Затверджую


НазваниеЗатверджую
страница1/6
Дата публикации13.02.2014
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Кафедра менеджменту та економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника академії

з навчальної та наукової роботи

_________________ Д.М. Обідін

31 серпня 2012 року^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СПП 4 Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції

спеціальність 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

факультет менеджменту

 

Кіровоград – 2012 рікРобоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 31 серпня 2012 року - 26 с.
Розробники: Арапов О.С., к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту та економіки.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту та економіки.

Протокол від 29 серпня 2012 року № 1.
Завідувач кафедри менеджменту та економіки


_______________________А.В.Залевський

29 серпня 2012 року
Схвалено методичною радою факультету менеджменту за напрямом підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» (спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

Протокол від 30 серпня 2012 року № 1.


30 серпня 2012 року

Голова

_______________А.В.Залевський.
Ó Арапов О.С., 2012 рік

^ 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань
0306 «Менеджмент і адміністрування»

Нормативна

спеціальність 7.030060104
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


Модулів – 2
^ Рік підготовки:

Змістових модулів -4

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: Методологія побудови системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Семестр

Загальна кількість годин – 108

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 3
самостійної роботи
студента - 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

24 год.

4 год.

Практичні

30 год.

2 год.

^ Самостійна робота

54 год.

102 год.

Індивідуальні завдання:
11 год.

Вид контролю: диференційований залік
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

 – для денної форми навчання – 0,5; 0,6

 – для заочної форми навчання – 0,05, 0,92.


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» - формування у студентів свідомої причетності до поглиблення інтеграції України у світове співтовариство через уміння здійснювати кредитно-розрахункові та валютні операції.

Завдання вивчення курсу - засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок виконання кредитно-розрахункових та валютних операцій, що здійснюються при обслуговуванні зовнішньоекономічної діяльності експортерів та імпортерів. Завданням менеджера зовнішньоекономічної діяльності є здійснення правильного вибору між існуючими формами валютних розрахунків з метою отримання коштів за найменшою ціною або отримання найбільш високого доходу від їх продажу за мінімізації валютного ризику.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основи валютних відносин; види валютних операцій та їх особливості;

 • форми міжнародних розрахунків і специфіку їх застосування;

 • специфіку формування валютно-фінансових умов зовнішньоторговельних контрактів з урахуванням специфіки міжнародних розрахунків;

 • альтернативні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності;

 • форми і умови надання міжнародного кредиту; основні засади проведення міжнародних лізингових, факторингових та форфейтингових операцій банками.

вміти:

 • аналізувати реальну ситуацію на валютних ринках;

 • оцінювати ризики при здійсненні валютних операцій;

 • застосовувати комерційні та фінансові методи хеджування валютних ризиків;

 • обирати стратегію управління ризиками при здійсненні міжнародних операцій;

 • обирати форму міжнародних розрахунків, оптимальну з точки зору експортера чи імпортера в конкретній ситуації, що мінімізує ризики неплатежу;

 • обирати оптимальні умови міжнародного кредитного договору; оформляти документи, які необхідні для отримання кредиту, забезпечення виконання зобов’язань, нарахування відсотків та ін.

^ Заняття з дисципліни “Міжнародні розрахунки та валютні операції” проводяться у формі лекцій, практичних та семінарських занять.

Важливу роль при вивченні дисципліни має самостійна робота студентів. У лекціях розкривається основний зміст розділів програми. Цей матеріал пов’язується з вимогами директивних документів у галузі економіки до підготовки фахівців у вищій школі, а також з вимогами кваліфікаційної характеристики фахівця. Основна увага на лекціях приділяється найбільш складним питанням дисципліни, які недостатньо розкриті в навчально-методичній літературі з дисципліни. Семінарські заняття призначені для закріплення лекційного матеріалу, практичні заняття забезпечують придбання студентами практичних навичок ведення валютних операцій. На практичних та семінарських заняттях поглиблено вивчаються окремі розділи дисципліни. При підготовці до практичних занять студенти повинні використовувати конспекти лекцій, основну і додаткову літературу.

Навчання студентів з поглибленою практичною підготовкою передбачає відведення переважної кількості навчального часу на самостійну роботу.

Самостійна робота студентів над вивченням дисципліни полягає в систематичному опрацюванні навчальних матеріалів: опорного конспекту лекцій, рекомендованої літератури, фахових видань, матеріалів, зібраних на базі практики тощо.

Вивчення дисципліни доцільно поєднувати з перевіркою знань на основі контрольних питань з теорії та самостійним виконанням практичних завдань.
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
...
Затверджую iconЗатверджую
Визначники 2-го І 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку....
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року 23...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница