Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница3/7
Дата публикации13.02.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7^ 5. Теми лекційних занять


з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль 1

Змістовий модуль 1. ^ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства.

1.2. Роль інвестицій у забезпеченні ефективного стратегічного розвитку підприємства та зростання його ринкової вартості.

1.3. Поняття валових та чистих інвестицій.

1.4. Класифікація інвестицій підприємства за об'єктами інвестування, характером участі у цьому процесі, періодом інвестування та іншими ознаками.

1.5. Суб'єкти інвестування, їх основні типи.

2

2

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

2.1. Концепція оцінки вартості грошей у часі при здійсненні інвестиційної діяльності підприємства.

2.2. Методичний інструментарій визначення майбутньої і теперішньої вартості чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

2.3. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.

2.4. Номінальна та реальна вартість чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

2

3

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку

3.1. Поняття інвестиційного ринку.

3.2. Класифікація видів та сегментів інвестиційного ринку.

3.3. Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку України на сучасному етапі.

3.4. Методи поточного спостереження кон'юнктури інвестиційного ринку.

3.5. Поняття моніторингу інвестиційного ринку та принципи його організації на підприємстві.

2

Змістовий модуль 2. ^ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

4

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства

4.1. Поняття інвестиційної стратегії підприємства.

4.2. Зв'язок інвестиційної стратегії із загальною стратегією економічного розвитку підприємства.

4.3. Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії підприємства.

4.4. Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями відповідності загальній стратегії його економічного розвитку.

2

5

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

5.1. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства, класифікація, форми залучення.

5.2. Завдання та основні етапи розробки політики формування інвестиційних ресурсів підприємства.

5.3. Методичні засади розробки політики формування інвестиційних ресурсів підприємства.

5.4. Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах.

2

6

Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства

6.1. Роль реального інвестування в розвитку підприємств.

6.2. Характеристика основних форм реальних інвестицій.

6.3. Методичні засади управління реальними інвестиціями підприємства.

6.4. Основні етапи процесу управління реальними інвестиціями на підприємстві.

6.5. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні засади його розробки.

2

Модуль 2

Змістовий модуль 3. ^ ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

7

Тема 7 Правила прийняття інвестиційних рішень

7.1. Методичні підходи оцінки й відбору реальних інвестицій.

7.2. Методи оцінки ефективності проектів реальних інвестицій.

7.3. Критерії ефективності реальних інвестиційних.

7.4. Взаємозв'язок окремих показників оцінки ефективності реальних інвестицій.

7.5. Особливості оцінки ефективності незалежних і альтернативних проектів реальних інвестицій.

2

8

Тема 8 Формування програми реальних інвестицій підприємства

8.1. Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування.

8.2. Основні етапи формування програми реальних інвестицій на підприємстві.

8.3. Методичні підходи до відбору реальних інвестиційних проектів, що можуть включатися до програми реальних інвестицій підприємства.

2

9

Тема 9 Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

9.1. Поняття інноваційних інвестицій підприємства та характеристика їх основних форм.

9.2. Мета та принципи управління інноваційними інвестиціями підприємства.

9.3. Управління інноваційними інвестиціями підприємства як інструмент реалізації інноваційної стратегії.

9.4. Обґрунтування основних напрямів інноваційної діяльності підприємства і потреби в інноваційних інвестиціях у плановому періоді.

2

Змістовий модуль 4. ^ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

10

Тема 10. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

10.1. Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій.

10.2.Роль фінансового інвестування в забезпеченні встановлення фінансового впливу на інші підприємства, реалізації стратегічних цілей, що пов'язані з диверсифікацією операційної діяльності підприємства, забезпеченні доходності тимчасового вільного капіталу, накопиченні інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестицій.

10.3. Характеристика основних форм фінансових інвестицій.

10.4. Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства.

10.5. Основні етапи процесу розробки політики управління фінансовими інвестиціями на підприємстві.

2

11

Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

Лекція 1.

11.1.1. Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових інвестицій підприємства.

11.1.2. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика.

Лекція 2.

11.2.1. Принципи і послідовність здійснення процесу формування портфеля фінансових інвестицій підприємства.

11.2.2 Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових інвестицій: акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та інших.

11.2.3 Методичні підходи до мінімізації ризиків портфеля, у т.ч. через диверсифікацію фінансових інструментів.

4


^ 6. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль 1

Змістовий модуль 1. ^ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту

1.1. Зв'язок теорії інвестиційного менеджменту з теорією загального менеджменту підприємства.

1.2. Основна мета інвестиційного менеджменту, її підпорядкованість стратегії економічного розвитку підприємства.

1.3. Основні завдання інвестиційного менеджменту.

1.4. Основні функції інвестиційного менеджменту.

2

2

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

2.1. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.

2.2. Номінальна та реальна вартість чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

2.3. Урахування фактору інфляції при формуванні необхідного рівня доходності інвестицій.

2.4. Інфляційна премія та методи її розрахунку.

2

3

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку

3.1. Основні параметри інвестиційного ринку, що спостерігається, зв'язок напрямів і особливостей інвестиційної діяльності підприємства з ними.

3.2. Методи аналізу поточної кон'юнктури інвестиційного ринку.

3.3. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку; основні етапи та методи його здійснення.

3.4. Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки. Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих галузей економіки.

2

Змістовий модуль 2. ^ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

4

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства

4.1. Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями відповідності загальній стратегії його економічного розвитку, внутрішньої збалансованості її розділів.

4.2. Узгодженість із зовнішнім інвестиційним середовищем.

4.3. Урахування впливу факторів зовнішнього інвестиційного середовища, ресурсного потенціалу підприємства, рівня інвестиційного ризику, проектної результативності.

2

5

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

5.1. Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів за формами залучення і видами.

5.2. Поняття вартості інвестиційних ресурсів.

5.3. Середньозважена вартість інвестиційного капіталу.

2

6

Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства

6.1. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні засади його розробки.

6.2. Зміст бізнес-плану реального інвестиційного проекту та характеристика основних його розділів.

6.3. Система основних показників, що входять до складу окремих розділів бізнес-плану реального інвестиційного проекту, та методи їх розрахунку.

6.4. Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних проектів.

6.5. Календарний план реалізації реального інвестиційного проекту та порядок його розробки.

6.6. Розподіл відповідальності і ризиків замовника та підрядчика під час реалізації інвестиційного проекту.

22

Модуль 2

Змістовий модуль 3. ^ ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

7

Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень

7.1. Управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і запобігання окремим видам інвестиційних ризиків.

7.2. Правила прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності і ризику.

7.3. Методи оцінки одиничних ризиків проектів реальних інвестицій: аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційного моделювання за методом Монте-Карло, аналіз «дерева рішень».

7.4. Методи оцінки несистематичних ризиків проектів реальних інвестицій.

7.5. Методи оцінки ринкових (систематичних) ризиків проектів реальних інвестицій.

2

8

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства

8.1. Критерії відбору до програми реальних інвестиційних проектів.

8.2. Методи спряженого планування інвестиційних потреб і фінансових можливостей підприємства.

8.3. Оптимізація програми реальних інвестицій підприємства.

2

9

Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями

підприємства

9.1. Обґрунтування основних напрямів інноваційної діяльності підприємства і потреби в інноваційних інвестиціях у плановому періоді.

9.2. Порядок вибору об'єктів інноваційних інвестицій та методи оцінки їх вартості.

9.3. Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестицій

2
Модульний контроль

2

Змістовий модуль 4. ^ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

10

Тема 10. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

10.1. Принципи і методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів.

10.2. Характеристика основних інструментів інвестування фондового ринку України, особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості.

10.3. Рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів.

2

11

Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій

підприємства

13.1. Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових інвестицій: акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та інших. 13.2. Методичні підходи до мінімізації ризиків портфеля, у т.ч. через диверсифікацію фінансових інструментів.

13.3. Загальна оцінка сформованого портфеля інвестицій підприємства за критеріями доходності, ризику та ліквідності.

13.4. Принципи та параметри оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.

2
^ Модульний контроль

2
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
Визначники 2-го І 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку....
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року 23...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница