Лекція №15 Тема заняття


Скачать 72.71 Kb.
НазваниеЛекція №15 Тема заняття
Дата публикации10.11.2013
Размер72.71 Kb.
ТипЛекція
vb2.userdocs.ru > Банк > Лекція
Лекція № 15
Тема заняття: Персонал підприємства і продуктивність праці. Кадри, категорії персоналу, професія, спеціальність, кваліфікація
План

 1. Кадри підприємства. Кадровий потенціал. Інтелектуальний потенціал.

 2. Категорії персоналу.

  1. робітники;

  2. службовці;

  3. спеціалісти;

  4. керівники.

 3. Професія, спеціальність і кваліфікація.

 4. Підготовка кадрів в Україні.

 5. Продуктивність праці. Ефективність праці. Шляхи підвищення продуктивності праці.


Література:


 1. Бойчик І.М., Харів М.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Київ, «Каравела», 2000., стор. 61-74;

 2. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: Навч. посіб.- .: Центр учбової літератури, 2010, стор. 33-106;

 3. Н.М. Кузнецова Основи економіки готельного та ресторанного господарства, К., Федерація профспілок, 1997., стор. 67-72(виб.)

 4. О.С. Іванілов, О.М. Таряник, А.Ю. Перетятько Економіка підприємства. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Харків: Консум 2008., стор. 104-142(виб.);

 5. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично–готельного підприємництва. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007., стор. 278, 289;

 6. Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: «Каравела», 2007., стор. 77-107(виб.).


Ключові терміні і поняття: рівень акредитації навчального закладу, робочий розряд, рівень кваліфікації працівників.


 1. ^ Кадри підприємства. Кадровий потенціал. Інтелектуальний потенціал


Кадри підприємства – це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навики роботи.

Крім постійних працівників, в роботі підприємства можуть брати участь, на основі контракту, інші працездатні особи.

Кадровий потенціал:

 • кількість робітників;

 • середній вік робітників;

 • рівень кваліфікації;

 • можливості обучення та перепідготовка кадрів.

Інтелектуальний потенціал:

 • менеджери;

 • спеціалісти;

 • нематеріальні активи (ноу-хау, винаходи, авторські розробки);

 • винахідники (талановиті інженери та робітники).
 1. Категорії персоналу


В залежності від виконуваних функцій весь персонал підприємства поділяється на чотири категорії:

   1. робітники;

   2. службовці;

   3. спеціалісти;

   4. керівники.

До робітників відносяться особи, зайняті саме в процесі утворення матеріальних цінностей, а також зайняті ремонтом, переміщенням вантажів, перевезенням пасажирів, наданням матеріальних послуг, тощо. До робітників відносяться особи, зайняті:

 1. Управлінням, регулюванням, наглядом за роботою автоматів, автоматичних ліній, автоматичних пристроїв, а також саме управлінням або обслуговуванням машин, механізмів, агрегатів та установок.

 2. Будівництвом та ремонтом будівель, споруд, монтажем та ремонтом обладнання, ремонтом транспортних засобів.

 3. Переміщенням, завантаженням або розвантаженням сировини, матеріалів, готової продукції.

 4. На роботах по прийняттю, зберіганню та відправленню вантажів на складах, базах, у кладових кімнатах.

 5. Доглядом за автомобілями, обладнанням, обслуговуванням виробничих і невиробничих приміщень.

 6. Машиністи, водії, кочегари, вантажники, по ремонту та догляду за обладнанням та засобами переміщення.

 7. Телефоністи, оператори зв’язку.

 8. Прибиральники, кур’єри, гардеробники.

 9. Столяри, швейцари, ліфтери, кастелянші.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють підготовку і оформлення документації, господарське обслуговування, облік і контроль.

Спеціалісти – працівники, які займаються інженерно-технічним, економічним та іншими роботами, в тому числі: агрономи, адміністратори, техніки, фізіологи, економісти, юрисконсульти.

До категорії спеціалістів відносяться також і асистенти, які допомогають названим спеціалістам.

Керівники – це працівники, що обіймають посади керівників підприємства та його структурних підрозділів. До керівників відносять:

 1. Директора (генеральні директора), начальники, управляючі, завідуючі, командири, майстри.

 2. Головні спеціалісти: головний бухгалтер, головний диспетчер, головний інженер, головний механік, головний зварник, головний економіст.

 3. Державні інспектори.

 4. До категорії керівників відносять також замісників по названим вище посадам, головні спеціалісти та їх замісники.
 1. Професія, спеціальність і кваліфікація


Професія характеризує вид трудової діяльності, спеціальність виділяється в межах певної професії і характеризує відносно вузький вид робіт.

Кваліфікація характеризує якість, складність праці і є сукупністю спеціальних знань і навиків, які визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів і службовців залежить від рівня освіти і досвіду роботи. Для них існує 4 категорії. Кваліфікація присвоюється у період атестації.


 1. ^ Підготовка кадрів в Україні


Підготовка кадрів в Україні здійснюється через систему державних і недержавних навчальних закладів. Є 4 рівня вищої освіти: I, II, III, IV. I – технікуми; II – коледжі і деякі інститути; III, IV – інститути, академії, університети. Формами підготовки кваліфікованих робітників є такі:

 • навчальні заклади з підготовки молодших спеціалістів;

 • індивідуальне і бригадне навчання безпосередньо на виробництві;

 • курси оволодіння другою і суміжними спеціальностями.

Підготовку службовців і спеціалістів здійснюють навчальні заклади різних рівнів (коледжі, інститути, університети, академії). Підготовка кадрів для підприємств нових (недержавних) форм господарювання здійснюється державними і недержавними навчальними закладами на основі укладених договорів між підприємствами і навчальними закладами. Підприємства відшкодовують витрати на ці цілі за рахунок власних коштів.


 1. ^ Продуктивність праці. Ефективність праці. Шляхи підвищення продуктивності праці


Важливим показником, що характеризує ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві є продуктивність праці.

^ Продуктивність праці – це показник, що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу. В готельному господарстві продуктивність праці визначається кількістю місць або середньою сумою реалізованих послуг, що припадають на одного працівника за певний період (рік, квартал, місяць, день). Рівень продуктивності праці в готелях залежить від обсягу реалізованих послуг та їх структури; розмаїття асортименту, рівня механізації праці тощо.

Продуктивність праці підвищується за рахунок інтенсивних факторів, запровадження механізації ручної праці, суміщення професій, скорочення витрат робочого часу, підвищення кваліфікації та професійного рівня фахівців готельного господарства, вдосконалення окремих операцій та виробничо-експлуатаційних процесів в цілому, підвищення матеріальної зацікавленості в результатах праці, вивчення та впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

^ Ефективність праці персоналу готелів включає в себе оцінку результатів затрат праці, що відображає підвищення продуктивності праці, економію часу туристів, високу культуру та якість готельних послуг, скорочення витрат споживання.
Питання для контролю знань:

 1. Кадри підприємства, їх склад.

 2. Кадровий та інтелектуальний потенціал підприємства.

 3. В залежності від виконуваних функцій на які категорії поділяють персонал? Співвідношення між категоріями персоналу.

 4. Яких працівників відносять до категорії робітників.

 5. Посади, що відносять до категорії робітників у готельному господарстві.

 6. За якими ознаками відносять працівників до категорії службовців?

 7. Посади, що відносять до категорії службовців.

 8. За якими ознаками відносять працівників до категорії керівників?

 9. За якими ознаками відносять працівників до категорії спеціалістів?

 10. Посади, що відносять до категорії спеціалістів.

 11. Професія і спеціальність.

 12. Кваліфікація працівника.

 13. Рівень кваліфікації робітників.

 14. Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів і службовців.

 15. Підготовка робочих кадрів в Україні.

 16. Підготовка службовців і спеціалістів.

 17. Визначення продуктивності праці. Види продуктивності праці.

 18. Форми підготовки кваліфікованих робітників.

 19. Рівні акредитації навчальних закладів.

 20. Продуктивність індивідуальної праці.

 21. Продуктивність суспільної праці.

 22. Чи існує зв’язок між категоріями «ефективність праці» та «продуктивність праці»?

 23. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах галузі та шляхи їх використання.

 24. Чим різняться поняття «професія» і «спеціальність»?


Визначте правильну відповідь на тестові питання:

1. Продуктивність праці – це... ... ... ...

а) витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції;

б) витрати живої праці на виробництво одиниці продукції;

в) продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створити певні споживчі вартості;

г) міра кількості затраченої праці;

д) кількість продукції за одиницю робочого часу.
2. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок, називається... ...

а) професією;

б) спеціальністю;

в) кваліфікацією;

г) категорією.
3. Спеціальність – це... ...

а) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань;

б) вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок;

в) більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

г) сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.
4. Структура персоналу – це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими класифікаційними ознаками, як ... ... ...

а) категорія персоналу;

б) вік персоналу;

в) освіта та кваліфікація;

г) усі відповіді правильні.

Похожие:

Лекція №15 Тема заняття iconЛекція №13 Тема заняття
Тема заняття: Вартісні показники плану експлуатаційної діяльності. Ціни та тарифи на послуги
Лекція №15 Тема заняття iconЛекція №16 Тема заняття
Тема заняття: Нормування праці. Планування чисельності персоналу. Форми І системи оплати праці. Тарифна система оплати праці
Лекція №15 Тема заняття iconЛекція №17 Тема 6
Тема заняття: Загальні відомості про собівартість. Групування витрат за економічними елементами. Єсв
Лекція №15 Тема заняття iconЛекція №17 Тема заняття
Основні терміни І поняття: мотивація трудової діяльності, витрати на робочу силу, структура зарплати, доплати, надбавки
Лекція №15 Тема заняття iconЛекція 19 Тема заняття
...
Лекція №15 Тема заняття iconЛекція №18 Тема заняття
...
Лекція №15 Тема заняття iconЛекція №19 Тема 7: Прибуток, рентабельність, антикризова діяльність. Оподаткування в галузі
Тема заняття: Прибуток, види прибутку, розподіл прибутку, рентабельність. Заходи уряду щодо економічного стимулювання галузі
Лекція №15 Тема заняття iconЛекція №12 Тема 3
Тема Експлуатаційна діяльність готельних підприємств, показники плану реалізації послуг. Ціни, тарифи. Натуральні показники експлуатаційної...
Лекція №15 Тема заняття iconЛекція №14 Тема Матеріально-технічне забезпечення плану реалізації послуг
...
Лекція №15 Тема заняття iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні...
Тема № “Шок у хірургічних хворих. Етіологія, діагностика, лікувальна тактика”
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница