Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница1/10
Дата публикации13.02.2014
Размер0.87 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Кафедра менеджменту та економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника академії з навчальної та наукової роботи

_________________ Д.М. Обідін
31 серпня 2012 року^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ВПП 1.7. Інформаційні системи в менеджменті
напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

факультет менеджменту

 

Кіровоград – 2012 рікРобоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року – 35 с.
Розробник: Сікірда Ю.В., доцент кафедри менеджменту та економіки, к.т.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту та економіки.

Протокол від 29 серпня 2012 року № 1.
Завідувач кафедри менеджменту та економіки


29 серпня 2012 року

_______________________А.В. Залевський

Схвалено методичною радою факультету менеджменту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Протокол від 30 серпня 2012 року № 1.


30 серпня 2012 року

Голова

_______________А.В. Залевський

Ó Сікірда Ю.В., 2012 рік

^ 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань
0306 «Менеджмент і адміністрування»

За вибором

Напрям підготовки
6.030601 «Менеджмент»

Модулів - 2
^ Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Вдосконалення інформаційного забезпечення суб'єктів авіаційної (туристичної) діяльності»

Семестр

Загальна кількість годин - 108

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 4
самостійної роботи
курсанта - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

30 год.

4 год.

Практичні

34 год.

4 год.

^ Самостійна робота

44 год.

100 год.

Індивідуальні завдання:
11 год.

Вид контролю: диференційований залік
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної і індивідуальної роботи до загальної кількості годин:

     для денної форми навчання – 0,59 : 0,41;

     для заочної форми навчання – 0,08 : 0,92.


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» полягає в формуванні у майбутніх фахівців з менеджменту необхідного рівня компетенцій з ефективного використання сучасних інформаційних систем і технологій в галузі управління.

^ Основним завданням дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» є підготовка курсантів/слухачів до роботи у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються на сучасних підприємствах і в організаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант/слухач повинен

знати:

- сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними підприємствами і організаціями;

- сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій, що використовуються в галузі управління;

- методологію розроблення інформаційних систем, визначення їх якості та ефективності;

- основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями;

- стратегічну та оперативну спрямованість інформаційних технологій в міжнародному бізнесі;

- специфіку формування інформаційної структури на підприємствах і в організаціях;

- використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем в міжнародному бізнесі;

- типологію управлінських інформаційних систем;

- розвиток і запровадження на підприємствах і в організаціях систем підтримки прийняття рішень;

- основні характеристики експертних систем;

- використання технологій штучного інтелекту в управлінні підприємствами і організаціями;

вміти:

- використовувати Інтернет в своїй управлінській діяльності;

- застосовувати електронну комерцію в практичній діяльності підприємств і організацій;

- здійснювати електронні платежі та забезпечувати їх безпеку;

- створювати та використовувати на підприємствах і в організаціях інформаційні локальні та регіональні мережі Інтранет та Екстранет.

- приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованих інформаційних систем.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Введення до інформаційних систем в менеджменті

Тема 1. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями

Вплив інформаційних систем на ефективність роботи організації. Позитивні та проблемні аспекти функціонування інформаційних систем в організаціях. Поняття інформаційних технологій та етапи їх розвитку. Класифікація інформаційних технологій. Глобальне інформаційне суспільство.
Тема 2. ^ Економічна інформація як об'єкт автоматизованої обробки

Поняття та види інформації. Поняття, особливості та вимоги до економічної інформації. Класифікація економічної інформації. Структура економічної інформації. Режими автоматизованої обробки економічної інформації.
Тема 3. ^ Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті

Концепції та етапи розвитку інформаційних систем. Еволюція підходів до побудови та впровадження інформаційних систем в діяльність організацій. Концепції проектування інформаційних систем. Поняття та класифікація інформаційних систем. Процеси, процедури та властивості інформаційних систем.
Тема 4. ^ Архітектура управлінських інформаційних систем

Характеристика об'єкта управління як системи. Компоненти інформаційної системи. Мета, завдання та функції інформаційної системи. Функціональні та забезпечувальні підсистеми інформаційної системи. Поняття та приклад архітектури інформаційної системи.
^ Змістовий модуль 2. Організація автоматизованої інформаційної системи підприємства

Тема 5. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій

Основні напрямки розвитку управлінських інформаційних систем. Класифікація ІС в менеджменті за рівнями управління. Класифікація ІС менеджера за змістом управлінської діяльності. Класифікація управлінських ІС за функціональною ознакою. Класифікація ІС в менеджменті за стандартами управління підприємством.
Тема 6. ^ Планування розвитку менеджерських інформаційних систем

Поняття методології планування ІС, його основні аспекти і принципи. Поняття життєвого циклу ІС та його структура. Моделі життєвого циклу інформаційних систем. Підходи до впровадження нових інформаційних технологій в організації. Оцінка ефективності впровадження ІС в організації.
Тема 7. ^ Управління інформаційними системами в організації

Цілі управління ІТ-процесами організації за стандартом CobіТ. Ресурси інформаційних систем в стандарті CobіТ. Критерії оцінки інформації в стандарті CobіТ. Моделі зрілості управління ІТ-процесами в організації. Критичні фактори успіху, ключові індикатори цілі та ключові індикатори результату ІТ-процесів організації.
Тема 8. ^ Організація ІТ-підрозділу на підприємстві

Проблеми організації ІТ-підрозділу на підприємстві. Типові оргструктури ІТ-підрозділів. Адаптивні оргструктури ІТ-підрозділів. Параметри, що визначають вибір оргструктури ІТ-підрозділу. Основні вимоги до ІТ-персоналу.
^ Змістовий модуль 3. Сучасні напрямки розвитку управлінських інформаційних систем

Тема 9. Системи підтримки прийняття управлінських рішень

Поняття і структура процесу прийняття рішень, класифікація проблем в організаційному управлінні. Сутність, складові компоненти та основні властивості систем підтримки прийняття рішень. Еволюція систем підтримки прийняття рішень. Основні характеристики сучасних СППР. Класифікація та сфери застосування СППР.
Тема 10. ^ Використання технологій штучного інтелекту в управлінській діяльності

Поняття систем штучного інтелекту, порівняння людської і штучної компетентності. Основні властивості та моделі систем штучного інтелекту. Напрямки застосування систем штучного інтелекту в управлінні організацією. Нейронні мережі та генетичні алгоритми. Нечіткі множини і динамічні структурні моделі.
Тема 11. ^ Експертні системи в управлінні організацією

Основні відмінності СППР та експертних систем. Поняття та структура експертних систем. Різниця між даними і знаннями, моделі представлення знань. Спеціалісти, які взаємодіють з експертною системою та її режими роботи. Класифікація експертних систем.
Тема 12. ^ Корпоративні інформаційні системи

Структура сучасного ринку ІС. Поняття, характеристики та відмінні особливості сучасних корпоративних ІС. Управлінські функції та напрямки діяльності підприємства, які автоматизуються в корпоративних ІС. Основні задачі, які дозволяють розв'язати корпоративні ІС. Провідні учасники світового ринку корпоративних ІС.
^ Змістовий модуль 4. Мережеві інформаційні технології оброблення управлінської інформації

Тема 13. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет

Загальні принципи роботи глобальної мережі Інтернет. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет. Основні напрямки використання організацією глобальної мережі Інтернет. Основи електронної комерції, захист електронних платежів. WEB-сайт підприємства в глобальній мережі Інтернет.
Тема 14. ^ Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях

Поняття локальних, регіональних і глобальних інформаційних мереж. Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та основні напрямки її застосування сучасними організаціями. Технологічні ресурси Інтранету. Переваги та обмеження використання Інтранету. Роль Екстранету в діяльності сучасних організацій.
Тема 15. ^ Безпека інформаційних систем

Поняття конфіденційної та таємної інформації, комерційна таємниця підприємства. Поняття безпеки та загроз безпеки ІС, основні джерела, канали розповсюдження, види та способи реалізації загроз. Поняття та методи захисту інформації. Комп'ютерна етика. Комп'ютерна злочинність.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
...
Затверджую iconЗатверджую
Визначники 2-го І 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку....
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року 23...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница