Уважаемые студенты!


Скачать 56.19 Kb.
НазваниеУважаемые студенты!
Дата публикации17.06.2013
Размер56.19 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Информатика > Документы

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!Уважаемые студенты!

«Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті студенттерінің үлгерімін ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестация өткізу туралы» ережесінен көшірме


3.3.5 Компьютер сыныптарының тестілеу өткізуге дайындығына Ақпараттық технологиялар орталығының немесе тиісті кафедраның кабинет меңгерушісі жауап бередіі.

Кабинет меңгерушісі:

- емтихан басталған уақытқа компьютерлік техниканың және желілік құралдардың дұрыстығын тексереді;

- тестілеудің техникалық жағын қамтамасыз етеді.

5.6 Оқу сабақтары, сынақтарды, емтихандарды өткізу кезінде

- бір орыннан екінші орынға ауысуға, оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан шығуға;

- мобильді телефондар, пейджерлер, басқа да беруші немесе қабылдаушы электрондық құралдарды пайдалануға (бір рет ескерткенен кейін оқытушы студентті сабақ, сынақ, емтихан біткенше аудиториядан шығарып жіберуге құқылы);

- сөйлесуге, айқайлауға, шу көтеруге, басқа студенттерден көшіруге;

- аудиторияға сыртқы киіммен кіруге немесе сыртқы киімді алып кіруге;

- сусындар мен тағамдар ішуге;

- қандай да бір тәртіпсіздіктер, бұзақылықтар бастауға;

- былапыт сөздер айтуға, күш көрсетуге немесе ұжымның басқа мүшелерінің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін басқа да әрекетттерге баруға;

- әдейі немесе еріксз университетке тиесілі материалдық құндылықтарды бүлдіруге (мүлікті бүлдіру әкімшілік белгілейтін басқа да тәртіп шараларымен қатар, келтірілген зиянның құнын төлеу арқылы жазаланады);

- техника және өрт қауіпсіздігі, санитария ережелерін бұзуға;

- құмар ойындар ойнауға;

Университет ішінде қабылданған этикалық нормаларды бұзуға тыйым салынады.

5.7 Жоғарыда көрсетілген өзін ұстау ережелерінен басқа аралық (рейтингілік)және қорытынды емтихандар, сынақтар мен білімді бақылаудың басқа да түрлерін өткізу кезінде студент қосымша мынадай ережелерді ұстануы тиіс:

- студент аудиторияға оқытушының рұқсатымен, (аяқтаушы емтиханға жіберу туралы белгі қойылған) студенттік билет және/немесе сынақ кітапшасын көрсетіп кіреді;

- студент оқытушы көрсеткен орынға отыруы тиіс;

- сөмкелер, анықтамалар, материалдар, қағаздар, журналдар және т.б. оқытушы көрсеткен үстелде қалдырылуы тиіс;

- студент оқытушының рұқсатынсыз емтихан материалын ашуға, басқа студенттермен емтихан материалдарын ауыстыруға, шпаргалка, анықтама материал, электронды жазба кітапшаларын, калькуляторлар, түзеуші сұйықтықтар қолдануға құқысы жоқ;

- студент тізбесін оқытушы белгілеген және рұқсат еткен нормативтік актілерді, оқу бағдарламаларын, стандарттардыы, басқа ақпарат көздерін, анықтамалықтарды пайдалануына болады;

- егер оқытушы сынақтың, емтиханның және т.б. аяқталғаны туралы хабарласа, студент тапсырманы (тестіні, жазбаша жұмысты және т.б.) орындауды бітіруі тиіс.

5.8 Университет студенттері адалдықты сақтап,

- аралық және қорытынды аттестация барысында, академиялық жұмысты орындау кезінде өзіне немесе басқа біреуге көмектесу мақсатында көшіруге, шпаргалка және басқа да ақпарат алудың заңсыз әдістерін қолдануға;

- плагиатқа, яғни басқалардың идеялары мен ойларын ұрлауға немесе өзінік ретінде көрсетуге, ол жұмысты өз ойлары мен идеялары ретінде ұсынуға жол бермеуі тиіс.

5.9 Студент сабақ тәртібін бұзған барлық жағдайда және бір рет ауызша ескертілгеннен кейін оқытушы оқу тәртібін бұзған студентті аудиториядан шығарып жіберуге құқылы. Оқу сабағының, сынақтың, емтиханның соңында оқытушы проректор-директорды/факультет деканын студенттердің оқу тәртібін бұзуларының барлық жайттарынан жазбаша түрде (рапорт) хабардар етуге міндетті.
^ Выписка из «Положения о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов Казахского Гуманитарно-Юридического Университета»

3.3.5 Студент обязан:

- вовремя явиться на тестирование в соответствии с утвержденным расписанием;

- предъявить студенческий билет и/или зачетную книжку (с проставленным штампом о допуске к завершающему экзамену);

- соблюдать порядок выполнения действий на компьютере во время тестирования, правила поведения студента во время тестирования;

-самостоятельно отвечать на вопросы тестирования;

-уведомлять преподавателя о завершении экзамена.

3.3.4 Количество тестовых заданий, как правило, 30. Для выполнения одного тестового задания студенту дается 1,5 минуты. Всего время тестирования 45 минут.

3.3.5 Время начала и окончания тестирования записывается на доске, либо фиксируется компьютером, если тестирование проводится в АИС «Платон».

3.3.6 Студенты должны быть предупреждены преподавателем об истечении времени за 10 минут до окончания экзамена.

Просьба дополнительно запросить удостоверение личности (по устному распоряжению Председателя Правления).

5.6 Во время проведения учебных занятий, зачетов, экзаменов запрещается:

- пересаживаться с места на место, выходить из аудитории без разрешения преподавателя;

- пользоваться мобильными телефонами, пейджерами, другими передающими и принимающими электронными устройствами (преподаватель после однократного предупреждения студента имеет право удалить его из аудитории до окончания занятия, зачета, экзамена);

- переговариваться, кричать, создавать посторонние шумы, списывать у других студентов;

- находиться в помещении в верхней одежде или заносить в учебные аудитории верхнюю одежду;

- употреблять пищу и напитки;

- выступать инициатором каких-либо беспорядков, нарушений учебной дисциплины;

- использовать нецензурную речь, оскорблять, угрожать физическим насилием или прибегать к другим действиям, которые могут угрожать жизни и здоровью остальных членов коллектива;

- портить, намеренно или невольно, материальные ценности, принадлежащие Университету (порча имущества наказывается возмещением стоимости нанесенного ущерба, параллельно с другими мерами дисциплинарного воздействия по усмотрению администрации);

- не выполнять правила техники и пожарной безопасности, санитарии;

- играть в азартные игры;

- нарушать принятые в стенах университета этические нормы поведения.

5.7 Кроме соблюдения вышеназванных правил поведения во время проведения промежуточных (рейтинговых) и итоговых экзаменов, зачетов и иных форм контроля знаний, студенты должны придерживать ряда дополнительных правил:

- студент имеет входить в аудиторию только с разрешения преподавателя, предъявив студенческий билет и/или зачетную книжку (в которой проставлен штамп о допуске к завершающему экзамену);

- студент обязан занять место, указанное преподавателем;

- сумки, справочники, материалы, бумаги, журналы и журналы и пр. должны быть оставлены на указанном преподавателем столе;

- студент не имеет права открывать без разрешения преподавателя экзаменационный материал, производить обмен экзаменационными материалами с другими студентами, пользоваться шпаргалками, справочной литературой, электронными записными книжками, калькуляторами, корректирующими жидкостями;

- студент может пользоваться нормативными актами, учебными программами, стандартами, другими источниками информации, справочниками, перечень которых устанавливается и разрешается преподавателем;

- студент обязан закончить выполнение задания (тест, письменная работа и т.д.), если преподаватель объявил об окончании зачета, экзамена, контрольной работы и т.д.

5.8 Студенты университета обязаны соблюдать академическую честность студента и не допускать:

- списывание, использование шпаргалок и других незаконных способов получения информации с целью помощи себе или кому-либо другому при выполнении академической работы, в ходе промежуточной и итоговой аттестации;

- заимствование и/или выдачу за свое чьих-либо идей или выводов, представление соответствующей работы в качестве собственных мыслей и идей.

5.9 Во всех случаях нарушения студентом учебной дисциплины и после однократного устного предупреждения преподаватель имеет право удалить из аудитории студента, нарушившего учебную дисциплину. Преподаватель по окончании учебного занятия, зачета, экзамена обязан письменно оповестить (рапорт) проректора-директора/декана факультета обо всех фактах нарушения студентами учебной дисциплины.


Похожие:

Уважаемые студенты! iconСтажировки уважаемые студенты!
Для участия в собеседовании необходимо представить в международный отдел факультета следующие документы
Уважаемые студенты! iconУважаемые студенты и сотрудники иэуп!
Вашему вниманию представляется программа запланированных мероприятий в рамках недели факультета менеджмента и маркетинга
Уважаемые студенты! iconФотоконкурс медиа-старт
Уважаемые студенты высших и средних учебных заведений Северо-Запада! Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе
Уважаемые студенты! iconУважаемые студенты ифбп!
Со всеми вопросами в период с 2 июля по 14 июля обращаться к Директору Института!
Уважаемые студенты! iconУважаемые студенты и школьники!
Приглашаем Вас принять участие во II региональной олимпиаде по программированию, организуемой на базе Стерлитамакского филиала Башкирского...
Уважаемые студенты! iconУважаемые студенты!
Приглашаем Вас принять участие в фотоконкурсе «Человек и природа», организуемом физико-математическим факультетом Стерлитамакского...
Уважаемые студенты! iconУважаемые студенты, аспиранты и преподаватели!
...
Уважаемые студенты! iconУважаемые студенты и школьники!
Приглашаем Вас принять участие в III региональной олимпиаде по программированию, организуемой на базе Стерлитамакского филиала Башкирского...
Уважаемые студенты! iconУважаемые студенты, аспиранты и преподаватели!
...
Уважаемые студенты! iconУважаемые студенты и магистранты!
Организация работает в тесном взаимодействии и при поддержке Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница