Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства


Скачать 228.57 Kb.
НазваниеЛекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Дата публикации13.02.2014
Размер228.57 Kb.
ТипЛекція
vb2.userdocs.ru > География > Лекція
ЛЕКЦІЯ 22
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВА
АНАЛІЗ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ


  1. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

  2. Аналіз змінного фонду заробітної плати

  3. Аналіз постійної частини фонду оплати праці

  4. Аналіз залежності між середньою заробітною платою та продуктивністю праці

  5. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати


1. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

Факторні моделі зміни прибутку на одного працівника. Методика розрахунку їхнього впливу.

Велике значення для оцінювання ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в умовах ринкової економіки має показник рентабельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу).Таблиця 4.9. Дані для факторного аналізу рентабельності персоналу
Значення
Показник

показника

Зміни
T0

T1
^ Прибуток від реалізації продукції, тис. грн

17 900

19 596

+1396

Середньооблікова чисельність працівників,

200

202

+2

чо л.

Виручка від реалізації продукції, тис. грн

95 250

99 935

+4685

^ Випуск продукції в поточних цінах, тис. грн

96 000

104 300

+8300

Частка виручки у вартості випущеної продукції, %

99,22

95,81

-3,41

^ Прибуток на одного працівника, тис. грн

89,5

95,5

+6,0

Рентабельність обороту, %

18,79

19,30

+0,51

^ Середньорічний виробіток продукції


на одного працівника (в поточних цінах), тис. грн

480

516,33

+36,33

^ Середньорічний виробіток продукції на одного працівника (в цінах базового періоду), тис. грн

480

499,01

+19,01

2. Аналіз змінного фонду заробітної плати

Значення і завдання аналізу. Визначення абсолютного і відносного відхилення у фонді заробітної плати. Причини змінювання змінної і постійної зарплати. Аналіз рівня оплати праці персоналу підприємства з урахуванням інфляції. Вивчення співвідношення між темпами зростання продуктивності праці і рівня оплати.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. Зі зростанням продуктивності праці утворюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати так, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи зростання її оплати. Тільки за таких умов утворюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

У зв'язку з цим аналіз використання коштів на оплату праці на кожному підприємстві має велике значення. У процесі його слід проводити систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (оплати праці), виявляти можливості економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції.

Фонд заробітної плати згідно з чинною інструкцією органів статистики включає не лише фонд оплати праці, що належить до поточних витрат підприємства, а й виплати за рахунок коштів соціального захисту і чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Відомості про використання коштів, які спрямовуються на споживання, подано в табл. 4.11
Найбільшу частку в складі коштів, використаних на споживання, становить фонд оплати праці, що включається в собівартість продукції.

Приступаючи до аналізу використання фонду заробітної плати, що включається в собівартість продукції, передовсім необхідно розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної його величини від планової.

^ Абсолютне відхилення (∆ФЗПабс) визначають порівнянням фактично використаних коштів на оплату праці у звітному періоді (ФЗП1) з базовою величиною фонду заробітної плати (ФЗПо) у цілому по підприємству, виробничих підрозділах і за категоріями працівників:

ФЗПабс = ФЗП1 - ФЗП0 = 21 465 - 20 500 = +965 тис. грн.

Однак слід мати на увазі, що абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду зарплати, оскільки цей показник визначають без урахування змін обсягу виробництва продукції.


^ Відносне відхилення розраховують як різницю між фактично нарахованою сумою зарплати у звітному періоді і його базовою величиною, скоригованою на індекс обсягу виробництва продукції, який у нашому прикладі становить1,026(16440туб: 16023).При цьому необхідно враховувати, що коригується тільки змінна частина фонду заробітної плати, яка змінюється пропорційно обсягу. Найбільшу частку в складі коштів, використаних на споживання, становить фонд оплати праці, що включається в собівартість продукції.
Також необхідно проаналізувати змінну частину фонду зарплати, яка залежить від обсягу виробництва продукції (Vвп), його структури (ПВі), питомої трудомісткості (Тмі) та рівня середньо-годинної оплати праці (ОПі).

Потім аналізуємо причини зміни постійної частини фонду оплати праці, куди входять з/п робітників-почасовиків, службовців, працівників дитячих садків, санаторіїв-профілакторіїв.

Рис. 4.3. Структурно-логічна факторна модель змінного фонду зарплати


Для розрахунку впливу цих факторів на абсолютне і відносне відхилення фонду зарплати необхідно мати такі дані:Результати розрахунків (табл. 4.13) свідчать про те, що на цьому підприємстві є відносна перевитрата змінної зарплати. Її допущено внаслідок того, що темпи зростання продуктивності праці робітників-відрядників були нижчими від темпів зростання оплати їхньої праці. Перевитрати зарплати допущено і за рахунок зміни структури виробництва (збільшення частки більш трудомісткої продукції).


Таблиця 4.13. Розрахунок впливу факторів на змінювання змінної частини фонду зарплати, тис. грн

Фактор

∆ФЗПабс

∆ ФЗПвідн

Обсяг виробництва продукції

+341Структура виробленої продукції

+339

+339

Питома трудомісткість продукції

-1100

-1100

Рівень оплати праці

+1180

+1180

Усього

+760

+419

3. Аналіз постійної частини фонду оплати праці
Потім слід проаналізувати причини зміни постійної частини фонду оплати праці, куди входять зарплата робітників-почасовиків, службовців, працівників дитячих садків, клубів, санаторіїв-профілакторіїв і т. д., а також усі види доплат. Фонд зарплати цих категорій працівників залежить від їхньої серрдньооб- лікової чисельності і середнього заробітку за відповідний період. Середньорічна зарплата робітників-почасовиків, крім того, залежить ще від кількості днів, які відпрацював у середньому один робітник за рік, від середньої тривалості робочої зміни і середньо- годинного заробітку.

Розрахунок впливу цих факторів можна виконати за методом абсолютних різниць, використовуючи дані табл. 4.14.Рис. 4.4. Структурно-логічна факторна модель фонду заробітної плати робітників-почасовиків


Отже, зростання почасового фонду зарплати відбулося переважно за рахунок збільшення чисельності робітників-почасовиків. Зниження середньорічного заробітку, а відповідно і фонду оплати праці, викликано зменшенням кількості часу, який відпрацював один робітник за рік. Зростання середньогодинної оплати відбулося внаслідок підвищення тарифних ставок у зв'язку з інфляцією.

Таблиця 4.14. Початкові дані для аналізу почасового фонду заробітної плати

Показник

Значення показника

Зміни

T0

T1

Середньооблікова чисельність робітників-почасовиків

32

33

+1

Кількість днів, які відпрацював один робітник у середньому за рік

220

210

-10

Середня тривалість робочої зміни,

год

7,95

7,8

-0,15

Фонд почасової оплати праці, тис. руб.

2 772

2 809

+37

Зарплата одного працівника, грн:


середньорічна

86 625

85 121

-1 504

середньоденна

393,75

405,34

+11,59

середньогодинна

49,53

51,97

+2,44Фонд заробітної плати управлінського персоналу також може змінитися за рахунок його чисельності і середньорічного заробітку. На цьому підприємстві провели деяке скорочення апарату управління (з 40 до 37 осіб). За рахунок цього фактора фонд зарплати зменшився на 285,6 тис. грн:Важливе значення для аналізу використання фонду зарплати має вивчення даних про середній заробіток працівників підприємства, про його зміни, а також про фактори, що визначають його рівень. Тому наступний аналіз має бути спрямовано на вивчення причин зміни середньої зарплати одного працівника за категоріями і професіями, а також у цілому по підприємству. При цьому необхідно враховувати (див. рис. 4.4), що середньорічна зарплата залежить від кількості днів, які відпрацював один робітник за рік, тривалості робочої зміни і середньогодинної зарплати:Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня середньорічної зарплати за категоріями працівників можна виконати методом абсолютних різниць.

Зростання середньорічної зарплати викликане переважно збільшенням середньогодинної зарплати, яка, у свою чергу, залежить від рівня кваліфікації працівників та інтенсивності їхньої праці, перегляду норм виробітку і розцінок, зміни розрядів робіт і тарифних ставок, всіляких доплат і премій. У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану заходів для зниження трудомісткості продукції, вчасність перегляду норм виробіток і розцінок, правильність оплати за тарифами, правильність нарахування доплат за стаж роботи, надурочні години, час простою з вини підприємства тощо.

4. Аналіз залежності між середньою заробітною платою та продуктивністю праці
Слід також визначити відповідність між темпами зростання середньої з/п і продуктивністю праці. Потрібно, щоб темпи зростання продуктивності випереджали темпи зростання її оплати, для розширеного відтворення. Характеризується індексом середньої з/п:

Ісз = СЗ1/СЗ0,

А також індексом продуктивності

Ірв = РВ1/РВ0

Із цього коефіцієнт випередження дорівнює

Івип = Ірв/Ісз


Високий процент заборгованості з оплати праці свідчить про фінансові труднощі підприємства.

5. Аналіз ефективності використання фонду заробітної плати

Показники ефективності. Фактори змін їхнього рівня. Аналіз чистого прибутку на гривню зарплати.

Для оцінювання ефективності використання коштів на оплату праці необхідно використовувати такі показники, як обсяг виробництва продукції в діючих цінах, виручка, сума валового, чистого, капіталізованого прибутку на гривню зарплати і т. ін. У процесі аналізу слід вивчити динаміку цих показників, виконання плану за їхнім рівнем. Дуже корисним буде міжзаводський порівняльний аналіз, що покаже, яке підприємство працює ефективніше на гривню зарплати і т. ін. У процесі аналізу слід вивчити динаміку цих показників, виконання плану за їхнім рівнем. Дуже корисним буде міжзаводський порівняльний аналіз, що покаже, яке підприємство працює ефективніше

4.16. Показники ^ Таблиця ефективності використання фонду заробітної плати


Показник

Минулий рік

^ Звітний рік

Підприєм-

План

Факт

ство-конкурент

^ Виробництво продукції

на гривню заробітної плати,

грн

4,50

4,68

4,86

4,75

^ Виручка на гривню зарплати, грн

4,35

4,64

4,66

4,60

^ Сума валового прибутку на гривню зарплати, грн

0,85

0,87

0,90

0,90

^ Сума чистого прибутку на гривню зарплати, грн

0,65

0,65

0,69

0,70

^ Сума капіталізованого при­бутку на гривню зарплати, грн

0,33

0,33

0,38

0,40


Із табл. 4.16 видно, що аналізоване підприємство домоглося підвищення ефективності використання коштів фонду оплати праці. На гривню зарплати у звітному році вироблено більше товарної продукції, одержано більше валового, чистого і капіталізованого прибутку, що слід оцінити позитивно. Рівень перших двох показників вищий, ніж на підприємстві-конкуренті. Однак за обсяг чистого прибутку і відрахуванням у фонд розвитку конкурентне підприємство має кращі результати, із чого слід зробити відповідні висновки.

Після цього необхідно визначити фактори зміни кожного показника, що характеризує ефективність використання фонду заробітної плати (рис. 4.5).

Для факторного аналізу виробництва продукцїі на гривню заробітної плати можна використати таку модель:де^ ВП — випуск продукції в діючих цінах;

ФЗ — фонд заробітної плати персоналу;

ФРЧ — кількість годин, витрачених на виробництво продукції;

∑Д і Д — кількість днів, які відпрацювали відповідно всі робітники і один робітник за аналізований період;

^ ЧР — середньооблікова чисельність робітників;

ЧВП — середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу;

ГВ — середньогодинний виробіток продукції;

Т — середня тривалість робочого дня;

Чр — частка робітників у загальній чисельності персоналу;

^ РЗП — середньорічна зарплата одного працівника.

Виручка на гривню зарплати, крім перелічених факторів, залежить також від співвідношення реалізованої і виробленої продукції (частка реалізованої продукції у загальному випуску, Чрп):Прибуток від реалізації продукції на гривню зарплати, крім названих вище факторів, залежить ще і від рівня рентабельності обороту (Р0б):
Рис. 4.5. Структурно-логічна модель факторного аналізу показників ефективності використання фонду заробітної платиВ аналізі розміру чистого прибутку на гривню заробітної плати додається ще такий фактор, як частка чистого прибутку в загальній сумі валового прибутку (Ччп):


Аналізуючи зміну розміру капіталізованого прибутку на гривню заробітної плати, необхідно враховувати ще і такий фактор, як частка капіталізованого прибутку у загальній сумі чистого прибутку (Чкп):Для розрахунку впливу факторів за наведеними вище моделями можна використати метод ланцюгової підстановки. Використовуючи дані табл. 4.17, дізнаємося, за рахунок яких факторів змінився чистий прибуток на гривню зарплати:


Таблиця 4.17. Дані для факторного аналізу прибутку на гривню зар плати

Показник

Значення показника

Зміни

T0

T1

1

2

3

4

Прибуток від реалізації продукції, тис. грн

17 900

19 296

+1396

Чистий прибуток, тис. грн

11 800

12 650

+850

Частка чистого прибутку в загальній сумі прибутку

0,6592

0,6556

-0,0036

Виручка від реалізації продукції, тис. грн

95 250

99 935

+4685

Вартість випущеної продукції, в поточних цінах, тис. грн

96 000

104 300

+8300Частка виручки у вартості виробленої продукції

0,992

0,958

-0,034

Рентабельність обороту, %

18,79

19,3

+0,51

Фонд заробітної плати, тис. грн

20 500

21 465

+965

Середньорічна зарплата одного працівника, грн

102 500

106 260

+3760

Прибуток на рубль зарплати, грн

0,873

0,899

+0,026

Чистий прибуток на гривню зар­плати, грн

0,5756

0,589

+0,0134

Частка робітників у загальній


чисельності промислово- виробничого персоналу

0,80

0,8168

+0,0168

Дні, які відпрацював один робітник за рік

220

210

-10

Середня тривалість робочого дня, год

7,95

7,8

-0,15

Середньогодинний виробіток робітника, грн

343,05

385,91

+42,86


Зміна чистого прибутку на гривню зарплати загальна:

58,90 - 57,56 = +1,34 коп.,
у тому числі за рахунок зміни:

середньорічного заробітку одного працівника підприємства:

55,50 - 57,56 --2,06 коп.;

частки робітників у загальній чисельності персоналу:

56,67-55,50 = +1,17 коп.;

кількості днів, які відпрацював один робітник за рік:

54,09 - 56,67 = -2,58 коп.;

середньої тривалості робочого дня:

53,07 - 54,09 =-1,02 коп.;

середнього динного виробітку робітників:

59,70-53,07 = +6,63 коп.;

частки реалізованої продукції в її випуску:

57,65 - 59,70 = -2,05 коп.;

рівня рентабельності обороту:

59,22 - 57,65 = +1,57 коп.;

частки чистого прибутку у загальній сумі прибутку:

58,90-59,22 = -0,32 коп.

Аналіз можна поглибити за рахунок деталізації кожного фактора цієї моделі. Знаючи, наприклад, через які фактори змінився рівень середньогодинного виробітку, за способом пропорційного ділення можна розрахувати їхній вплив на величину прибутку на гривню зарплати (табл. 4.18).


Таблиця 4.18. Зміни чистого прибутку на гривню заробітної плати за рахунок факторів, що визначають рівень середньогодинного виробітку

Фактор

Зміни рівня середньогодинного виробітку, грн

Зміни чистого прибутку на гривню зарплати, коп.

Упровадженняінноваційних заходів

+11,22

+1,74*

Організація праці

+12,03

+1,86

Непродуктивні витрати часу

-1,85

0,29

Структура продукції

+8,51

+1,32

Ціна на продукцію

+12,95

+2,00

Усього

+42,86

+6,63

* 6,63: 42,86 11,22 = 1,74.
Проведений аналіз показує основні напрями пошуку резервів підвищення ефективності використання коштів на оплату праці. На аналізованому підприємстві — це скорочення цілоденних, внутрізмінних і непродуктивних втрат робочого часу, запасів го­тової продукції і т. д.

Похожие:

Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства iconЛекція 17 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Контракти як інформаційна база для аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства iconЛекція 14 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Шляхи вдосконалення валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності
Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства iconЛекція 18 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Аналіз авіатранспортних послуг проводять у відповідності до виділених сегментів ринку транспортних послуг
Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства iconЛекція 24 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Собівартість продукції це один з головних економічних показників діяльності підприємства, виражає в грошовій формі всі затрати підприємства,...
Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства iconЛекція 15 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Необхідними умовами досягнення самоокупності І самофінансування підприємства в умовах ринку є орієнтація виробництва на споживачів...
Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства iconЛекція 16 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства
Передбачення загроз І сприятливих можливостей є передумовою своєчасної розробки ситуативних планів на випадок їх виникнення, що полегшує...
Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства iconТема 1 8
Тема 18. Аналіз обсягів якості І структури робіт та послуг авіапідприємства (2 год.)
Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства icon1. Розкрийте сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю
Проаналізуйте особливості організовування зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства iconЗатверджую
...
Лекція 22 аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница