Плани семінарських занять з "Історії стародавніх цивілізацій"


Скачать 200.04 Kb.
НазваниеПлани семінарських занять з "Історії стародавніх цивілізацій"
Дата публикации10.11.2013
Размер200.04 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > История > Документы
Рекомендовано до друку

вченою Радою історичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від 7 лютого 2007 р.

Уклав: доц. кафедри археології та історії стародавнього світу Берест Роман Ярославович

Плани

семінарських занять з "Історії стародавніх цивілізацій"

для студентів 1 курсу історичного факультету

Відповідальний за випуск: проф. Ситник О.С.

Рецензенти:

доц. Рудий В.А., доц.Онищук ЯЛ.

І Іідписано до друку 14 лютого 2007'р. Формат 60x84/16 І Іапір друк №3 Умови, друк. арк. 1 Тираж 50 Друк, різогр.

Видавничий центр Львівського національного університету і м. І. Франка

290602 Львів, вул. Університетська, 1 © Берест Р.Я, 2007

ВСТУП

Історія стародавніх цивілізацій належить до числа важливих історичних дисциплін, які передбачені для вивчення вузівськими навчальними програмами для студентів гуманітарного профілю. Важливість поглибленого засвоєння навчального курсу має, насамперед, особливе значення для підготовки висококваліфікованих спеціалістів-істориків.

Вивчення давньої історії країн, які окреслені територіальними межами сучасного поняття "стародавні цивілізації" охоплює велику кількість давніх азійських, африканських, американських та інших суспільств із різноманітними особливостями природнокліматичного, етнографічного, економічного, соціального, політичного, релігійного та культурного розвитку.

Еволюція суспільних форм існування найдавніших державних формацій відбувалася надзвичайно повільно, що складає значні хронологічні рамки. В історії він визначається як рабовласницький період та окреслюється межами від кінця IV тис. до н.е., тобто часу коли виникли перші рабовласницькі державні формування і продовжується аж до середини І тис. н.е., тобто до часу появи перших феодальних державних утворень.

Необхідність видання плану семінарських занять, передусім, зумовлена Програмою навчального курсу, потребою раціонального засвоєння основ історії виникнення, особливостей розвитку та загибелі стародавніх цивілізацій.

Дане видання насамперед покликане допомогти і значною мірою полегшити студентам сприйняття, розуміння та засвоєння основ навчальної дисципліни. До кожної теми рекомендується спеціальна наукова література, джерела, хрестоматійні матеріали, публікації документів та інші відомості, які сприяють ширшому та повнішому висвітленню проблематики, поставленої на семінарському занятті. Працюючи над рекомендованим текстом писемного джерела до тієї чи іншої теми студент має максимально використовувати подані відомості та матеріали для абстрактного і об'єктивного висвітлення поставленого досліджуваного питання. У той же час велике значення має з'ясування походження того чи іншого історичного документа, джерельного матеріалу, знайдених відомостей, встановлення суб'єктивної позиції стародавнього автора та інші чинники. Важливим буде також порівняння та співставлення інформації одного джерела з іншими джерельними матеріалами.

Тема 1 Заняття 1

^ МЕТОДИКА РОБОТИ З ІСТОРИЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ,

НАУКОВОЮ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ ТА

ШШИМИ ІНФОРМАТИВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ З ІСТОРІЇ

СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

План

1 .Загальна характеристика джерельної бази з історії стародавніх цивілізацій. 2.Класифікація та особливості формування історичних джерел давніх суспільств.

3. Типи, види, форми публікацій джерельних матеріалів.

4.Підручники, посібники, практикуми, спеціальні наукові, науково-популярні видання, довідкова література та інші види наукової інформації, їх значення для вивчення курсу історії стародавніх цивілізацій.

Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Заняття 2 ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ДАВНЮ ІСТОРІЮ ЄГИПТУ

План

1 .Загальна характеристика історичних джерел до вивчення давньої історії Єгипту.

 1. Описи природи давнього Єгипту у працях стародавніх авторі».

 2. Господарські заняття та ремесла давнього населення Єгипту.
  4.Історичні джерела про стародавню релігію ггиптян.

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Геродот. История в девяти книгах / Перевод и примечания Г. А.
Стратановского. - М., 1993. Кн. 2.; Геродот. Історія в дев'яти книгах. - К.,
1993.

2. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. - Санкт-
Петербург, 1774 -1775. - Ч. 2-6.

 1. Страбон. География в 17 книгах. - Санкт-Петербург, 1994.

 2. Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В. Струве. М.,
  1956.

5. Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В. Г.
Боруховича. -Саратов, 1973.

 1. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. В. Струве
  и Д. Г. Редера. - М., 1963.

 2. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч. - М, 1980.

8. Хрестоматія з історії стародавнього світу /Упор. О. П.
Крижанівський, 3. І. Мухіна, М. Д. Мелащенко. - К., 1974.

9. Хрестоматія з історії стародавнього світу / За ред. В. В. Струве. -
К., 1953.

10. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М. А.

Коростовцева, С. И. Кацнельсона, В. И. Кузищина. - М., 1980.

* * *

11. Авдиев В. И. История Древнего Востока. - М., 1970.
12.Бандровський О. Методика викладання історії стародавнього

світу в школі. Львів, 2002.

\3.Берест Р.Я. Історія стародавнього Сходу. Практикум. Львів, 2004.

 1. Вардимап Е. Женщина в древнем мире / Пер. с нем. - М., 1990.

 2. Всемирная история: В 24 т. - Минск, 1996. 'Г. 1-5.

 3. Всемирная история: В Ют. - М., 1955-1956.-Т. 1-2.

17. Гроссман /О. М., Лісовий І. А. Історія Стародавнього Світу.
Практикум. Львів, 1985.

 1. История Востока: В 6 т. Восток в древности. - М., 1997. - Т.1.

 2. История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. - М.,
  1979,

 3. История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. М, 2001.

 4. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В. И.
  Кузищина. - М., 1984.

 5. Картер Г. Гробница Тутанхамона. М.. 1959.

23.Крижанівський С). П. Історія Стародавнього Сходу. Курс лекцій. - К., 1996.

 1. Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу. -■ К., 2000.

 2. Неронова Д. Д. Введение в историю древнего мира. Пермь,
  1973.

26.Хавас Захи. Сокровища пирамид / Пер. с англ. Т.Лисицыной. М., 2004.

ТемаЗ Заняття З

^ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

В ДОБУ НОВОГО ЦАРСТВА

План

 1. Загальна характеристика історичних джерел до вивчення історії Нового
  царства.

 2. Господарство та його розвиток:
  а), землеробство і тваринництво;
  б), ремесла та будівництво;

в), торгівля.

3. Соціальна структура єгипетського суспільства доби Нового царства.

Заняття 4. РЕЛІГІЯ У ЄГИПТІ В ДОБУ НОВОГО ЦАРСТВА

План

1. Релігійні вірування населення Стародавнього Єгипту напередодні
релігійної реформи Аменхотепа IV.

2. Релігійна реформа Ехнатона:

а), передумови проведення реформи;

б), реформаторська діяльність;

в), причини невдачі та історичне значення релігійної реформи.

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Геродот. Історія у дев'яти книгах. - К., 1993. - Кн. 2.

 2. Страбон. Географія к 17 книгах. -- Санкт-Петербург, 1994. - Кн.
  17.

 3. Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В. Струве. -
  М., 1956.

4. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В.
Боруховича. -- Саратов, 1973.

 1. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. Струве и
  Д. Редера. - М„ 1963.

 2. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч. М., 1980.

7.Хрестоматія з історії Стародавнього світу / За ред. В. Струве. -К., 1953.

8. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М.
Коростовцева, С. Кацнельсона, В. Кузищина. - М., 1980.

* * *

9. Авдиев В. И. История Древнего Востока. - М, 1970.
10.Баидровський О. Г. Методика викладання історії стародавнього

світу в середній школі. — Львів, 2002.

М.Бацаев В. Тайны древних цивилизаций. Загадки древних времен. -ML, 2000.

12.Берест Р.Я. Історія стародавнього Сходу. Практикум. Львів, 2004.

13.Богословский Е. С "Слуги" фараонов, богов и частных лиц (к социальной истории Египта XVI-XIV вв. до н.э.). - ML, 1979.

14. Вейгалл Артур. Эхнатон. Фараон-вероотступник. / Пер. с англ. С.Федорова. - М., 2004.

15.Всемирная история в 10 т / Под ред. Ю. Францева. - М., 1956. -Т. 1.

16. Всемирная история : В 13 т. - М., 1970. -Т. I.

17. Гроссман Ю. М., Лісовий І. А. Історія Стародавнього світу.
Практикум. - Львів, 1985.

18.Дерош-Ноблькур Кристиана. Тутанхамон - сын Осириса / Пер. с англ.Л.Игоревского. М., 2003.

 1. История Древнего Востока / Под ред. В. Кузищина. - М., 1979.

 2. История Древнего Востока / Под ред. В. Кузищина. - М., 2001.

 3. История Древнего Востока: Материалы по историографии / Под
  ред. В. И. Кузищина, А. А. Вигасина. - М., 1991.

 4. Источниковедение истории Древнего Востока / Под. ред. В. И.
  Кузищина. - М, 1984.

23.История Востока: Восток в древности. - М, 1997. - Т. 1.

 1. Картер Г. Гробница Тутанхамона. - М., 1959.

 2. Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. -- М., 1976.
  26.Котрелл Морис. Тайны древних цивилизаций. Пророчества

Тутанхамона / Пер. с. англ.Д.Воронина. - М., 2007.

 1. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. - К., 2000.

 2. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. Курс лекцій -
  К., 1996.

 3. Культура Древнего Эгипта. - М., 1976.

 4. Матьс М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии
  Древнего Египта. - М. 1996.

3 1. Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. ■ - М., 1961.

32. Перепелки// Ю. Я. Кэйе и Семнех-ке-Рэ: к исходу
солнцепоклоннического переворота в Эгипте. М., 1979.

 1. Перепелки/1 /О. Я. Переворот Амен-хот-па IV. М., 1984.

 1. Перепелки// Ю. Я. Хозяйства староегипетских вельмож. - М.,
  1988.

 2. С.тучевский И. А. Рамзес II и Херихор: Из истории Египта Эпохи
  Рамессидов. - М., 1984.

36. Стучевский И. А. Земледельцы государственного хозяйства
Древнего Эгипта эпохи Рамессидов. - М., 1982.

 1. Тураев В. А. Бог Тот. - Лейпциг, 1898.

 2. Gardiner A. H. Egiptofthe Pharaons. - Oxford, 1961.

 3. LeclantJ. L'Egipte pharaonique et 1'Afrique. - Paris, 1980.

 4. Kemp B. J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilizations. — London-
  New-York, 1989.

 5. Morenz S. Die agyptische Religion. -Stuttgart, 1960.

Тема 4. СТАРОДАВНЯ ВАВИЛОНЫ

Заняття 5

^ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СТАРОДАВНІЙ ВАВИЛОНГЇ

План

1. Загальна характеристика джерел до вивчення історичного минулого
Стародавньої Вавилонії.

2. Господарство та його розвиток:

а), еволюція землеробства та системи агротехнічних заходів;

б), тваринництво та його значення у господарському комплексі занять;

в), ремесла та будівництво;

г). торгівля та лихварство.

Заняття 6

ПРАВОВІ

^ СТОСУНКИ У СТАРОДАВНІЙ ВАВИЛОНІЇ

План

3. Соціальна структура суспільства Стародавньої Вавилонії та її еволюція:
а), правляча верхівка, її значення, місце та роль у суспільстві;

б), жрецтво та його суспільно-політична місія;

в), військові дружинники та їхні функції;

і). незалежні категорії старовавилонського суспільства;

д). раби та рабовласництво у Стародавній Вавилонії.

4. Правові суспільні норми й взаємовідносин населення у
старовавилонському суспільстві за законами Хаммурані.

Заняття 7

^ РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО ДВОРІЧЧЯ

План

 1. Релігійні вірування давнього населення Дворіччя.

 2. Наука, писемність та літературна спадщина. Міфи Дворіччя.
  З.БІблейні відомості про Месопотамію.

4. Будівництво, архітектура та мистецтво давньої Месопотамії.

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Геродот. Історія у дев'яти книгах. - К., 1993. - Кн. 1.

 2. Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В. Струве. — М., 1956.

 3. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. Боруховича. -
  Саратов, 1973.

 1. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. Струве и Д.
  Редера. -М., 1963.

 2. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч. — М., 1980.

 3. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / За ред. В. Струве. - К., 1953.

 4. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М. Коростовцева, С.
  Кацнельсона, В. Кузищина. - М., 1980.

* * *

8. Авдиев В. И. История Древнего Востока. - М, 1970.

9.Бандровський О. Методика викладання історії стародавнього світу в середній школі. -Львів, 2002.

\0.Берест Р.Я.Історія стародавнього Сходу. Практикум. Львів, 2004.

 1. Всемирная история : В Ют/ Под ред. Ю. Францева. - ML, 1956. - Т. 1.

 2. Всемирная история: В 13 т. - М., 1970.-Т. 1.

 3. Гроссман Ю. М, Лісовий І. А. Історія Стародавнього світу. Практикум. -
  Львів, 1985.

 4. Дандамаев М. А. Роль тамкара в Вавилонии 11-1 тыс до н.э. - В кн.
  Древний Восток. Города и торговля (ІІІ-І тыс. до н.э.). - Ереван, 1973.

 5. История Древнего Востока / Под ред. В. Кузищина. - ML, 1979.

 6. История Древнего Востока / Под ред. В. Кузищина. - ML, 2001.

17.Источниковедение истории Древнего Востока / Под. ред. В. И. Кузищина.

- М., 1984.

18.История Востока: Восток в древности. - М., 1997. -Т. 1.

 1. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. - К.. 2000.

 2. Крижанівський О. Історія Стародавнього сходу. - К., 1996.

 3. Липни Л., Белов А. Глиняные книги / Науч. ред. и предисл. В. В. Струве.
  -Ленинград, 1956.

 4. Ллойд С. Реки-близнецы. - М., 1972.
 1. Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации.
  Пер. с англ. [Послесловие М. А. Дандамаева]. - М., 1980.

 2. Очерки по истории техники Древнего Востока / И. Лурье и др. - Москва

- Ленинград, 1940.

 1. Редер Д. Г. К вопросу о юридическом положении рабов по законам
  Хаммурапи. - В кн. Древний Восток. Сб. 1. -ML, 1975.

 2. Якобсон В. А. Правовое и имущественное положение воина времен I
  Вавилонской династии. М.: ВДИ, 1963.- №2.

 3. Beaulieu P. A. The Reign of Nabonidus, King of Babylon. - New Hawen -
  London, 1989.

2S.Klengel H. Hammurapi von Babylon und seine Zeit. - Bonn, 1976.

Тема 5. СТАРОДАВНЯ АССИРІЯ

Заняття 8 ВЕЛИКА АССИРІЙСЬКА ДЕРЖАВА

План

1 .Загальна характеристика джерел для вивчення історії Ассирійської держави.

2.Економічна та військово-політична еволюція Ассирії в Х-ІХ ст. до н.е. 3.Утворення та розквіт "світової" Ассирійської держави у VIII-VII ст. до н.е. 4.Загибель Ассирії: причини та наслідки.

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА # # *

І.Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царств // ВДИ. 1952. №3.

2.Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В. Струве. - М., 1956. 3.Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. Боруховича. -Саратов, 1973.

 1. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. Струве и Д.
  Редера. М., 1963.

 2. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч. ■- М, 1980.

 3. Хрестоматія з історії Стародавнього світу / За ред. В. Струве. - К., 1953.

 4. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М. Коростовцева, С.
  Кацнельсона. В. Кузищина. --М., 1980.

* * *

8. Авдиев В. И. История Древнего Востока. - М., 1970.

9.Бандровсы<ип О. Методика викладання історії стародавнього світу в середній школі. -Львів, 2002.

10. Всемирная история : В Ют/Под ред. Ю. Францева. - М., 1956.- Т. 1. 1 1. Всемирная история: В 13 т. - М., 1970. -Т. 1.

 1. История Древнего Востока / Под ред. В. Кузищина. -- М., 1979.

 2. История Древнего Востока / Под ред. В. Кузищина. М., 2001.

14.Источниковедение истории Древнего Востока / Под. ред. В. И. Кузищина.

М., 1984. 15.История Востока: Восток в древности. - М., 1997. -Т. I.

 1. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. К., 2000.

 2. Крижанівський О. Історія Стародавнього сходу. - К., 1996.

\SJJumui А.А. Из истории социальных отношений в Ассирии // Палестинский сборник. М.,1958. Вып. 3.

19. Липин Л., Белов А. Глиняные книги / Науч. ред. и предисл. В. В. Струве. -Ленинград, 1956.

Всемирная история. - T.I. - М., 1955.

Гельцер М.Л. Тамкар и его роль в Передней Азии ХІУ-ХШ вв.до н.э. //Вда. - 1964, - № 2.

Дьяконов И.М. Община на Древнем Востоке в работах советских иссле­дователей// ВДИ. - 1963.' - № I,

Дьяконов И.М. Проблема собственности. О структуре общества Ближ­него Востока до середины П тыс.до н.э.//ВДИ. - 1967. - № 4.

Дьяконов И.М. Рабы, илоты и крепостные в ранней древности//ВДИ. -1973. - № 4.

Дьяконов И.М. Люди города Ура. - М.,1990, ■Кленгель-Брандт Э. Путешествие в древний Вавилон. - М.,1979.

Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации /Ближний Восток и Мезоамерика/ Пер.с англ. - М.,1992. ,., ЛЛойд С.! Реки-близнецы. -М.,1972.

Оппенхейы АД. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. - М., 1930.

Редер Д.Г. К вопросу о юридическом положении рабоп по законам Хаммурапи// Древний Восток.- - Сб.1. - М., 1975.

Якобсон В.А. Правовое и имущественное положение воина времен Первой Вавилонской династии// ВДИ. - 1963. - № 2.

У Заняття 9: ^ ХЕТТСЬКА ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО ЗА ХЕТТСЬКИМИ ЗАКОНАМИ .

Вивченню джерел по хеттському праву вчені приділяють значну увагу. Але під час розбору законів за різними Хрестоматіями будуть зустрі­чатись статті, які мають різний зміст. Це викликано тим, що хеттська мова ще недостатньо вивчена і трапляються різні тлумачення законів перекладачйми.

Збірник хеттських законів поділається на дві частини за першими словами двох таблиць: "Якщо людина..." і "Якщо виноградна лоза..." Виходячи з лінгвістичних даних, складання цих двох частин збірника відноситься до періоду Старохеттського царства /Хаттусілі, Мурсілі/. Збереглась також частина більш пізнього варіанту законів, що відно­сяться до епохи Новохеттського царства. В законах хеттів можна про­слідкувати різні групи населення та класів, їх взаємовідношення та юридичні права. Важливо, щоб студент міг порівняти хеттські закони із законами Хаммурапі. Порівняльний аналіз глибоко закріплює знання по даній темі. Дуже характерним у цьому відношенні є співставленім сімейного і кримінального права. Слід вказати також на пережитко родового ладу і назвати статті законів, в яких про це говориться.

Необхідно також зробити висновки по законах хеттів і визначити характер і риси, властиві лише для Хетгської держави і суспільства.,

План заняття:

 1. Закони хеттів як історичне джерело.

 2. Сільське господарство, ремесло і торгівля.

 3. Рабство та рівень його розвитку.
  4. Становище .воїнів.

5. Суспільне життя та сімейні відносини.

 1. Збереження пережитків родового ладу. Розміри і характер влади
  хетськи царів і ради златі.

 2. Порівняння хєттських законів із Законами Хаммурапі.

Джерела та література

.. Хрестоматия по истории Древнего Востока. - Ч.І. - М„,1980 /або інші видання/»

-Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства //ВДИ. - 1952,-№ 4.

Гиор.гадэе Г, Г. Хетты и хуриты по древнехеттским текстам//ВДИ.~1969 - I.,

Гиоргядэе Г.Г. Очерки по социально-экономической истории Хеттского государства, - Тбилиси, 1973.

Довгяло Г.И. О характере наследования царской власти у хеттов в эп-xv ІЬовнего царства// ВДИ. - 1964. - № I.

Замаровский В. Тайны хоттов/Пер. со словац. - М.,1962.

Менабде Э.Л. Некоторые вопроси развития института рабства в Хет­тском государстве, - Тбилиси. 1956.

Менабде Э.Л. Некоторые вопросы развития института рабства в Хет­тском государстве/по данным Хеттских законов/. //Проблемы социально-экономической истории древнего мира. - М.-Л., 1963.

Неронова В.Д. Введение в историю древнего мира.-Пермь, 1973.

Нероноиа І..,Д, ^.'-следование в советской историографии соотношения сословия рабов и классе рабов в древнем мире.-Пермь, 1934.

Попов В.П. О статусе рабов в Хеттском государстве. По данным §§ 93-99 Хеттских законов.// ВДИ. - 1969. - № 3.

Чернышева А.З. Пленные в государстве хеттов//ВДИ. - 1936. - Л'5 А.

Тема 7. ІРАН ТА ІРАНСЬКЕ НАГІР'Я В ДАВНИНУ
Заняття 10 СТАРОДАВНЯ ПЕРСІЯ: ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗКВІТ

План

.

1. Загальна характеристика джерел до вивчення історичного минулого
стародавньої Персії.

 1. Історія виникнення Перської держави Ахеменідів.

 2. Військові завоювання персів у VI ст. до н.е.

Заняття 11 ВЕЛИКА ПЕРСЬКА ДЕРЖАВА В ЧАСИ ПРАВЛЕННЯ ДАРІЯ

План

1.Народні повстання (522-521 pp. до н.е.) в Перській державі: їх причини,

наслідки та історичне значення;

2.Історія приходу Дарія до влади;

3.Реформаторська діяльність та внутрішня політика Персії;

4.Зовнішньополітична діяльність та завоювання Перської держави.

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА * * *

 1. Геродот. Історія у дев'яти книгах. — К., 1993. - Кн. 5-9.

 2. Хрестоматия по истории Древнего мира/ Под ред. В. Струве. - М., 1956.

 3. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. Боруховича. -
  Саратов, 1973.

 4. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. Струве и Д.
  Редера. - М., 1963.

 5. Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч. -• М., 1980.

 6. Хрестоматія ч історії Стародавнього світу / За ред. В. Струве. - К.. 1953.

 7. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М. Коростовцева, С.
  Кацнельсона, В. Кузищина. - М., 1980.

 8. Хрестоматия по истории Древнего Востока/ Сост. и комм. А. А. Вигасина.

-М, 1997.

* * *

9. Авдиев В. И. История Древнего Востока. - М., 1970.

Ю.Абаев В. И. Пятый столбец Бехистунской надписи и антидэвовская

надпись Ксеркса // Вестник древней истории, 1963. -№3.

М.Бандровський О. Методика викладання історії стародавнього світу в

середній школі. -Львів, 2002.

12.Берест Р.Я. Історія стародавнього Сходу. Практикум. Львів, 2004.

\З.Данда\іаев М. А. Иран при первых Ахеменидах. - М., 1963.

 1. Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. - М.,
  1985.

 2. Дандамаев М. А. Имперская идеология и частная жизнь в Ахеменидской
  державе // Вестник древней истории, 1998. - №1.

16. Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и економика древнего Ирана. -
М., 1980.

17. Дьяконов И. М. Рабовладельческие имения персидских вельмож //
Вестник древней истории, 1959. - №4.

 1. Дьяконов М. М Очерк истории древнего Ирана. — М., 1961.

 2. Источниковедение истории Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина.
  М., 1984.

 3. Лелеков Л. А. Авестаи в современной науке. - М., 1972.
 1. Пьянков И. В. Образование державы Ахеменидов по данным античных
  источников // История Иранского государства и культуры. М., 1971.

 2. Струве В. В. Геродот и политические течения в Персии епохи Дария 1 //
  Вестник древней истории, 1948. -№3.

 3. Уилбер Д. Персеполь: Археологические раскопки резиденции персидских
  царей. - М., 1977.

 4. Фрай Р. Наследие Ирана. - М., 1972.

25. Balcer J. М. Herodotus and Bisutun: Problems in Ancient Persian
I listoriograohy. Stuttgarl Wiesbaden, 1987.

26. ('ook M. The Persian Kmpire. - London, 1983.

21. Olmsh'Mcl A. T. History of the Persian Empire. -Chicago, 1959.

Тема 8. ЗЕМЛІ ІНДОСТАНУ В ДАВНИНУ

Заняття 12

^ СТАРОДАВНЄ ІНДІЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ДАНИМИ ПИСЕМНИХ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ

План

1 .Загальна характеристика джерел з історії стародавньої Індії. 2.1ндська цивілізація та її культурна спадщина.

_Д.Індоаріїта їх місце, роль та значення в історичному минулому Індостану. 4.Виникнення та розвиток державності в стародавній Індії.

Заняття 13 СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

План

І.Варни, касти, джаті у Стародавній Індії. Історія виникнення, роль, місце, значення та проблема суспільних взаємовідносин.

2.Соціальна структура стародавнього індійського суспільства ведійського періоду, а).брахмани; б).кшатрії; в).вайш'я. г).шудри. д).інші суспільні категорії населення.

Заняття 14

^ РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

План

1. Релігійні вірування населення Стародавньої Індії:
а), релігійні вірування доведійського періоду;

б).ведійська релігія; в), буддизм; г). індуїзм.

 1. Наука, писемність та літературна спадщина.

 2. Архітектура та мистецтво давньої Індії.

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА * * *

1 .Артхашастра, или «Наука политики» / Пер. с санскрита В. И. Кальянова. -

Москва-Ленинград, 1959.

2.Атхарваведа. Избранное / Пер. Т. Елизаренковой. - М., 1996.

3. Джатаки / Пер. Б. А. Захарьина. - М., 1979.

4.Законы Ману / Пер. С. Д. Эльмановича. - М., 1960.

5.Законы Парады // Хрестоматия по истории Древнего Востока /Под. ред.

акад. В. В. Струве и Д. Г. Редера. — М., 1963.

6.История и культура Древней Индии: Тексты // Сост. А. А. Вигасин. - М.,

1990.

7.Махабхарата и Рамаяна: Эпические поэмы // Пер. С. Липкина, В.

Потаповой. - М., 1974.

8.Общественные отношения по "Артхашастре Каутильи" // Хрестоматия по

истории Древнего Востока / Под ред. акад. М. А. Коростовцева, И. С.

Кацнельсона, В. И. Кузищина. - М., 1980.

9.Ригведа: Избранные гимны / Пер. Т. Я. Елизаренковой. - М., 1977.

10.Kangle R. P. The Kautiliya Arthasastra. - Bombay, 1969.

* * *

11. Альбенезе Марилия. Древняя Индия от возникновения до Х1П века /

Перевод с итальянск. И.Бочкова. - М.. 2003.

\2.Альбедиль М. Ф. Проиндийская цивилизация: Очерки культуры. — М.,

1994.

\Ъ.Бсшдровський О. Методика викладання історії стародавнього світу в

середній школі. - Львів, 2002.

14.Берест Р.Я. Історія стародавнього Сходу. Практикум. Львів, 2004.

\5.Боигард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурьев. - М., 1972.

\6.Бонгард-Левин Г. М., Гртітовский Э. А. От Скифии до Индии. - М., 1974.

17.Боигард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия. - М., 1969.

I Ъ.Бонгард-Левин Г. М, Ильин Г. Ф. Индия в древности. - М., 1985.

\9.Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндейская цивилизация. - М., 1993.

Ю.Бэшем А. Л. Чудо, которым была Индия. — М., 1977.

2\.Вигасин А. А., Самозванцев А. М. "Артхашастра": проблемы социальной

структуры и права. - М., 1984.

22.Ильин Г. Ф. Особенности рабства в Древней Индии // Вестник Древней

истории, 1951. — № 1.

23.История древнего Востока / Под ред. В. И. Кузшцииа. М., 200!

24.Источниковедение истории Древнего Востока / Под. ред. В. И. Кузищина.

М., 1984.

25.КосамбиД. Культура и цивилизация Древней Индии. М., 1968. 26.Культура Древней Индии. М., 1975.

27.Невелева С. М. Мифология древнеиндийского эпоса. М.: Пантеон, 1976. 2%.Темкин '). М., Эрман В. Г. Мифы Древней Индии. М., 1982. 29.Sarik(.ili(t II. I). Prehistory and Protohistory in India and Pakistan. — Bombay, 1962. 30.Wheeler M. The Indus Civilizations. Cambridge, 1968.

Тема 9. СХІДНА АЗІЯ В ДАВНИНУ

Заняття 15

ПОЛІТИЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ У Ш ст. до н.е. - І ст. н.е.

План

1 .Передумови створення імперії Хань. 2.Внутрішня та зовнішня політика ханьських правителів. 3.Еволюція соціально-економічних відносин у державі.

4.Загострення соціальних протиріч у Китаї та народні повстання в перших століть нашої ери.

Заняття 16

^ НАУКА, КУЛЬТУРА ТА РЕЛІГІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ

План

1 .Міфологія та релігія. 2.Писемність та літературна спадщина. 3.Мистецтво та архітектура. 4.Наукові досягнення та природничі знання.

^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

КСыма Цянь. Исторические записки (Ши Цзи) / Перев. и комм. Р.Вяткина. -М., 1972-1996. -Т.1-7.

2.Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В. Струне. М., 1956. 3.Хрестоматия по истории Древнего мира / Под ред. В. Г. Боруховича. -Саратов, 1973.

4.Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В. В. Струве и Д. Г. Редера. - М., 1963.

5.Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч. - М., 1980. 6.Хрестоматія з історії стародавнього світу /Упор. О. П. Крижанівський, 3. 1. Мухіна, М. Д. Мелащенко. - К., 1974.

7.Хрестоматія з історії стародавнього світу / За ред. В. В. Струве. К., 1953. 8.Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М. А. Коростовцева,

С. И. Кацнельсона, В. И. Кузищина. - М., 1980.

* * *

9.Березкина Э.И. Математика древнего Китаю. М., 1980.

Ю.Васильев Л.С. Аграрные отношение и община в древнем Китае. М., 1961.

1 1 .Васильев Л.С. Культы, религии, традиции В Китае. - М., 1961.

12.Васильев Л.С. Проблемы генезиса Китайского государства. - М., 1983.

1 З.Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской цивилизации /

Формирование основ материальной культуры и этноса. - М., 1976.

14.Глухарева О., Денике Б. Краткая история искусства Китая. - ML- J1., 1948.

15.Искусство Китая - М.. 1988.

18.История Китая с древнейших времен до наших дней. - М., 1974.

19.Кроль ЮЛ. Сыма Цянь- историк. - М.. 1970.

20.Крюков М.Формы социальной организации древних китайцев. - М., 1970.

21.Крюков М.В., Переломов Л.С, Софроно» М.В., Чсбоксаров 11.11. Древние

китайцы в эпоху централизованных империй. - М., 1983.

22.Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров 11.11. Древние китайцы.

Проблемы этногенеза. - М., 1978.

23.Кудрин В.И. Из истории аграрной политики в эпоху Хаш, // Аграрные

отношения и крестьянское движения в Китае. - М., 1974.

24.Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. - М., 1990.

25.Лукьянов А.Е. Дао «Книги перемен». - ML, 1993.

26.Лукьянов А.Е. Историки Дао. Древнекитайский миф. - М., 1992.

27.Переломов Л.С. О характере сельской общины в период Хаш. // Пароды

стран Азии и Африки. 1965. №1.

28.Рубин В.А. Идеология и культура древнего Кгпая. - М., 1970.

29.Смолин Г.Я. Источниковедение древней истории Китая. .П., 1987.

ЗО.Степугина Т.В. Китай в V в. до н.э. - II в. н.э. - М., 1955.

31.Страна Хань. Очерки о культуре Древнего Китая. - М., 1959.

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНІХ ЦИВиПЗАЦШ

Плани семінарських занять

для студентів 1 курсу
історичного факультету

Львів 2007

Похожие:

Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconПриватного вищого навчального закладу «міжнародний слов’янський університет....
Головною метою семінарських та практичних занять є допомога студентам самостійно опанувати курс інтелектуальної власності, усвідомити...
Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconНормативний курс «історія стародавніх цивілізацій»
Кафедра археологи та історії стародавнього світу к-сть годин: лекції 36 год.; семінарські заняття 36 год
Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconПлани семінарських занять та кср тема 1: Цивільне законодавство України: загальні положення
Слипченко С. А. Кройтор В. А. Гражданское право Украины в 2-х томах. Учебное пособие. – Харьков.: Эспада, 2000
Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconПрограма курсу І плани семінарських занять з «Археології» для студентів...
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41
Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconЖуравський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи...
Плани семінарських занять з дисципліни «вища освіта І болонський процес» для студентів фсп напряму правознавство
Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconВивчення дисципліни «політологія»
України створено комплекс навчально-методичної літератури: підручники, посібники, хрестоматії, політологічні словники, програми курсів...
Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconМетодичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни
Предмет І метод правового регулювання господарського права. Види господарської діяльності
Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconМатеріалістичне розуміння історії (історичний матеріалізм)
Ключові поняття: матеріалістичне розуміння історії, базис та надбудова, продуктивні сили, виробничі відносини, революція та еволюція,...
Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconКрасільнікова А. (Загальна характеристика історії формування І розвитку...
Онищенко С. (Загальна характеристика історії формування І розвитку прикладної лінгвістики: 6-12 ст.)
Плани семінарських занять з \"Історії стародавніх цивілізацій\" iconТематичний план з дисципліни Цивільне право чнпу, Інститут історії,...
Чнпу, Інститут історії, етнології та правознавства, 2011-2012 н р., 3 курс ІІ семестр
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница