Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница4/7
Дата публикации13.02.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7


^ 7. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль 1

Змістовий модуль 1. ^ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту

 1. Теорія інвестиційного менеджменту та теорія загального менеджменту підприємства особливості взаємопов’язанності.

 2. Мета інвестиційного менеджменту та стратегія економічного розвитку підприємства.

 3. Завдання інвестиційного менеджменту у контексті його розвитку.

 4. Функції інвестиційного менеджменту.

4

2

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

 1. Об’єктивність інфляційних процесів та їх вплив на результати інвестиційної діяльності.

 2. Номінальна та реальна вартість чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

 3. Урахування реального фактору інфляції при формуванні необхідного рівня доходності інвестицій.

 4. Вплив інфляційної премії та методика її розрахунку.

4

3

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку

3.1. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку; основні етапи та методи його здійснення.

3.2. Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки.

3.3. Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих галузей економіки.

3.4. Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість галузей економіки.

3.5. Поняття інвестиційної привабливості регіонів.

3.6. Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих регіонів.

3.7. Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість регіонів. Поняття інвестиційної привабливості окремих підприємств.

3.8. Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих підприємств.

3.9. Система основних характеристик і показників інвестиційної привабливості окремих підприємств - стадія життєвого циклу, реальна вартість і структура сукупних активів, фінансовий стан, стан управління боргами, ринковою вартістю підприємства.

4

Змістовий модуль 2. ^ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

4

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства

  1. Оцінювання інвестиційної стратегії підприємства за критеріями відповідності загальній стратегії його економічного розвитку, внутрішньої збалансованості її розділів.

  2. Узгодженість ліквідності із зовнішнім інвестиційним середовищем.

  3. Урахування впливу факторів зовнішнього інвестиційного середовища, ресурсного потенціалу підприємства, рівня інвестиційного ризику, проектної результативності.

4

5

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

5.1. Методи оптимізації структури джерел формування інвестиційних ресурсів за формами залучення і видами.

5.2. Використання поняття вартості інвестиційних ресурсів в методології розрахунків інвестиційної привабливості.

5.3. Середньозважена вартість інвестиційного капіталу практичне використання.

4

6

Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства

  1. Реальний інвестиційний проект, методичні засади його розробки.

  2. Обґрунтування бізнес-плану реального інвестиційного проекту та характеристика основних його розділів.

  3. Основні показники, розділів бізнес-плану реального інвестиційного проекту, та методи їх розрахунку.

  4. Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних проектів.

  5. Календарний план реалізації реального інвестиційного проекту та порядок його розробки.

  6. Розподіл відповідальності і ризиків замовника та підрядчика під час реалізації інвестиційного проекту.

4

Модуль 2

Змістовий модуль 3. ^ ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

7

Тема7. Правила прийняття інвестиційних рішень

7.1. Моделювання інвестиційних ризиків: імітація, мінімізація і запобігання окремих їх видам.

7.2. Правила прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності.

7.3. Концепції оцінки одиничних ризиків проектів реальних інвестицій: аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційного моделювання за методом Монте-Карло, аналіз «дерева рішень».

7.4. Методи оцінки несистематичних ризиків проектів реальних інвестицій.

7.5. Методи оцінки ринкових (систематичних) ризиків проектів реальних інвестицій.

4

8

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства

8.1. Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування.

8.2. Основні етапи формування програми реальних інвестицій на підприємстві.

8.3. Методичні підходи до відбору реальних інвестиційних проектів, що можуть включатися до програми реальних інвестицій підприємства.

8.4. Критерії відбору до програми реальних інвестиційних проектів.

8.5. Методи спряженого планування інвестиційних потреб і фінансових можливостей підприємства.

8.6. Оптимізація

4

9

Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями

підприємства

9.1 Обґрунтування основних напрямів інноваційної діяльності підприємства і потреби в інноваційних інвестиціях у плановому періоді.

9.2. Порядок вибору об'єктів інноваційних інвестицій та методи оцінки їх вартості.

9.3. Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестицій

4

Змістовий модуль 4. ^ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

12

Тема 10. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

10.1. Принципи і методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів.

10.2. Характеристика основних інструментів інвестування фондового ринку України, особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості.

10.3. Рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів.

10.4. Характеристика основних інструментів інвестування грошового ринку України та інших.

10.5. Особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості. .

9

13

Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

11.1. Принципи та параметри оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.

11.2. Основні фактори, що впливають на зниження ефективності фінансових інвестицій, методи оцінки їх впливу.

11.3. Організація системи моніторингу ефективності портфеля фінансових інвестицій.

11.4. Обґрунтування управлінських рішень щодо реконструкції портфеля фінансових інвестицій, ефективних форм реінвестування капіталу.

9


8. Індивідуальні завдання

 1. Проблеми і перспективи виходу України на ринки міжнародних облігацій.

 2. Проблеми обслуговування державного боргу в Україні.

 3. Франчайзинг як форма здійснення прямих іноземних інвестицій.

 4. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій.

 5. Діяльність Групи Світового банку в Україні.

 6. Вплив Європейських інвестиційних інститутів на інвестиційну діяльність в Україні.

 7. Використання потенціалу спеціальних економічних зон в Україні.

 8. Реалізація інвестиційних процесів в Україні.

 9. Формування та управління інвестиційним портфелем.

 10. Складові інвестиційного портфеля та можливості формування портфеля за рахунок цих складових у сучасних умовах.

 11. Криві байдужості інвестора у виборі портфеля інвестицій.

 12. Перспективи портфельного інвестування в Україні.

 13. Характеристика кон'юнктури інвестиційного ринку України.

 14. Стратегії інвесторів на інвестиційному ринку.

 15. Інвестиційна привабливість галузей економіки України.

 16. Інвестиційна привабливість окремих компаній і фірм.

 17. Соціально-політичні та адміністративно-законодавчі ризики в Україні.

 18. Виробничі ризики, їх характеристика і класифікація.

 19. Механізм створення і функціонування офшорних компаній.

 20. Ризики, пов'язані з вкладанням капіталу (інвестиційні ризики).

 21. Управління ризиками.

 22. Роль стратегії в обґрунтуванні інвестиційних рішень.

 23. Інвестиційний менеджмент в Україні: теорія і практика.

 24. Стратегія розвитку підприємництва на основі диверсифікації.

 25. Розвиток консалтингу в Україні.

 26. Роль передінвестиційних досліджень у реалізації інвестиційних проектів.

 27. Оцінка вартості майна фірми.

 28. Проблеми обмеженості інвестиційних ресурсів в Україні.

 29. Планування структури капіталу.

 30. Джерела формування інвестиційних ресурсів в Україні.

 31. Банківське фінансування інвестиційних проектів.

 32. Проектне фінансування.

 33. Залучені джерела формування інвестиційних ресурсів.

 34. Прибуток як головне джерело інвестиційних ресурсів на підприємстві.

 35. Вплив держави на інвестиційну активність в Україні.

 36. Використання емісії облігацій українськими підприємствами для залучення капіталу.

 37. Місце інвестицій в класичній політекономії.

 38. Кейнсіанська інвестиційна теорія.

 39. Міжнародний рух інвестицій і валютні відносини.

 40. Монетаристські підходи до аналізу інвестиційної діяльності.

 41. Макроекономічні умови здійснення інвестиційної діяльності.

 42. Тіньова економіка в Україні.

 43. Бізнес-планування в Україні.

 44. Перспективи житлового будівництва в Україні.

 45. Функціонування промислово-фінансових груп в Україні.

 46. Реалізація тендерів в Україні.

 47. Угоди про уникнення подвійного оподаткування з іншими країнами


^ 9. Методи навчання

При вивченні курсу використовуються наступні методи навчання:

9.1. Аудиторні методи навчання:

9.1.1. Лекційні:

♦ конспектування лекцій;

9.1.2. Практичні:

♦ діагностування якості навчальної діяльності:

за груповими завданнями самостійної підготовки:

- засвоєння знань лекційного матеріалу (експрес-контроль);

- опрацювання питань самостійної підготовки;

за індивідуальними завданнями самостійної підготовки (виконання домашньої контрольної роботи):

- аналіз ключових понять термінологічного словника з курсу;

- виконання індивідуальних завдань;

- реферування наукових статей з проблематики курсу;

- підготовка наукових робіт;

♦ проведення контрольних заходів (поточний, модульний, підсумковий контроль):

- діагностичне тестування;

- письмове опитування;

- розв’язання типових задач/ситуаційних вправ;

- рішення творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ).

♦ поточне консультування з проблематики курсу.

^ 9.2. Методи самостійної підготовки:

♦ опрацювання матеріалів з підготовки до лекційних занять;

♦ вивчення (опрацювання та конспектування) теоретичного навчального матеріалу для самостійної підготовки;

♦ аналіз ключових понять термінологічного словника з курсу;

♦ виконання індивідуальних завдань (аналітичних записок, оглядів, повідомлень, анотацій, аналізів, тематичних рефератів, розробка схем, моделей, структур тощо);

♦ участь в діяльності наукових гуртків і проблемних науково-дослідних груп профільного спрямування;

♦ участь у проведенні науково-дослідних робіт з проблематики курсу;

♦ реферування наукових статей з проблематики курсу;

♦ підготовка наукових робіт (доповідей, тез доповідей на конференцію, наукових статей, робіт на конкурс тощо);

♦ участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

♦ виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань/навчальних проектів;

♦ опрацювання матеріалів з підготовки до проведення контрольних робіт:

- тестових завдань;

- контрольних питань;

- типових задач/ ситуаційних вправ;

- творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ).
^ 10. Методи контролю

10.1. Контроль успішності та якості навчання здійснюється за допомогою рейтингової системи оцінювання, яка передбачає наступні контрольні заходи:

 • поточний контроль (за темами);

 • модульний (рубіжний) контроль (за модулями – одним чи кількома змістовними модулями (2 модульних контролі з дисципліни);

 • підсумковий (семестровий) контроль (за навчальним курсом).

♦ Навчальні досягнення курсанта оцінюються за 100-бальною шкалою успішності на основі рівномірного розподілу балів за видами виконуваних робіт згідно зі структурою залікових модулів навчальної діяльності за змістовними модулями курсу – модульно-заліковим планом (11а – для денної форми навчання, 11б – для заочної форми навчання).

^ 10.2. Поточний контроль успішності навчання (за темами) здійснюється за всіма елементами залікових модулів (видами навчальної роботи), проводиться на практичних заняттях з відповідних тем дисципліни і передбачає виконання поточної контрольної роботи і діагностування якості навчальної діяльності за видами самостійної підготовки: контроль засвоєння знань за лекційним модулем і модулем самостійної роботи та перевірку домашньої індивідуально-творчої контрольної роботи за індивідуальним і науковим модулями навчальної діяльності курсанта.

Поточна оцінка успішності навчання (за темами) визначається за 100-бальною шкалою як сума балів за виконання контрольних завдань для поточного контролю успішності (поточної контрольної роботи) – 40 балів і результатів діагностування якості самостійної підготовки – 60 балів (контроль знань за темою – 20 балів і домашня індивідуально-творча контрольна робота – 40 балів).

♦ Оцінка успішності навчання за змістовими модулями визначається за 100-бальною шкалою як середня поточних оцінок успішності навчання за темами, які складають даний змістовий модуль.

♦ Акумульована модульна оцінка успішності навчання (бальна оцінка за модуль, за яким проводиться модульний контроль) визначається за 100-бальною шкалою як середня оцінок успішності навчання за змістовими модулями, які складають даний модуль/середня поточних оцінок успішності навчання за темами модуля.

♦ У випадку, якщо акумульована модульна оцінка успішності навчання складає не менше 60% (60 балів), відповідний модуль за бажанням курсанта може бути зарахований автоматично, без проведення модульного контролю. В іншому випадку проводиться модульний контроль.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
Визначники 2-го І 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку....
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року 23...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница