Лекція №16 Тема заняття


Скачать 81.74 Kb.
НазваниеЛекція №16 Тема заняття
Дата публикации10.11.2013
Размер81.74 Kb.
ТипЛекція
vb2.userdocs.ru > Экономика > Лекція
Лекція № 16
Тема заняття: Нормування праці. Планування чисельності персоналу. Форми і системи оплати праці. Тарифна система оплати праці
План

 1. Види трудових норм. Фактори перегляду норм.

 2. Планування чисельності робітників.

 3. Чисельність керівників, спеціалістів, службовців.

 4. Рух кадрів. Показники руху.

 5. Форми і системи оплати праці.

 6. Тарифна система.

 7. Права підприємств з оплати праці.


Література:

 1. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса: учебное пособие / Ю.Ф. Волков. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. - стор. 67-72 (виб.)

 2. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навч. посіб.- .: Центр учбової літератури, 2010 - стор. 129-136

 3. Круш П.В., Тульчинська С.О., Тульчинський Р.В., Кириченко С.О., Кривда О.В., Кавтиш О.П. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008 - стор. 129-149

 4. О.С. Іванілов, О.М. Таряник, А.Ю. Перетятько Економіка підприємства. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Харків: Консум 2008 – стор. 104-142 (виб.)

 5. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично – готельного підприємництва. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – стор. 282-293

 6. Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: «Каравела», 2007 – стор. 382-419 (виб.)
 1. ^ Види трудових норм. Фактори перегляду норм


Норма часу – час (в годинах, хвилинах, секундах) встановлений на виготовлення одиниці продукції, або виконання конкретної операції.

Норма виробітку – кількість продукції, яку робітник повинен виготовити за одиницю часу (годину, зміну, місяць).

^ Норма обслуговування – зона роботи, або кількість одиниць обладнання (число робочих місць), які обслуговуються одним або кількома робітниками.

Н час. = 1/Нвир.

Фактори перегляду норм:

   1. введення нового обладнання;

   2. модернізація обладнання;

   3. зміна технологічного процесу;

   4. введення заходів про НОП;

   5. підвищення кваліфікації;

   6. освоєння працівником суміжних професій;

   7. скорочення витрат робочого часу;

   8. введення національних прийомів і методів праці.
  1. Планування чисельності робітників


Чисельність робітників у готельному господарстві визначається за нормами і нормативами чисельності.

Розрізняють чисельність:

 • спискову

 • явочну

Спискова чисельність більше явочної на величину коефіцієнта невиходів і коефіцієнтів змінності.

Чп.=Чян., де Кн. – коефіцієнт невиходу.

Чисельність явочна – кількість працівників певної професії, що знаходять на підприємстві в зміну для забезпечення виробничого процесу (процес обслуговування)

Чя = Тно1 * N1 + Tно2 * N2 + … … … + Tноn * Nn / Tсм
Чя = N1 / Но1 + N2 / Но2 + ... ... ... ... + Nn / Ноn

Tно – норма часу обслуговування одного номеру;

Чя - явочна чисельність покоївок;

^ N – кількість однотипних номерів;

Но1 - норма обслуговування однотипних номерів
В = доходи готелю / чисельність працівників = виробітка.


  1. ^ Чисельність керівників, спеціалістів, службовців


Чисельність службовців визначається за наявними середньогалузевими даними, а також за нормативами, розробленими підприємством і за посадами (конструктори, технологи, бухгалтери тощо). Чисельність службовців, керівників функціональних служб і підрозділів знаходить відображення у штатному розкладі – документі, який є переліком згрупованих за відділам і службами посад службовців із вказаним розрядом (категорією) робіт та посадового окладу, який щорічно переглядається й затверджується керівником підприємства.

Важливим моментом в обчисленні чисельності робітників підприємства є правильне встановлення дійсного (корисного) фонду часу роботи одного середьоспискового робітника.

Цей фонд визначається шляхом складання балансу робочого часу середньоспискового робітника.

В цьому балансі явочне число днів виходу визначається шляхом віднімання від номінального фонду робочого часу в днях (календарний фонд мінус кількість вихідних і святкових днів) кількості цілоденних невиходів. Фактичну тривалість робочої зміни визначають відніманням від номінальної тривалості робочої зміни в годинах кількості годин скорочення робочої зміни.

Добуток явочного числа днів виходу на фактичну тривалість робочої зміни дає дійсний річний фонд робочого часу середньоспискового робітника в годинах.

Професійно-кваліфікаційна структура службовців підприємства знаходить відображення в штатному розкладі. ^ Штатний розклад підприємств та організацій бюджетної сфери – це документ, який щорічно затверджується керівником підприємства, перелік згрупованих за відділами і службами посад службовців із вказівкою розряду (категорії) робіт та посадового окладу. Перегляд штатного розкладу здійснюється протягом року шляхом внесення до нього відповідних змін за наказом керівництва підприємства. Цей документ може бути використаний і підприємствами недержавного сектора економіки. За тривалістю найму на роботу найняті працівники поділяються на підгрупи:

 • постійні працівники;

 • тимчасові працівники;

 • сезонні працівники;

 • працівники, найняті на випадкові роботи.

Управління персоналом є частина менеджменту, пов’язаною з трудовими ресурсами підприємства. Його основні завдання:

 • задоволення потреби підприємства в персоналі;

 • забезпечення раціонального розташування, професійно-кваліфікаційного і посадового просування персоналу;

 • ефективне використання трудового потенціалу підприємства.

Управління персоналом пов’язане з розробкою і реалізацією кадрової політики, що включає планування, наймання та розміщення робочої сили, навчання, підготовку, і перепідготовку працівників; просування по службі й організацію кар’єри, умови найму, праці та його оплату; забезпечення формальних і неформальних зв’язків, створення комфортного психологічного клімату в колективі. В умовах ринку з’явилася категорія персоналу – менеджери, до яких належать керівники всіх ланок управління, а також фахівці управлінських служб.

  1. ^ Рух кадрів. Показники руху


Зміна чисельності працівників підприємства у зв’язку із звільненням та прийомом на роботу називається рухом, або оборотом персоналу підприємства (робочої сили). Розрізняють такі абсолютні показники руху персоналу підприємства:

 • оборот персоналу з прийому (чисельність осіб, зарахованих на роботу);

 • оборот персоналу зі звільнення (чисельність працівників, які залишили роботу в організації);

 • загальний оборот робочої сили.

Для проведення порівняльного аналізу на підприємстві використовуються такі відносні показники (коефіцієнти), які розраховуються у відсотках до середньооблікової чисельності:

^ Коефіцієнт з прийому
Кількість прийнятих на роботу за рік

Коб.пр = х 100%

Чсоб
Коефіцієнт звільнення
Кількість звільнених за рік

Коб.зв = х 100%

Чсоб
Коефіцієнт заповнення працівників
Кількість прийнятих на роботу

Кзап.пр = х 100%

Кількість вибувших


Коефіцієнт плинності кадрів
Кількість робітників, звільнених за прогул та інші порушення

трудової дисципліни й тих, хто звільнився за власним бажанням

Кпл = х 100%

Чсоб
Де Чсоб – середньооблікова чисельність працівників підприємства, чоловік.

Економічний ефект від зниження плинності визначається через економію робочого часу та додатковий випуск продукції.
Ечасу = Чзв х t, днів,
де t – втрати часу у зв’язку із плинністю, тобто час на заміщення необхідною робочою силою одного звільненого, днів.

Рух персоналу підприємства знаходить відображення в балансах ресурсів робочої сили, які можуть включати такі абсолютні показники:

 • наявність працівників на початок періоду;

 • загальна чисельність прийнятих на роботу, в тому числі за джерелами (за направленнями служби зайнятості, перевід з інших підприємств тощо);

 • загальна чисельність звільнених з роботи, в тому числі з причин вибуття (переведення в іншу організацію, у зв’язку з розірванням трудового договору за ініціативою працівника або адміністрації, призов на військову службу тощо);

 • чисельність працівників на кінець року.


5. Форми і системи оплати праці
Форми оплати праці:

 • погодинна – в залежності від відпрацьованого часу, рівня кваліфікації:

  • пряма погодинна;

  • погодинно-преміальна система.

 • відрядна – передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу.

Відрядна форма має такі системи:

  • пряма відрядна;

  • відрядно-преміальна;

  • відрядно-прогресивна;

  • непряма;

  • колективна;

  • акордна.

 • безтарифна – за контрактом.


^ 6. Тарифна система
Основою організації заробітної праці на підприємствах є тарифна система, яка містить такі елементи:

 • тарифна сітка – сукупність кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.

 • тарифна ставка:

  • першого розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, нижче якої не може проводитись оплата за фактично виконану працівником норму праці;

  • інших розрядів визначається множення тарифної ставки першого розряду на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду.

 • тарифно-кваліфікаційні довідники містять систему цензів, яким повинні відповідати робітники певної професії і кваліфікації.

 • система посадових окладів передбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці на підставі відповідних характеристик.
 1. Права підприємств з оплати праці


Підприємства самостійно обирають:

 • форми і системи оплати праці;

 • визначають ставки і оклади;

 • розробляють положення про доплати і надбавки і компенсаційні виплати та систему мотивації персоналу.Питання для контролю знань:


 1. Результат праці готельних підприємств.

 2. Від чого залежить чисельність обслуговуючого персоналу.

 3. Наслідки нерівномірності інтенсивності туристичних потоків.

 4. Хто визначає структуру управління на підприємстві?

 5. Повноваження трудового колективу.

 6. Задачі колективного договору.

 7. Поняття руху кадрів.

 8. Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому.

 9. Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню.

 10. Коефіцієнт плинності.

 11. Економічний ефект від зниження плинності.

 12. Що таке тарифна система? Які основні елементи вона включає?

 13. Яку роль виконує тарифна стійка з оплати праці? Як вона будується?

 14. Що таке Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник? Яку роль він виконує?

 15. Чим форми оплати праці відрізняються від систем оплати праці?

 16. Чим погодинна форма оплати праці відрізняється від відрядної?

 17. Що таке посадовий місячний оклад? Для чого він застосовується?

Похожие:

Лекція №16 Тема заняття iconЛекція №13 Тема заняття
Тема заняття: Вартісні показники плану експлуатаційної діяльності. Ціни та тарифи на послуги
Лекція №16 Тема заняття iconЛекція №15 Тема заняття
Тема заняття: Персонал підприємства І продуктивність праці. Кадри, категорії персоналу, професія, спеціальність, кваліфікація
Лекція №16 Тема заняття iconЛекція №17 Тема 6
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. Єсв
Лекція №16 Тема заняття iconЛекція №17 Тема заняття
Основні терміни І поняття: мотивація трудової діяльності, витрати на робочу силу, структура зарплати, доплати, надбавки
Лекція №16 Тема заняття iconЛекція 19 Тема заняття
...
Лекція №16 Тема заняття iconЛекція №18 Тема заняття
...
Лекція №16 Тема заняття iconЛекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі
Тема заняття: Прибуток, види прибутку, розподіл прибутку, рентабельність. Заходи уряду щодо економічного стимулювання галузі
Лекція №16 Тема заняття iconЛекція №12 Тема 3
Тема Експлуатаційна діяльність готельних підприємств, показники плану реалізації послуг. Ціни, тарифи. Натуральні показники експлуатаційної...
Лекція №16 Тема заняття iconЛекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг
...
Лекція №16 Тема заняття iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні...
Тема № “Шок у хірургічних хворих. Етіологія, діагностика, лікувальна тактика”
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница