Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань)


Скачать 207.71 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань)
Дата публикации04.02.2014
Размер207.71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
vb2.userdocs.ru > География > Методичні рекомендаціїМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

(для виконання індивідуальних семестрових завдань)
з навчальної дисципліни

"ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
З метою систематизації, поглиблення і закріплення знань положень розділів дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» та набуття вмінь і навичок для самостійних аналізу та висновків у процесі вивчення дисципліни, розвитку уміння самостійної роботи з літературою, студенти виконують індивідуальні семестрові завдання, теми яких розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни з урахуванням специфіки профільної спрямованості навчання студентів університету.

Змістом виконання індивідуального завдання є розробка плану-конспекту проведення заняття зі співробітниками, за двома питаннями (розділами) тематики дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі». Тематика індивідуальних завдань носить комплексний характер – тобто включає теоретичні і практичні питання.
Тема роботи визначається згідно з переліком тем індивідуальних завдань (додаток 1). За узгодженням із викладачем дозволяється виконання роботи за темою, яка не передбачена переліком, але відповідає тематиці дисципліни.
Завдання виконуються студентами з урахуванням сучасних поглядів науки, досягнень у розвитку основ організації цивільного захисту, охорони праці, сучасних зразків засобів індивідуального і колективного захисту, досвіду ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
Після одержання теми для виконання індивідуального завдання студент організує свою роботу у наступній послідовності:

 • усвідомлює тему заняття, її роль і місце у вивченні дисципліни;

 • визначає навчальну мету та форму занять;

 • визначає послідовність і порядок вивчення (розгляду) навчальних питання та час на їх відпрацювання;

 • добирає та вивчає літературу з вибраної теми згідно переліку рекомендованої літератури (додаток 4);

 • складає план проведення заняття і написання плану-конспекту;

 • готує ілюстративні навчальні матеріали (плакати, схеми, графіки, засоби захисту тощо);

 • визначає контрольні питання для слухачів та завдання їм на самостійну роботу;

 • виконує завдання у повному обсязі;

 • ретельно вивчає зміст розробленого завдання, теоретичні основи теми, з якої воно виконане, та готується до захисту (практичного проведення заняття);

 • у визначений термін подає індивідуальне завдання викладачу;

 • захищає зміст індивідуального завдання (доповідь – до 10 хвилин).


Мова план-конспекту – українська.

Термін здачі роботи – визначається викладачем, але не пізніше ніж за два тижні до кінця навчального семестру.
^ Кожен студент отримає дві оцінки за виконання індивідуального завдання.

Перша оцінка визначається за:

 • відповідністю темі і питанням;

 • глибиною відпрацювання навчального матеріалу;

 • правильністю и повнотою використання літературних джерел;

 • якістю оформлення роботи.

Друга оцінка виставляється за захист виконаної роботи. Захист індивідуального завдання здійснюється на практичному занятті згідно розкладу занять.

Студенти, які не виконали і не захистили індивідуальне завдання до складання заліку не допускаються.


^

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯІндивідуальне завдання складається з двох питань – по одному з кожного розділу. Воно виконується на аркушах білого паперу формату А 4 загальним обсягом 10 – 15 сторінок.

При виконанні необхідно враховувати вимоги чинних законодавчих і нормативно-правових документів. Текст завдання повинен бути логічно послідовним, чітким і не допускати різного тлумачення. Терміни, застосовані в завданні повинні відповідати термінології викладеній у законодавчих актах та інших нормативно-правових документах. Текст можна розбивати на розділи і пункти. В завданні, у відповідності з його проблематикою, необхідно також розкрити:

 • призначення і будову засобу (зміст заходу);

 • характеристику засобу (заходу);

 • порядок використання засобу (проведення заходу);

 • правила безпеки при використанні засобу (проведенні заходу);

 • інші важливі моменти, які необхідні для розкриття змістовної частини завдання.

Відпрацьоване завдання підписується виконавцем. Інструкція, яка розроблена затверджується начальником відділу (підрозділу, групи): в даному випадку в ролі такого начальника виступає викладач.
Перша сторінка є обкладинкою, яка оформляється згідно загальних вимог (подібно реферату, курсової роботи тощо).

Матеріали роботи слід розташовувати в наступному порядку:

 • титульна сторінка;

 • гриф затвердження і основні положення план-конспекту;

 • вступ, основна частина, заключення і література;

 • додатки.


Оформлення титульної сторінки і другої сторінки (змісту) здійснюється за зразками (додатки 2 і 3).

У вступі обґрунтовується важливість й актуальність теми, характеризується стан вирішення питань, які висвітлюють зміст теми.

Основна частина ділиться на питання і підпитання, в яких необхідно розкрити основні положення роботи. Доцільно зміст основної частини проілюструвати таблицями, схемами та рисунками. Обов’язково слід розкрити тематику індивідуального завдання для населеного пункту, звідки студент родом.

У заключній частині необхідно підвести підсумки теми, визначити напрямки і перспективи вирішення розглянутих питань.
При написанні роботи необхідно залишати поля: зліва – 25 мм, а з інших боків – не менше 15 мм.

Обов’язково кожен окремий абзац повинен мати відповідний абзаційний відступ.

Заголовки необхідно розміщувати посередині рядка писати (друкувати) жирними літерами.

Усі сторінки роботи повинні бути пронумеровані. Першою сторінкою є титульний лист, номер на якому не ставиться. На інших сторінках номер ставиться в правому нижньому куті.

Питання роботи, таблиці, формули, рисунки і графіки нумеруються. Наприклад: рисунок 1, таблиця 2, формула 3. При цьому слово "таблиця" пишеться без скорочень, а слово "рисунок" скорочується "рис." (але не "мал.").

Слово "таблиця" пишеться зверху таблиці, ліворуч, рядом пишеться її назва. Наприклад:
Таблиця 1. Допустимі рівні шуму у місцях перебування людей.


Місце перебування людей

Допустимий рівень шуму, дБ

7.00 – 23.00

23.00 – 7.00

Лікувально-оздоровчі заклади

40

30

Житлові масиви (райони)

55

45


Ілюстрації і таблиці варто розміщувати нижче по тексту відразу після згадування або на наступній сторінці. Громіздкі таблиці і рисунки краще розміщати в додатках. Номер та найменування рисунка (графіка) підписується під ними в ближньому рядку, посередині сторінки. Нумерація рисунка здійснюється арабськими цифрами, наприклад:


Рис. 2. Індикаторна трубка.
Використання формул у роботі також підпорядковується існуючим правилам. Формули, що є особливо важливими чи довгими краще поміщати на окремих рядках. Невеликі формули і ті, що не мають принципового значення можна розміщати по тексту. Формули, на які доведеться посилатися надалі, варто пронумерувати, а ті, на які посилань не буде, нумерувати необов'язково. Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках у правому куті сторінки. Наприклад:
. (1)
Література набирається мовою оригіналу. Вимоги до оформлення кожного абзацу ті самі, що і для основного тексту. До списку літератури вносяться тільки ті роботи, на які є посилання в порядку, в якому вони наводяться в індивідуальному завданні. Приклад набору літератури (додаток 4):
Література

1. Цивільний захист і охорона праці в галузі: навч. посіб. / С.О. Ковжога, С.А. Тузіков, Є.В. Карманний, А.П. Зенін. – Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2012. – 192 с.

2. Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Стаття 3589. – С. 9.

3. ДСТУ 2272-93 “Пожежна безпека. Терміни та визначення”: [Електронний ресурс] // BudInfo – онлайн-бібліотека нормативно-технічних документів http: // www.budinfo.org.ua / doc / 1005078.jsp.
Під час оформлення індивідуального завдання необхідно дотримуватися єдиної термінології, позначок та скорочень.

Індивідуальне завдання дозволяється виконувати як у рукописному, так і в друкованому вигляді.

Усі аркуші, на яких виконана робота мають бути зброшурованими. Брошуровка індивідуальних завдань проводиться студентами самостійно (дозволяється використання звичайних „файлів” та „боксів”).


Додаток 1
^ Перелік тем індивідуальних семестрових завдань
з навчальної дисципліни
«Цивільний захист і охорона праці в галузі»


Розділ І. Організація цивільного захисту об’єкту
1. Система цивільного захисту держави: основні завдання, принципи створення, складові та їх загальна характеристика.

2. Функціональна підсистема цивільного захисту: призначення, принципи побудови, структура та зв’язки з іншими підсистемами.

3. Територіальна підсистема цивільного захисту: призначення, принципи побудови, структура та зв’язки з іншими підсистемами.

4. Склад, завдання урядового органу державного нагляду.

5. Склад, завдання органів оперативного реагування.

6. Склад, завдання оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

7. Об’єкт цивільного захисту галузі: завдання, порядок створення, порядок функціонування та взаємодії основних елементів структури об’єкта.

8. Склад, завдання невоєнізованих формувань сил цивільного захисту об’єкта галузі.

9. Організація та порядок практичного відпрацювання дій системи цивільного захисту об’єкта на випадок надзвичайних ситуацій.

10. Склад, завдання та основні алгоритми роботи штабу цивільного захисту об’єкта галузі.

11. Основні заходи цивільного захисту. Зміст, завдання та порядок проведення заходу цивільного захисту „Оповіщення та інформування населення”.

12. Система моніторингу стану цивільного захисту держави: завдання, організація.

13. Основні заходи цивільного захисту. Зміст, завдання та загальний порядок проведення заходу цивільного захисту „Евакуація населення”.

14. Загальний алгоритм дій системи цивільного захисту об’єкта при проведенні евакуації.

15. Особливості організації евакуації при надзвичайної ситуації радіаційного характеру.

16. Евакуаційні пункти: призначення, розміщення, порядок функціонування.

17. Порядок планування евакуації працівників об’єкта галузі.

18. Основні заходи цивільного захисту. Зміст, завдання та порядок проведення заходу цивільного захисту „Інженерний захист території”.

19. Основні заходи цивільного захисту. . Зміст, завдання та порядок проведення заходу цивільного захисту „Медичний захист населення та забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій”.

20. Основні заходи цивільного захисту. Зміст, завдання та порядок проведення заходу цивільного захисту „Психологічний захист населення”.

21. Основні заходи цивільного захисту. Зміст, завдання та порядок проведення заходу цивільного захисту „Біологічний захист населення”.

22. Основні заходи цивільного захисту. Зміст, завдання та порядок проведення заходу цивільного захисту „Навчання населення ”.

23. Основні заходи цивільного захисту. Зміст, завдання та порядок проведення заходу цивільного захисту „Радіаційний і хімічний захист”.

24. Зміст, порядок та строки планування цивільного захисту об’єкта галузі.

25. Система навчання працівників діям в умовах надзвичайної ситуації.

26. Система підготовки посадових осіб та працівників об’єкта з питань цивільного захисту: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та функціональне навчання.

27. Індивідуальні засоби захисту органів дихання, особливості використання в умовах надзвичайної ситуації.

28. Колективні засоби захисту працівників об’єкта цивільного захисту, обладнання та порядок використання в умовах надзвичайної ситуації.

29. Склад та порядок використання медичних засобів індивідуального захисту в умовах надзвичайної ситуації.

30. Дозиметричні прилади: класифікація, принципи побудови, порядок використання в умовах надзвичайної ситуації.

Розділ ІІ. Охорона праці в юридичній практиці
1. Нормування освітлення на робочих місцях: поняття, нормативні документи.

2. Нормування шуму та вібрації на робочих місцях: поняття, нормативні документи.

3. Нормування електромагнітних випромінювань на робочих місцях: поняття, нормативні документи.

4. Засоби та заходи захисту людини від негативного впливу шуму на виробництві, нормування шкідливостей.

5. Засоби та заходи захисту людини від негативного впливу електромагнітного випромінювання на виробництві.

6. Розкрити поняття та основні завдання виробничої санітарії в галузі.

7. Розкрити поняття та основні завдання гігієни праці в галузі.

8. Надати характеристику мікроклімату виробничих приміщень у галузі.

9. Розкрити основні причини ті види профзахворювання в галузі.

10. Мета та порядок атестування робочих місць.
11. Причини виникнення травматизму та методи його дослідження.

12. Основні заходи попередження виробничого травматизму.

13. Характеристика електротравм (місцеві та загальні).

14. Заходи та засоби запобігання електротравми.

15. Порядок допуску працівників до роботи на електроустановках.

16. Порядок допуску працівників до виконання небезпечних робіт.

17. Структура, завдання та компетенція служби охорони праці підприємства.

18. Порядок допуску працівників до роботи на висоти.

19. Характеристика навчання та інструктажів працівників галузі з питань охорони праці.
20. Зміст та характеристика протипожежних заходів в галузі.

21. Зміст та характеристика протипожежного режиму в галузі.

22. Порядок допуску працівників до робот з підвищеною небезпекою.

23. Методика аналізу пожежної безпеки об’єкту.

24. Характеристика комплексу організаційно-технічних та економічних заходів пожежної безпеки об’єкту галузі.

25. Мета та порядок категорування та паспортизації пожеже-вибухонебезпечних приміщень, будівель, споруд.

26. Розкрити порядок розслідування та обліку нещасних випадків у галузі.

27. Розкрити порядок спеціального розслідування та обліку нещасних випадків у галузі.

28. Розкрити призначення, будову, порядок експлуатації та використання вогнегасників.

29. Характеристика індивідуальних засобів захисту працівників на виробництві (захист від шуму, вібрації, випромінювань, електричного струму).

30. Характеристика колективних засобів захисту працівників на виробництві (захист від шуму, вібрації, випромінювань, електричного струму).


Додаток 2
^ Зразок титульної (першої) сторінки


Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»
Кафедра Основ безпеки життєдіяльності

^ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
з навчальної дисципліни

«Цивільний захист і охорона праці в галузі»


Розділ 1. Тема 15. Організація та порядок практичного відпрацювання дій системи цивільного захисту об’єкта на випадок надзвичайних ситуацій.
Розділ 2. Тема 15. Характеристика навчання та інструктажів працівників галузі з питань охорони праці.
Виконав(ла): студент(ка) групи 4м11

Петренко І.М.
Перевірив: доцент

Карманний Є.В.


Харків – 2013 р.
Додаток 3
Зразок другої сторінки
Затверджую

Керівник установи

____________ Карманний Є.В.

“____”___________20 ____ р.

^ ПЛАН – КОНСПЕКТ
проведення заняття з навчальної дисципліни

«Цивільний захист і охорона праці в галузі»
Розділ 1. Тема 15. Організація та порядок практичного відпрацювання дій системи цивільного захисту об’єкта на випадок надзвичайних ситуацій.
Розділ 2. Тема 15. Характеристика навчання та інструктажів працівників галузі з питань охорони праці.
Навчальна мета:
1. Вивчити послідовність організації та порядок практичного відпрацювання дій системи цивільного захисту об’єкта.

2. Навчити співробітників проводити інструктажі з питань охорони праці.
Час: 10 хвилин.

Місце: аудиторія ____________

Метод: практичне заняття.
Навчальні питання та розрахунок часу:

Вступ. – 1 хв.

1. ^ Організація та порядок практичного відпрацювання дій системи цивільного захисту об’єкта на випадок надзвичайних ситуацій. – 4 хв.

2. Характеристика навчання та інструктажів працівників галузі з питань охорони праці. – 4 хв.

Заключна частина. – 1 хв.
Матеріальне забезпечення і основна література
для самостійної роботи співробітників:
1. Схема “Класифікація НС”.

2. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. посібн. /За наук.ред. Запорожця О.І. -К.: АМУ, 2008. – 250 с.

3. Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою: затв. наказом Держ. ком. України з нагляду за охороною працi від 26.01.2005 р. № 15 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 8. – Ст. 455.
Керівник заняття:

Студент(ка) групи 4м11 Петренко І.М.
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 4

(рекомендована література та основні нормативно-правові акти)

Література
Розділ 1


 1. Конституція України / Офіц. видання. – К., 1996.

 2. Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 02.10.2012. № 5403-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Стаття 3589. – С. 9.

 3. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995. № 39/95-ВР // Офіційний вісник України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

 4. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14.01.1998. № 15/98-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. – № 22. – Ст. 115.

 5. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 08.06.2000. № 1809-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.

 6. Постанова Кабінету Міністрів (КМ) України “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.1999. - № 192.

 7. Постанова КМ України ”Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 03.08.1998. - № 1198.

 8. Постанова КМ України «Про затвердження Положення порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 26.10.2001. - № 1432.

 9. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру Держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с.

 10. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. посібн. /За наук. ред. Запорожця О.І. -К.: АМУ, 2008. – 250 с.

 11. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

 12. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона: Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. - Львів, "П.П. Васильович К.І.", 2005. - 338 с.

 13. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. 2004. - 437 с.

 14. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник / За ред. проф. М.О. Біляковича. – К.: Арістей, 2007. – 386 с.

 15. Карташов І.М., Ковжога С.О., Писарєв А.В. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – Х.: НЮАУ, 2004. – 129 с.

 16. Ковжога С.О., Малько О. Д., Полєжаєв А.М.. Безпека життєдіяльності . Навчальний посібник. – Харків: НЮАУ, 2010. – 220 с.

 17. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв. – Х.: Право, 2012. – 304 с.

 18. Цивільний захист і охорона праці в галузі: навч. посіб. / С.О. Ковжога, С.А. Тузіков, Є.В. Карманний, А.П. Зенін. – Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2012. – 192 с.

 19. Інтернет-ресурси.Розділ 2


 1. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992.
  № 2694-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

 2. Кодекс законів про працю України: затв. Законом УРСР від 10.12.1971. № 322-VIII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1971. – Дод. до № 50. – Ст. 375.

 3. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993.
  № 3745-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.

 4. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995. № 39/95-ВР // Офіційний вісник України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

 5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 7. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: затв. постановою Каб. Міністрів України від 30.11.2011. № 1232 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – Стаття 3426, стор. 64.

 8. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010. № 65.

 9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005. № 15.

 10. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998. № 9.

 11. Катренко А. А., Кіт Ю. В., Пістун І. П., Охорона праці. Навчальний посібник.- Суми: Універсітетська книга. 2009. – 539 с.

 12. Охорона праці та промислова безпека: Навч. посіб. / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, Р. В. Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова, К. К.Ткачук, А. В. Чадюк. За ред. К. Н. Ткачука і В. В. Зацарного. – К.: 2009. – 342 с.

 13. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с.

 14. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред. І. П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011. – 436 с.

 15. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007. – 227 с.

 16. Цивільний захист і охорона праці в галузі: навч. посіб. / С.О. Ковжога, С.А. Тузіков, Є.В. Карманний, А.П. Зенін. – Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2012. – 192 с.

 17. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і переробл. – К.: Університет “Україна”, 2009. – 295 с.

 18. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи охорони праці: Підруч. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

 19. Основи охорони праці: Навч. посіб. / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.; За заг. ред. В.В. Березуцького. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Факт, 2007. – 480 с.

 20. Керб Л.П Основи охорони праці: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с.

 21. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підруч. – 4-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 384 с.

 22. Бандурка О.М. Охорона праці в діяльності ОВС України: Підруч. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – 288 с.

 23. Паньонко І.М. Охорона праці: Навч. посіб. – Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 148 с.

 24. Міжнародний стандарт ДСТУ ОНSAS 18001-2007 “Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу. Вимоги”: [Електронний ресурс] // BudInfo – онлайн-библиотека нормативно-технических документов http://www.budinfo.org.ua / doc / 1302753.jsp.

 25. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007.
  № 877-V // Офіційний вісник України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.

 26. Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд: затв. наказом Держ. ком. буд-ва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997. № 32/288 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 28. – Ст. 1069. – С. 145.

 27. Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою: затв. наказом Держ. ком. України з нагляду за охороною працi від 26.01.2005. № 15 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 8. – Ст. 455.

 28. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці: із змінами і допов., внесеними роз’ясненням М-ва праці України, М-ва охорони здоров’я України від 22.03.1993. № 06-960 // Право і практика. – 2000. – № 17. – С. 62.

 29. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій: затв. наказом М-ва охорони здоров’я України від 21.05.2007. № 246 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – Ст. 2241. – С. 149.

 30. СНиП 23-05-95 “Естественное и искусственное освещение”: [Електронний ресурс] // BudInfo – онлайн-библиотека нормативно-технических документов http: // www. budinfo.org.ua / doc/1004998.jsp.

 31. ГОСТ 12.1.003-83 “Шум. Общие требования безопасности”: [Електронний ресурс] // BudInfo – онлайн-бібліотека нормативно-технічних документів http: / /www. budinfo.org.ua /doc/1005073.jsp.

 32. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин: затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.03.2010. № 65 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 30. – Ст. 1119.

 33. Правила безпечної експлуатації електроустановок: НПАОП 40.1-1.01-97: від 06.10.1997. № 257 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 118. – С. 314-324.

 34. Правила пожежної безпеки в Україні: затв. наказом М-ва надзв. ситуацій від 19.10.2004. № 126 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2984.

 35. ДСТУ 2272-93 “Пожежна безпека. Терміни та визначення”: [Електронний ресурс] // BudInfo – онлайн-бібліотека нормативно-технічних документів http: // www. budinfo.org.ua /doc/1005078.jsp.

 36. Інтернет-ресурси.


Інтернет-ресурси


 1. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

 2. http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.

 3. http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Похожие:

Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconМетодичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8
Страхування. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси І кредит» та...
Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної...
А4, що містить питання теоретичного плану та три практичних завдання, які розглядають окремі елементи проектування технологічних...
Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconСтрахові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи...
Страхові послуги. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»...
Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconБізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства
Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 2: Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи для...
Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні...
Конспекти. Участь в обговоренні питань. Участь у активних І інтерактивних видах роботи
Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconКафедра «економіка підприємств» методичні вказівки
До організації виконання курсової роботи та економічної частини дипломного проекту
Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconДані вправи можна використовувати як дітям, так І дорослим. Рекомендації...
Для дорослих рекомендації, в общем-то, ті ж: 3-5 разів на день по 10-15 хвилин, обов'язково контролюйте правильність виконання вправ...
Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconМетодичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи...
Кременчуцька М. К. – к психол н., доцент, голова Навчально-методичної комісії Інституту інноваційної та післядипломної освіти
Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconІіі. Інформаційне забезпечення задачі
Ви – менеджер з контролю виконання виробничої програми. З метою виявлення відхилень від виробничої програми Вам необхідно здійснити...
Методичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних семестрових завдань) iconМетодичні рекомендації до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу Зміст
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності 14
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница