Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница6/7
Дата публикации13.02.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

82 - 89

B

добре

75 - 81

C

68 - 74

D

задовільно

60 - 67

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано

з можливістю повторного складання

0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

12.1. Опорний конспект лекцій та матеріали для самостійної підготовки з дисципліни.

12.2. Друкований та інтерактивний (електронний) комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни, які містять:

 • навчальну і робочу програми дисципліни,

 • завдання для експрес-контролю якості засвоєння знань,

 • термінологічний словник ключових понять з курсу,

 • перелік індивідуальних завдань,

 • тематику навчальних науково-дослідних проектів та комплекти контрольних питань, тестових завдань, типових задач і творчих завдань з дисципліни.

12.3. Комп’ютерні програми:

– текстовий процесор MS Word;

– табличний процесор MS Excel;

– пакет демонстраційної графіки MS Power Point;

– Web-браузери Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera;

– універсальна система перевірки знань "Конструктор тестів".


^ 13. Рекомендована література

Базова

1. Балака Є. І., Чередниченко О. Ю., Васильєв О. Л. Інвестиційний менеджмент: Конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – 105 с.

2. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О., Дерев’янко О. Г. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.

3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга – Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

4. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент: Опорний конспект. – К.: КНЕУ, 2001.

5. Бланк И. А. Управление использованием капитала. – К.: Ника – Центр, 2000. – 656 с.

6. Бланк И. А. Управление формированием капитала. – К.: Ника – Центр; Эльга, 1999. – 402 с.

7. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: Модели и методы оценки инвестиционных проектов: Пер. с англ. – Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 414 с.

8. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: ИНФРА, 1996. – 432 с.

9. Быстров С. А. Финансовый менеджмент в туризме. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2008. – 240 с.

10. Бухаров А. В., Никитин Н. В., Сазыкин Б. В. Разработка бизнес-плана: обучающий курс. – М.: Логос, 2007. – 176 с.

11. Васелевський М. та ін. Економіка логістичних систем: Монографія / М. Васелевський, І. Білик, О. Дейнега, М. Довба, О. Костюк, Є. Крикавський, С. Кубів, С. Леонова, П. Малолєпші, О. Мних, С. Нікшич, І. Петецький, О. Попко, І. Рикованова, Н. Савіна, Л. Сопільник, Н. Чорнописька, Л. Юрченко, Л. Якимишин, Л. Янковська. – Львів: Видавництво університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.
Допоміжна

 1. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

 2. Вовчак О. Д. Інвестування. – Львів: «Новий Світ-2000», 2008. – 544 с.

 3. Горемыкин В. А. Бизнес – план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес – плана. – М.: «Ось 89», 2005. – 592 с.

 4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. №436 – IV (Статус документа: не набрав чинності. Набирає чинності з 1 січня 2004 р.) // відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18; №19 – 20; № 21 – 22. – с.144.

 5. Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності: Проблеми аналізу. – К.: Зв’язок , 2000. – 152 с.

 6. Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності: Монографія – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 464 с.

 7. Гриньова В. М., Коюда В. О. Тлумачний словник економічних термінів. – Харків: Гриф, 2001. – 184 с.

 8. Димченко О. В. Інноваційно – інвестиційна діяльність комунальних підприємств: Конспект лекцій. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 163 с.

 9. Дубина М. В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2009. - №39. - с.209 – 219

 10. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: – К.: Каравела, 2007. – 424 с.

 11. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. – К.: Центр учбової літератури, 2007.– 224 с.

 12. Еш С. М. Фінансовий ринок . – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

 13. Закон України «Про банки та банківську діяльність» // Відомості Верховної ради України. – 1991. - №25. – с.832 -854

 14. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. №236/ 96 – ВР // Відомості Верховної ради України. – 1996. - №36. – 164с.


14. Інформаційні ресурси

^ 14.1. Перелік основних сайтів в глобальній мережі Internet

14.1.1. Нормативно-правова інформація

 1. Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua/. – Останній доступ : 2012.

 2. Електронна бібліотека стандартів і нормативів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.e-gost.org.ua. – Останній доступ : 2012.

 3. Інформаційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://liga.net. – Останній доступ : 2012.

 4. Інформаційний канал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://subscribe.ru. – Останній доступ : 2012.

 5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 6. Міністерство інфраструктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mtu.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 7. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 8. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 9. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 10. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 11. Новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.meta.ua, http://elvisti.com. – Останній доступ : 2012.

 12. Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ovu.com.ua. – Останній доступ : 2012.

 13. Правова бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uapravo.net. – Останній доступ : 2012.

 14. Президент України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 15. Професійна юридична система [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua. – Останній доступ : 2012.

 16. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

^ 14.1.2. Інформація про підприємства

 1. Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів : Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 2. Каталог підприємств України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.com.ua, http://yellow.com.ua. – Останній доступ : 2012.

 3. Каталог підприємств м. Кіровограда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.biz.kr.ua. – Останній доступ : 2012.

 4. Каталог підприємств та послуг м. Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vbbg.com.ua. – Останній доступ : 2012.

^ 14.1.3. Віртуальні бібліотеки

 1. Бібліотеки рефератів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ref.a.ua, http://referaty.com.ua, http://refsmarket.com.ua, http://www.ukrreferat.com, http://www.referatcentral.org.ua, http://www.5ballov.qip.ru, http://www.bankreferatov.ru. – Останній доступ : 2012.

 2. Віртуальні бібліотеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bookz.com.ua, http://www.e-lib.info, http://www.lib.ua-ru.net, http://www.erudition.ru, http://lib.meta.ua, http://studentam.kiev.ua. – Останній доступ : 2012.

 3. Державна архівна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 4. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. – Останній доступ : 2012.

 5. Національна парламентська бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nplu.org. – Останній доступ : 2012.

 6. Наукова бібліотека "Буковина" (економіка, менеджмент, маркетинг, фінанси, право, облік і аудит) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buklib.net. – Останній доступ : 2012.

 7. Російська вільна енциклопедія „Вікіпедія” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org. – Останній доступ : 2012.

 8. Словники та енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru. – Останній доступ : 2012.

 9. Українська вільна енциклопедія „Вікіпедія” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org. – Останній доступ : 2012.

^ 14.1.4. Менеджмент, маркетинг, економіка та фінанси

 1. Адміністративно-управлінський портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aup.ru. – Останній доступ : 2012.

 2. База маркетингової інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marketing.vc. – Останній доступ : 2012.

 3. Вища школа економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hse.ru. – Останній доступ : 2012.

 4. Все найкраще про розвиток бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.devbusiness.ru. – Останній доступ : 2012.

 5. Все про рекламу, маркетинг і PR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.advertology.ru. – Останній доступ : 2012.

 6. Економіка та управління на підприємствах : науково-освітній портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eup.ru. – Останній доступ : 2012.

 7. Інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua. – Останній доступ : 2012.

 8. Керівництво з маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marketing-guide.org. – Останній доступ : 2012.

 9. Корпоративний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru. – Останній доступ : 2012.

 10. Корпоративний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru. – Останній доступ : 2012.

 11. Маркетинг : тематичний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://marketing.web-3.ru. – Останній доступ : 2012.

 12. Менеджмент в Росії та за рубежем : науковий журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.mevriz.ru. – Останній доступ : 2012.

 13. Проблеми сучасної економіки : Євразійський міжнародний науково-аналітичний журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.m-economy.ru. – Останній доступ : 2012.

 14. Теорія та практика фінансового і управлінського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gaap.ru. – Останній доступ : 2012.

 15. Український бізнес ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ubr.ua. – Останній доступ : 2012.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
Визначники 2-го І 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку....
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року 23...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница