Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги!


Скачать 75.24 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги!
Дата публикации17.12.2013
Размер75.24 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Культура > Документы
Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Національний університет «Острозька академія»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Інформаційний лист
Шановні колеги!
Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій Інтернет-конференції «Українська освіта в європейському інформаційному просторі», яка відбудеться 12-17 березня 2012 р.
Мета конференції: вивчення досвіду побудови освітніх систем на рівні середньої та вищої школи в країнах Європи, виявлення європейських освітніх тенденцій та рекомендацій щодо підвищення ефективності середньої та вищої освіти в Україні, становище та перспективи вивчення іноземних мов в Україні.

Передбачається робота наступних секцій:

 1. Сучасні аспекти середньої та вищої освіти в європейських країнах.

 2. Вивчення європейського освітнього досвіду в Україні.

 3. Проблеми та шляхи розвитку середньої та вищої освіти в Україні.

 4. Вивчення іноземних мов в Україні у світлі сучасних європейських тенденцій.


^ Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

Доповіді будуть розміщені на сайті університету, планується інтернет-дискусія.

За бажанням учасників доповіді будуть надруковані в періодичному науковому виданні «Вісник ЖДУ імені Івана Франка», затвердженому ВАК України як фахове видання з педагогічних і філологічних наук. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для публікації. Доповіді друкуються українською мовою.

Для участі у конференції необхідно надіслати до 1 лютого 2012 року на електронну пошту та поштову адресу (додається):

 • заявку для участі, яка повинна містити назву теми і текст доповіді, відомості про автора (прізвище, ім’я по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса, телефон, адреса електронної пошти);

 • електронну версію доповіді (диск, текстовий редактор Word 97 чи пізніших версій), оформлені відповідно до вимог (інформація додається), рецензію наукового керівника / фахівця з відповідної сфери досліджень (для учасників, які не мають наукового ступеня);

 • копію квитанції про грошовий переказ коштів (відповідно до кількості сторінок) та організаційний внесок.

Інформація про підтвердження прийняття матеріалу до друку буде надіслана електронною поштою.

Умови розміщення матеріалів на сайті:

 • форма доповіді – стаття;

 • обсяг доповіді – довільний;

 • доповідь подається однією з робочих мов;

 • організаційний внесок – 80 грн.


Умови друку статей у «Віснику ЖДУ імені Івана Франка»

(за бажанням учасників):

 • оплата за публікацію з розрахунку 40 грн. за сторінку;

 • оплата перекладу статті на українську мову (якщо потрібно) – з розрахунку 10 грн. за 1 сторінку;

 • публікація статей докторів наук безкоштовна.


Правила оформлення статті:

 • обсяг тексту – 5-6 сторінок:

 • стандарти: папір А4, шрифт набору Time New Roman Cyr, кегель 10 pt, міжрядковий інтервал – 1.0, поля – 3 см., верхній колонтитул – 1,27 см., нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються та підписуються автором олівцем на звороті). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 мм, відступи зліва і справа – 0 м, інтервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм.

 • текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Назву статті не допускається набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу і тире.

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

 1. індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);

 2. ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

 3. вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

 4. місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;

 5. назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);

 6. анотація статті (5-6 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру);

 7. текст статті; бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою з пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [4], [4: 6], [4; 7; 8], [4: 21; 9: 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;

 8. список використаних джерел та літератури (обов’язково). Бібліографічні джерела наводяться у порядку цитування;

 9. місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2011 р. (окремий абзац, вирівнювання по правому краю);

 10. анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (окремі абзаци, курсив, вирівнювання по центру).

При написанні статей необхідно враховувати Постанову 15.01. 2003 № 7-05/1 Президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України». До друку приймаються лише ті статті, в яких присутні наступні необхідні елементи: постановка проблеми у її загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними задачами; аналіз досліджень і публікацій останніх років, на які спирається автор і в яких започатковано вирішення даної проблеми; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети статті; викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

^ Дотримання всіх зазначених вимог, а також участь в інтернет-обговоренні є обов’язковими. Статті, що не відповідають вимогам, надруковані не будуть; кошти повертаються поштовим переказом за рахунок автора.

Матеріали просимо надсилати на адресу: (e-mail: compar_conf@nniif.org.ua), 10008, Україна, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40, ЖДУ імені Івана Франка, ННІ іноземної філології, кафедра іноземних мов, Папіжук Валентині Олександрівні / Литньовій Тамарі Вікторівні. Кошти надсилати поштовим переказом на адресу: 10008, Україна, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40, ЖДУ ім. Івана Франка, ННІ іноземної філології, кафедра іноземних мов, Папіжук Валентині Олександрівні.
Оргкомітет конференції: канд. філол. наук, доцент Кузнєцова І.В. e-mail: ira.kuznetsova2010@gmail.com; Зимовець Олена Анатоліївна, викладач, тел. 0975286955, e-mail: zimovets@ua.fm, Папіжук Валентина Олександрівна, викладач, тел. 0675854611, e-mail: volica_70@mail.ru, Литньова Тамара Вікторівна, старший викладач, тел. 0937621544, e-mail: tomalytzdu@mail.ru .

Заявка
ПІБ (повністю) автора /ів __________________________________________
Вчений ступінь та посада __________________________________________
Місце роботи / навчання ___________________________________________
Назва статті ______________________________________________________
Секція ___________________________________________________________
Телефон (моб., дом.) _______________________________________________
Е-mail ____________________________________________________________
Домашня адреса ___________________________________________________

Приклад оформлення матеріалів

УДК 371(73)(093)+37.01(73)

С.Ф. Лук’янчук,

аспірант

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
^ Основні чинники актуалізації завдання полікультурного виховання

в американському суспільстві на рубежі ХХ-ХХІ століть
У статті здійснено аналіз демографічної та соціально-політичної ситуації в американському суспільстві на рубежі ХХ – ХХІ століть в аспекті полікультурності. Автор визначає основні чинники актуалізації завдання полікультурного виховання в США. Дослідником розглянуті проблеми демографічного, соціального, політичного та економічного характеру як вирішальні фактори, які спонукають американських педагогів до розробки ефективних програм полікультурного виховання учнів в школах США.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


 1. Grant, Carl. Challenging the Myths About Multicultural Education // Annual Editions: Education, 96/97 – P. 146 – 150.

 2. Гаганова О.К. Поликультурное образование в системе общего школьного образования США: Дисс. …канд. пед. наук: 13.00.01 // Институт теории образования и педагогики Российской академии образования. – Москва, 2003. – 149 с.

 3. Хенри У. Этнические проблемы в Америке // Америка. – 1992. - № 423. – С. 4 – 7.

 4. Цапенко И. Социально-политические последствия международной миграции населения // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. - № 3. – С. 52 – 63.

 5. Гушлевська І.В. Трансформація професійних функцій вчителя в умовах інформаційного суспільства (на матеріалах США і Канади): Дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т пед-ки і псих-гії проф. осв. АПН України. – К., 2006. – 245 с.

 6. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебн. пособие для вузов. – М.: Издательская группа "ФОРУМ" – "ИНФРА-М", 1998. – 272 с.

 7. Connell, N. Public Education // Annual Editions: Education 2000/2001. – 2000 – МсGraw-Hill, Guilford .– P. 143 – 144.

 8. Spring, Joel H. American Education. - 9th ed. – McGraw-Hill Higher Education. - 2000. – 307 p.

 9. Banks, J. The Canon Debate, Knowledge Construction, and Multicultural Education // Annual Editions: Education 96/97. – 1996. – МсGraw-Hill, Guilford. – P. 163 – 173.

 10. Chafel, J. Children’s Views of Poverty: A Review of Research and Implications for Teaching // Annual Editions: Education 2000/2001. – 2000 – МсGraw-Hill, Guilford. – P. 154 – 159.


Матеріал надійшов до редакції "_____" ______________ 12 р.


Лукьянчук С.Ф. Основные причины актуализации задачи поликультурного воспитания в американском обществе на рубеже ХХ – ХХІ столетий.
В статье осуществлен анализ демогорафической и социально-политической ситуации в американском обществе на рубеже ХХ - ХХІ столетий в аспекте поликультурности. Автор определяет основные причины актуализации задачи поликультурного воспитания в США. Это проблемы демографического, социального, политического и экономического характера. По мнению автора, осознание этих факторов требует от американских педагогов разработки эффективных программ поликультурного воспитания учащихся в школах США.
Lukianchuk S.F. The Main Causes of Actualization of Multicultural Education in the American Society at the Turn of the XX – XXI Centuries.
The article deals with the analysis of the demographical and socio-political situation in the American society at the turn of the XX – XXI centuries in the aspect of multiculturalism. The author defines the main causes of actualization of multicultural education in the USA. These are the problems of demographic, social, political, and economic character. The author concludes that the awareness of these problems urges American educators to create effective programs of multicultural education in American schools.

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглі столи, культурну програму
Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconУправління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних
Національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова
Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconУправління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних
Національна академія педагогічних наук україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова
Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconНаціональна академія наук України Національна академія медичних наук...
Технологические и регуляторные аспекты производства инновационных биомедицинских
Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки україни луганська державна академія культури...
...
Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconНаціональна академія педагогічних наук України, Київський Міжнародний Університет
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки україни державний заклад південноукраїнський...
Обладнання: підручник, лексика нової теми, текст скоромовки на дошці, картки для гри, роздавальний матеріал
Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти І науки України Національна академія педагогічних наук України Національний університет «Острозька академія» Житомирський державний університет імені Івана Франка Інформаційний лист Шановні колеги! iconНаціональний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница