Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница1/5
Дата публикации13.02.2014
Размер0.57 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Культура > Документы
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Кафедра менеджменту та економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника академії

з навчальної та наукової роботи

_________________ Д.М. Обідін

31 серпня 2012 року^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП 1.2.8 Адміністративний менеджмент

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

факультет менеджменту

 

Кіровоград – 2012 рікРобоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року - 23 с.
Розробник: Арапов О.С., к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту та економіки.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту та економіки.

Протокол від 29 серпня 2012 року № 1.
Завідувач кафедри менеджменту та економіки


_______________________А.В. Залевський

29 серпня 2012 року
Схвалено методичною радою факультету менеджменту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Протокол від 30 серпня 2012 року № 1.


30 серпня 2012 року

Голова

_______________А.В. Залевський

Ó Арапов О.С., 2012 рік

^ 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань
0306 «Менеджмент і адміністрування»

Нормативна

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»


Модулів - 2
^ Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання «Методологічні аспекти прийняття рішень в адміністративній діяльності.»

Семестр

Загальна кількість годин – 108

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 4
самостійної роботи
студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

30 год.

4 год.

Практичні

34 год.

4 год.

^ Самостійна робота

44 год.

102 год.

Індивідуальні завдання:

11 год.

Вид контролю: Вид контролю: екзамен
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної і індивідуальної роботи до загальної кількості годин:

     для денної форми навчання – 0,59 : 0,51;

     для заочної форми навчання – 0,07 : 0,82.


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Адміністративний менеджмент» є підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • вивчення термінологічної бази з адміністративного менеджменту;

 • обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного менеджменту;

 • вивчення функцій та процесу адміністративного менеджменту;

 • формування вмінь щодо планування та організовування адміністративної роботи;

 • обґрунтування вибору форм і методів адміністративного впливу на підлеглих;

 • вивчення форм адміністративного контролювання та регулювання діяльності;

 • формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • використання принципів адміністративного менеджменту у практичній діяльності;

 • як здійснюється підготовка та аналізування звітної інформації;

 • аналіз результатів діяльності посадових осіб і структурних підрозділів;

 • як оцінюється ефективність поділу, кооперування та регламентування праці;

 • планування власної діяльності та роботи підлеглих, аналіз виконання запланованих завдань;

 • застосування організаційно-розпорядчих і соціально-психологічних методів адміністративного менеджменту;

 • методику оцінювання рівня культури та санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місцях;

 • заходи щодо вдосконалення режиму праці й відпочин­ку державних службовців;

 • застосовування етичних принципів управлінської діяльності та правил службового, ділового та міжнародного етикету;

 • як оцінюється ефективність стимулювання діяльності працівників і
  обґрунтування пропозиції щодо вдосконалення мотивації праці;

 • як формується позитивний імідж управління, а також підтримується власний імідж;

 • як контролювати якість роботи менеджера.

уміти:

 • аналізувати та проводити експертизи нормативно-правових документів, надання інформаційної, методичної та управлінської допомоги громадянину, державним службовцям, підприємствам, установам і організаціям;

 • обирати ефективні форми та засоби спілкування при виконанні службових обов'язків;

 • робити правильні й обґрунтовані висновки щодо особистої поведінки й поведінки підлеглих, усвідомлення та взяття на себе відповідальності;


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ^ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту. Класична адмі­ністративна школа: А. Файоль. Л. Урвік, Г. Черч, Дж. Муні, А. Рейлі. Теорія адміністра­тивної організації ідеального типу М. Вебера. Сучасна концепція адміністративного менеджменту. Принципи адміністративного управління. Критика концепції адміністративного менеджменту. Управлінський бюрократизм. Проблеми й перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та невизначеності. Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету.

^ Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління

Система адміністративного управління (Administrative Management System - AMS). Категорії адміністративного менеджменту. Структура AMS. Рівні формування AMS. Адміністративний менеджмент в бізнес-організаціях (business administration), некомерційних та громадських організаціях (public administration).

Адміністративні органи управління та їх різновиди. Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту, її форми, завдання, функції та структура.

Сутність і значення процесу адміністративного менеджменту. Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія), методи, управлінські рішення.

Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту. Зміст діяльності, функції й завдання менеджера-адміністратора. Адміністративні посади та їх ієрархія. Вимоги до сучасного менеджера-адміністратора.

Змістовий модуль 2.^ ТЕХНОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування. Принципи адміністративного планування. Рівні адміністративного планування. Методичні основи адміністративного планування. Методи розробки планів. Графіки виконання робіт.

Стратегічне бачення, прогнозування і програмування. Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації. Цільові комплексні програми. Коротко­термінові та оперативні плани. Календарні плани. Маршрутні карти. Індивідуальні плани.

^ Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт

Сутність організування діяльності адміністрації та її роль в адміністративному менеджменті. Організування структури адміністрації. Закріплення повноважень, обов'язків та відповідальності працівників адміністрації підприємства. Делегування повноважень. Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління. Конкре­тизація відповідальності.

Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного управління. Фактори, які впливають на процес проектування. Процедура проектування організаційних структур адміністративного управління. Інструменти проектування.

Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація адміністративного управління. Рівні адміністративного управління. Департаменталізація в апараті управління. Види департаменталізації. Адміністративні одиниці. Масштаб керова­ності. Побудова ієрархії адміністративного управління в апараті управління.

Концепція проектування роботи. Аналіз роботи. Зміст, вимоги та контекст роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту роботи. Зв'язок технології та проектування роботи. Моделі проектування робіт.
Змістовий модуль 3 ^ МОТИВУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління

Форми мотивування адміністративних працівників. Запобігання демотивації. Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні апарату правління. Нетра­диційні підходи до мотивування працівників апарату управління. Побудова систем стимулювання адміністрації.

^ Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті

Види контролювання діяльності апарату правління. Попередній, поточний та завершальний контроль діяльності апарату правління. Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності. Зміст адміністративного та виконавчого контролю. Принципи адміністративного контролю. Принципи адміністративного контролю. Види адміністратив­ного контролю. Зовнішній та внутрішній адміністративний контроль. Адміністративні стандарти. Суцільний та вибірковий способи контролю. Візуальні та автоматизовані види контрольного спостереження. Інструменти адміністративного контролю. Бюджетний контроль, адміністративний аудит, статистичне спостереження, особисте спостереження, доповідь, звіт, нарада.

Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності.

Змістовий модуль 4 ^ МЕТОДИ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Тема 7. Адміністративні методи управління

Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація. Організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи. Накази, розпорядження, усні вказівки. Регламентація управління. Види регламентів. Методика розробки регламентів. Сучасні підходи до розробки регламентів. Особливості регламентації у сфері обслуговування.

Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство в організації.

Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади. Типологія керівників і підлеглих. Авторитет керівника. Обов'язки, права та відповідальність підлеглих. Адміністративний вплив. Способи адміністративного впливу. Дисциплінарний вплив. Організація дисципліни та порядку. Розпорядження як спосіб реалізації адміністративної влади. Делегування влади підлеглим.

Раціоналізація, демократизація та економізація відносин між підлеглими та адміністрацією. Колективне управління.

^ Тема 8. Адміністрування управлінських рішень

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту. Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації. Побутова комунікаційних мереж в апараті управління. Форми адміністрування управлінських рішень. Характеристика систем виконання управлінських рішень. Форми прийняття управлінських рішень адмі ністрацією. Характеристика систем виконання управлінських рішень. Контроль над ухвалених рішень. Оцінка реалізації управлінських рішень. Санкції і стимулювання.

^ Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту

Інформаційні системи - основа сучасних технологій адміністративного менеджменту. Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті. Процесний підхід в адміністративному менеджменті. Адміністративні ноу-хау. Адміністрування бізнес-процесів. Адміністративний менеджмент та концепція «бережливого виробництва». Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління організацією (ERP-системи). Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO.


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

заочна форма
усього

у тому числі

усього

у тому числі
Л

П

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1
Змістовий модуль 1. ^ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 1. Теорія адміністративного менеджменту

13

4

4
1

5

13

1

112

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління

14

4

4
1

6

1312

Разом за змістовим модулем 1

27

8

8
2

11

26

1

124

Змістовий модуль 2.^ ТЕХНОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті

14

4

4
1

6

12

1

111

Тема 4 Організовування праці підлеглих та проектування робіт

13

4

4
1

5

1312

Разом за змістовим модулем 2

27

8

8
2

11

25

1

123

Модульний контроль 1

2

-

2
-

-

-

-

^ Усього годин

56

16

18
4

22

51

2

247

Модуль 2
Змістовий модуль 3 ^ МОТИВУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Тема 5. Мотивування працівників апарату управління

13

4

4
2

5

16

1

114

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті

14

4

4
2

6

1515

Разом за змістовим модулем 3

27

8

8
4

11

31

1

129

Змістовий модуль 4 ^ МЕТОДИ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Тема 7. Адміністративні методи управління

8

2

2
1

4

9

1

18

Тема 8 Адміністрування управлінських рішень

8

2

2
1

4

98

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту

7

2

2
1

3

88

Модульний контроль 2

2

-

2
-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 4.

25

6

8
3

11

26

1

124

^ Усього годин

108

30

34
11

44

108

4

4100
  1   2   3   4   5

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
...
Затверджую iconЗатверджую
Визначники 2-го І 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку....
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница