Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник


НазваниеЗвєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник
страница6/7
Дата публикации10.02.2014
Размер1.01 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Культура > Документы
1   2   3   4   5   6   7

^ Функції діяльності соціального педагога/соціального працівника
Спираючись на практичний досвід соціальної роботи, можна виділити такі найзагальніші (базові) характеристики соціальних педагогів і соціальних працівників, незалежно від профілю та спеціалізації:
- здатність забезпечувати допустиме і доцільне посередництво між особистістю, сім'єю — з одного боку, і суспільством, різними державними і громадськими структурами — з іншого; виконувати своєрідну роль "третьої людини", зв'язуючої ланки між особистістю і мікросередовищем;
- уміння позитивно впливати на спілкування, стосунки між людьми, на ситуацію в мікросоціумі; стимулювати, спонукати клієнта до тієї чи іншої діяльності;
- уміння працювати в умовах неформального спілкування, залишаючись "поза спиною", в позиції неформального лідера, помічника, радника, який сприяє вияву ініціативи, активної, суб'єктивної позиції клієнта;
- сприяння клієнту у розв'язанні його проблем;
- уміння будувати взаємини на основі діалогу.

Звідси сукупність якостей (громадянських, моральних, інтелектуальних), яким повинен відповідати соціальний педагог і соціальний працівник: особлива екстра першість, розверненість до клієнта, комунікативність, емпатійність. Діяльність соціального працівника — це зона довіри між людьми, шлях до взаєморозуміння, спілкування. Соціальний працівник повинен володіти навичками впливу не тільки на самого клієнта, а й на його оточення, групове спілкування, ситуацію в соціумі. Обов'язкові якості: психологічна грамотність, делікатність. Людина, яка обрала цю професію, повинна бути гуманістом, володіти комунікативними та організаторськими здібностями, високою духовною, загальною культурою, почуттям такту; вміти аналізувати соціальні явиїца, процеси, бачити своє місце і роль у суспільному житті, мати чіткі ідеологічні та  моральні принципи.

Специфіка функцій соціального педагога передбачає органічне поєднання особисгісних якостей, широкої поінформованості, всебічної підготовленості, ерудиції, глибоких спеціальних знань у своїй галузі. Соціальний педагог має бути потрібним, цікавим для оточуючих, щоб люди прагнули до спілкування, контактів з ним, бажали цих контактів. Турбота соціального педагога і соціального працівника буде ефективною, якщо передбачатиме активізацію соціально-культурних і соціально-педагогічних функцій суспільства, сім'ї, кожної конкретної особистості.

На відміну від звичайного педагога, який працює в навчальному закладі, у соціального педагога першорядну роль відіграє не навчальна, не освітня, а виховна функція, функція соціальної допомоги, і захисту. Соціальні педагоги і соціальні працівники покликані сприяти розвитку (точніше, саморозвитку) особистості, створенню умов найбільшого сприяння, психологічного комфорту. Вони допомагають людям в їх повсякденному житті, забезпечують консолідацію всіх сил і можливостей суспільства щодо конкретного громадянина, розпиваючи його активність як суб'єкта цього процесу.

Отже, соціальна допомога повинна мати активний характер і :прияти залученню до соціальної роботи самих клієнтів як її суб'єктів, іона спрямована на поступове створення своєрідного механізму саморозвитку, шо сприяє виявленню взаємної турботи і взаємодопомоги, лилосердю, послабленню соціального і міжнаціонального напруження, їюрмуванню сприятливого мікроклімату в соціумі. Отже, форми соціальної допомоги не повинні мати характер благодійної подачки. Во їй мають грунтуватися на потребах конкретного співтовариства людей реалізуватися за їх безпосередньою участю. А оскільки осношіилі предметом турботи є сім'я, то йдеться про формування ноіюго ме анізму системи соціальних служб у цій сфорі, який не підміняє сім'ю, а забезпечує її включення у цю систему, зміцнює і всебічно розкриває її потенціал, унікальні моральні та фізичні можливості.

Контакти соціального педагога і працівника з сім'єю будуються на основі знання і врахування особливостей кожної конкретної сім'ї (а не сім'ї взагалі), закономірностей процесу спілкування у сфері життєдіяльності людей. Саме цим пояснюється особлива складність методики соціальної роботи, побудованої на етично допустимому втручанні у процес надання різного роду соціальної допомоги. 3 урахуванням цього розроблені професійні стандарти, вимоги до соціального педагога і працівника, що грунтуються на кодексі етики соціального педагога і соціального працівника.

Чіткість етичних стандартів діяльності соціального педагога і працівника, особлива делікатність цієї професії роблять принципово важливим ранній відбір майбутніх спеціалістів і надають особливої значущості допрофесійному етапу їх підготовки, який виявляється, насамперед, у безпосередній участі дітей і молоді у соціальній роботі. В ході розвитку різних видів такої роботи у вітчизняному досвіді склалися своєрідні заповіді, що становлять етичний кодекс соціальних педагогів і соціальних працівників, які живуть за законами соціальної творчості та ініціативи, виявляють турботу про тих, хто її потребує.

Об'єкти професійної діяльності соціального педагога — освітні заклади (загальноосвітні школи, гімназії та ліцеї, школи-інтернати для дітей сиріт і дітей, які залишилися без опіки дорослих, будинки для дітей-інвалідів, а також групи продовженого дня загальноосвітньої школи), позашкільні установи, соціальні служби для молоді, центри працевлаштування, будинки для людей похилого віку, комісії у справах неповнолітніх, спеціалізовані служби різного відомчого підпорядкування.

Залежно від характеру роботи соціального педагога визначають такі провідні види його діяльності:
- правоохоронна (пропедевтика правопорушень, соціальна підтримка різних категорій населення, соціально-реабілітаційна діяльність);
- психологічна (консультативно-посередницька, охорона здоров'я і пропаганда здорового способу життя, медико-реабілітаційна допомога);
- культурно-дозвільна (організація діяльності дітей, молоді, сімейно-сусідських спільнот, культурно-освітня робота за місцем проживання, організація фізкультурно-оздоровчого та культурного відпочинку, соціальна анімація).

Функції соціального педагога і соціального працівника за встановленими стандартами не є ідентичними. Діяльність соціального педагога зорієнтована на роботу з усіма категоріями дітей і дорослих, із сім'ями (незалежно від наявності проблем) з пріоритетом виховних завдань. Соціальний педагог не чекає, коли до нього прийде клієнт, він в етично допустимій формі сам виходить на контакт з сім'єю, особистістю і ніби ставить "соціальний діагноз", вивчає психологічні та вікові особливості, здібності людини, вникає в коло її інтересів, спілкування, в умови морального мікроклімату, виявляє позитивні і негативні впливи, проблеми особистості — психологічні, медичні, правові, екологічні, до розв'язання яких потім підключаються соціальні працівники різних профілів. Досвід доводить, що повноцінне виконання соціальним педагогом діагностичної функції дає змогу не на словах, а на ділі, на рівні сім'ї та особистості, забезпечити превентивну профілактику різного роду відхилень — моральних, фізичних, психічних, соціальних тощо. Для наших умов це надзвичайно важливо, оскільки протягом багатьох років виховально-профілактична робота страждала відсутністю власне превентивної профілактики: зусилля зосереджуються не на виявленні та усуненні причин негативних явищ, а на боротьбі з їх наслідками. Така робота не попереджала і не прогнозувала розв'язання проблеми, а "йшла по їх слідах". Офіційне введення в країні нового інституту соціальних педагогів вже за короткий строк позитивно вплинуло на ці процеси.

У ході проведення фронтальної діагностики своїх клієнтів соціальний педагог диференціює їх, "виводить" на соціальних робітників і спеціалістів-професіоналів різного профілю. Отже, соціальний педагог і соціальний працівник, надаючи соціальну допомогу клієнту, діють спільно, реалізуючи при цьому такі провідні функції:
- організаторську (організація тієї чи іншої діяльності, вплив на зміст дозвілля, допомога у працевлаштуванні, професійній орієнтації й адаптації, координаторська діяльність підліткових і молодіжних об'єднань, організаторська робота у взаємозв'язку клієнта з медичними, освітніми, культурними, спортивними, правовими закладами, товариствами і благодійними організаціями);
- прогностичну (програмування і прогнозування процесу соціального розвитку мікрорайону і конкретного мікросоціуму, діяльності конкретних і різних інститутів, які беруть участь у соціальному формуванні особистості);
- попереджувально-профілактичну та соціально-терапевтичну (соціальний педагог і соціальний працівник спільно передбачають і приводять у дію механізм попередження і подолання негативних впливів у соціально-правоюму, юридичному та психологічному плані, організовують соціотерапевтичну допомогу, забезпечують захист прав у суспільстві, допомагають підліткам і молоді в період соціального і професійного визначення);
- організаційно-комунікативну (залучення добровільних помічників і населення мікрорайону до соціальної праці та відпочинку, ділових та особистісних контактів, зосередження" інформації і налагодження взаємодії між різними соціальними інститутами в роботі з клієнтом);
- охоронно-захисну (використання арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів клієнтів, сприяння застосуванню заходів державною примусу та реалізації юридичної відповідальності щодо осіб, які допускають прямі або опосередковані протиправні дії).

Посадові обов'язки, встановлені згідно з кваліфікаційними характеристиками, передбачають, що соціальний педагогі працівник впливають на розвиток ініціатив дорослих і дітей, на створення умов плідного проведення вільного часу і дозвілля, розвитку творчості, занять спортом і суспільне корисною діяльністю. Вони захищають інтереси дітей, підлітків і молоді, сприяють попередженню і подоланню негативних явищ в їхньому середовищі, надають допомогу в період соціального і професійного самовизначення та пропагують і впроваджують здоровий спосіб життя; виявляють інтереси і потреби населення у різних видах діяльності, розробляють програми проведення заходів та організують виховально-профілактичну, культурно-дозвільну і спортивно-оздоровчу роботу; сприяють розвитку технічної і художньої творчості дорослих і дітей; надають допомогу сім'ї в справі розвитку виховних можливостей і позитивного впливу; здійснюють психолога-педагогічну допомогу, виявляють особистісні, міжособові та внутрісімейні конфлікти, факти поведінки, що відхиляються від норми; займаються профілактикою правопорушень, дитячого і побутового дорожньо-транспортного травматизму; забезпечують додержування техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм під час роботи з населенням, вживають заходів по наданню першої медичної допомоги; виявляють дітей, які потребують опіки й опікунства, допомагають їм, реалізують завдання щодо особистісного розвитку дітей і підлітків у співдружності з вихователями, вчителями шкіл і працівниками по зашкільних закладив; залучають різні культурно-освітні заклади та громадські організації, творчі спілки, громадськість до формування ро-зумово і фізично здорового населення; беруть участь у методичній роботі, підвищують свою кваліфікацію і рівень професіоналізму.

^ Знання, уміння та навички соціального педагога/соціального працівника
Відповідно до функціональних обов'язків і сфер діяльності соціальний педагог мусить:
* бути ознайомлений з основними вченнями в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, науково аналізувати соціальне значущі проблеми та процеси і використовувати методи цих наук у різних видах професійної та соціальної діяльності;
* знати етичні та правові норми, що регулюють взаємини людини і суспільства, оточуючого середовища, і враховувати це під час розробки екологічних і соціальних проектів;
* мати цілісне уявлення про процеси та явища, які відбуваються в суспільстві та природі;
* розуміти можливості сучасних наукових методів пізнання природи, суспільства, особистості й володіти ними на рівні, необхідному для вирішення завдань, що постають у процесі виконання професійних функцій;
* продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному оточенні;
* мати наукове уявлення про здоровий спосіб життя, володіти вміннями та навичками фізичного самовдосконалення;
* володіти культурою мислення, знати його загальні закони; вміти у письмовій чи усній формі логічно оформити свої думки;
* на науковій основі організовувати свою працю, володіти комп'ютерними методами збирання, зберігання та обробки (редагування) інформації, що застосовується у сфері його професійної діяльності;
* використовувати методи розв'язання завдань під час визначення оптимальних співвідношень параметрів різних систем;
* володіти знанням основ виробничих відносин і принципами управління з урахуванням технічних, фінансових та людських факторів;
* вміти в умовах розвитку науки і мінливої соціальної практики робити переоцінку нагромадженого досвіду, аналіз своїх можливостей, здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітянські технології;
* розуміти сутність та соціальне значення своєї май6утньої професії, основні проблеми конкретної галузі його" діяльності, бачити їх взаблю- зв'язок у цілісній системі знань;
* вміти на основі системного підходу будувати та використовувати моделі для їх якісного та кількісного аналізу;
* ставити мету й формулювати завдання, поі'язані з реалізацією професійних функцій; використовувати для їх розв'язання методи вивчених ним наук;
* кооперуватися з колегами, колективом, ознайомлюватися з методами управління; організовувати роботу виконавців, знаходити й приймати управлінські рішення, знати основи педагогічної майстерності.
Базовими знаннями соціального педагога є:
* основні історичні факти, дати, події та імена історичних діячів;
* типологія, основні джерела виникнення та розвитку масових соціальних рухів, форми соціальних взаємодій, фактори соціального розвитку, типи та структури соціальних організацій, їх аналіз;
* умови формування особи, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури, розумінню ролі насильства і ненасильства в історії та людській поведінці, моральних зобов'язань людини щодо інших і себе;
* макропропорціі та їх особливості, ситуації на макроекономічному рівні, суть фіскальної, грошово-кредитної, соціальної та інвестиційної політики.
* права та свободи людини і громадянина, їх реалізація у різних сферах життєдіяльності;
* основи української правової системи та заісонодавства, організація та функціонування судових і правоохоронних органів, правові та морально-етичні норми у сфері професійної діяльності.
* елементарні навички аналізу навчально-виховннх ситуацій, визначеній та розв'язання педагогічних завдань;
* феномен культури, її роль у людській життєдіяльності; способи надбання, зберігання та передачі соціальною досвіду, базисних цінностей культури;
* форми і типи культур, основні культурно-історичні центри та регіони світу, закономірності їх функціонування та розвитку; історія України та її місце у системі світової культури й цивілізації;
* основи фізичної культури та здорового способу життя;
* основні державні документи з питань розвитку освіти та виховання, соціального захисту дітей, молоді» людей похилою віку, розвитку науки, культури і міжнаціональних відносин;
* основи суспільних наук, етики та естетики, основи законодавства і права, історії української літератури, мистецтва, дитячої літератури з основами культури і техніки мовлення, народознавства, історії педагогіки;
* загальна педагогіка з основами педагогічної майстерності, вікова та педагогічна психологія, психологія та педагогіка вільного часу, основи сімейного виховання, родинна педагогіка;
* методи психо-педагогічної діагностики розвитку дітей різного віку та їх оточення; методи педагогічного керування дитячою діяльністю в різних дитячо-підліткових і молодіжних осередках, у школі, гімназії, ліцеї та інших типах навчально-виховних закладів;
* основи культурно-дозвільної діяльності, фізкультурно-оздоровчої роботи в школі, за місцем проживання, сімейно-побутовому середовищі, в позашкільних закладах і центрах дитячої творчості.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРасписание занятий студентов факультета социальных наук, психологии...
Введение в профессию «Социальная работа», лк., асс каф. Сиср бахаровская Е. В., ауд. 427
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРасписание занятий студентов факультета социальных наук, психологии...
Введение в профессию «Социальная работа», лк., асс каф. Сиср бахаровская Е. В., ауд. 427
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconСоциальные отношения
Социальная структура общества, ее элементы. Неравенство и социальная стратификация
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconСамоопределение и профориентация учащихся 2 курс 4 семестр Психология и социальная педагогика
Когда каждая группа людей противопоставляет свои интересы интересам другой стороны
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconСистема социальной стратификации
В основе социальной стратификации лежит социальная дифференциация — разделение людей по группам, соотносимым между собой как по горизонтальной,...
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРабочая программа дисциплины конфликтология Направление подготовки...
Объем трудоемкости: 5 кредитов (180 часов, из них. 50 часов аудиторной нагрузки, 4 ч. Кср, 126 часов самостоятельной работы)
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconСоциальная работа и консультирование детей
Семинар №5 Консультирование и психосоциальная поддержка детства (дошкольный и младший школьный возраст)
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРейтинг-план по дисциплине «Социальная работа и консультирование детей» Ступень
Консультирование и психосоциальная поддержка детства (дошкольный и младший школьный возраст)
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРасписание занятий магистрантов факультета социальных наук, психологии...
Концептуальные основы современного социального государства и социальное право, сем., ст пр каф. Сиср макарова Е. И., ауд. 412
Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Социальная педагогика/социальная работа. Навч посібник iconРасписание занятий магистрантов факультета социальных наук, психологии...
Концептуальные основы современного социального государства и социальное право, сем., ст пр каф. Сиср макарова Е. И., ауд. 420
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница