологіями, канцеляризми та ін.).

3. Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення

(Епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, перифраз, евфемізм, антономазія, іронія, гіпербола, літота).

4. Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури):

(Інверсія, анаколуф, еліпсис, асиндетон, полісиндетон, плеонаризм, тавтологія, синтаксичний паралелізм, анафора, епіфора, анепіфора, епанафора, ампліфікація, градація, парономазія, антитеза, оксюморон. Риторичні фігури).

Завдання до самостійної роботи та форми звітності

 1. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань.

 2. Створити словник основних термінів-понять.

 3. Підготуватися до термінологічного диктанту.

 4. Проаналізувати мову таких художніх творів (на вибір):

«Червона хустина» А. Головка

«Кленові листки» В. Стефаника

«Арабески» М.Хвильового

«Наталка Полтавка» та «Енеїда» І. Котляревського

 1. Проаналізувати мову двох-трьох поетичних творів, визначити тропи, підібрати приклади стилістичних фігур.

Рекомендована література

 1. Гром’як Р.Т. Вивчення елементів теорії літератури. – Тернопіль. – 1998.

 2. Галич О. та ін. Теорія літератури. – К. – 2001. – С. 116-168

 3. Довідник з теорії літератури. Автор-упорядник У.Д.Данильцова. – К. – 201

 4. Літературознавчий словник-довідник. – К. – 2006

 5. Сидоренко Г.К. Як читати і розуміти художній твір. – К. – 1988

 6. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К. – 1998. – С.139-207

 7. Хализев В. Теория литературы. – М., 1999.

Практичне заняття № 4

Тема. Літературний процес.

Питання для опрацювання

 1. Загальне поняття про літературний процес.

 2. Літературна епоха, зв'язок між етапами історичного розвитку суспільства та літературними епохами.

 3. Літературний напрям як одиниця літературного процесу.

 4. Творчий метод, літературна течія.

 5. Закономірності і парадокси літературного процесу.

 6. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу.

Завдання до самостійної роботи та форми звітності

 1. Опрацювати науково-критичну літературу, укласти тези, зробити виписки до запропонованих питань.

 2. Створити словник основних термінів-понять.

 3. Підготуватися до термінологічного диктанту.

Рекомендована література

 1. Галич О. та ін. Теорія літератури. – К. – 2001. – С. 116-168

 2. Ігнатенко М. А. Генезис сучасного художнього мислення. – К., 1986.

 3. Костенко А. 3. Творчі методи в їх історичному розвитку. –К., 1981.

 4. Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів. – К., 1997

 5. Літературознавчий словник-довідник. – К. – 2006

 6. Наливайко Д. С. Направления, течения, стили. – К., 1986

 7. Поспелов Г. Н. Литературный процесс. – М., 1981

 8. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К. – 1998. – С.139-207

 9. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. К., 1994. Т. 3.

 10. Хализев В. Теория литературы. – М., 1999.

Практичне заняття № 5

  1   2   3

Похожие:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні...
Конспекти. Участь в обговоренні питань. Участь у активних І інтерактивних видах роботи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8
Страхування. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси І кредит» та...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconСтрахові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи...
Страхові послуги. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний
Навчально-методичні матеріали з підготовки за курсом Трудове право” самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconПрограма та методичні рекомендації
Програма розроблена на підставі Типової інструкції з організації педагогічної навчальної практики студентів факультетів дошкільного...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної...
А4, що містить питання теоретичного плану та три практичних завдання, які розглядають окремі елементи проектування технологічних...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу Зміст
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності 14
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи...
Кременчуцька М. К. – к психол н., доцент, голова Навчально-методичної комісії Інституту інноваційної та післядипломної освіти
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconПриватного вищого навчального закладу «міжнародний слов’янський університет....
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність" передбачає великий ступінь самостійності у вивченні...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні...
Тема №22. “Хірургічна патологія легень та плеври. Принципи діагностики та лікування”
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница