Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница1/7
Дата публикации13.02.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > География > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Кафедра менеджменту та економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника академії

з навчальної та наукової роботи

_________________ Д.М. Обідін

31 серпня 2012 року^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СПП 3 Інвестиційний менеджмент

спеціальність 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

факультет менеджменту

 

Кіровоград – 2012 рікРобоча програма «Інвестиційний менеджмент» для курсантів/слухачів за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

31 серпня 2012 року - 29 с.
Розробник: Арапов О.С., к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту та економіки.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту та економіки.

Протокол від 29 серпня 2012 року № 1.
Завідувач кафедри менеджменту та економіки


_______________________А.В. Залевський

29 серпня 2012 року
Схвалено методичною радою факультету менеджменту за напрямом підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Протокол від 30 серпня 2012 року № 1.


30 серпня 2012 року

Голова

_______________А.В. Залевський

Ó Арапов О.С., 2012 рік

^ 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань
0306 «Менеджмент і адміністрування»

Нормативна

Спеціальність 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Модулів - 2
^ Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
«Державне інвестування розвитку технічного забезпечення практики у курсантів»

Семестр

Загальна кількість годин - 108

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 3
самостійної роботи
студента -3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

24 год.

4 год.

Практичні

30 год.

2 год.

^ Самостійна робота

54 год.

102 год.

Індивідуальні завдання:

11 год.

Вид контролю: диференційований залік
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної і індивідуальної роботи до загальної кількості годин:

     для денної форми навчання – 0,50 : 0,6;

     для заочної форми навчання – 0,05 : 0,92.


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліна „Інвестиційний менеджмент” належить до циклу природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки (ОПЗ і ОПП). Сучасна ситуація в економіці України вимагає вирішення таких кардинально взаємопов’язаних проблем, як вихід із кризи, перехід до ринкових форм та методів господарювання. Розв’язання означених проблем потребує не тільки залучення та використання значних ресурсів в умовах їх обмеженості, невизначеності зовнішнього середовища та ризиків, але й прийняття інвестиційних рішень. Всяке інвестиційне рішення вимагає всебічного обґрунтування його доцільності та ефективності. Професійним менеджерам-економістам бракує навичок в підготовці, прийнятті та реалізації рішень відносно ефективного використання інвестиційних ресурсів. Враховуючи багатоплановість, масштабність джерел фінансування (у тому числі іноземних) різноманітних проектів та програм, виникає необхідність у опануванні світового досвіду з урахуванням особливостей трансформаційних процесів вітчизняної економіки. Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі напрямів та форм інвестування, а пошук шляхів удосконалення відносин в інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації економіки є не лише актуальним, а й важливим завданням теоретичного та практичного значення.

Саме ці задачі вирішуються при вивченні наданого предмету.

^ Основні завдання викладання курсу „Інвестиційний менеджмент” є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її ефективність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: - поняття та принципи інвестиційного менеджменту та його методичний

інструментарій;

- теорію та практику формування цілеспрямованого й збалансованого

інвестиційного портфелю;

- теорію та практику управління портфелем цінних паперів;

- теорію та практику усебічної експертизи окремих об’єктів

передбачуваного інвестування;

- правові основи інвестиційного менеджменту в Україні;

- та державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні

вміти: - спрогнозувати розвиток інвестиційного ринку;

- дати оцінку інвестиційному ринку та його окремим сегментам;

- дати оцінку інвестиційної привабливості галузей, регіонів та компаній

(фірм);

- розробити інвестиційну стратегію компанії (фірми);

- сформувати інвестиційний портфель компанії (фірми).
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
Визначники 2-го І 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку....
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року 23...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница