Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8


Скачать 360.04 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8
страница1/2
Дата публикации09.11.2013
Размер360.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
vb2.userdocs.ru > Банк > Методичні рекомендації
  1   2


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ


Кафедра «Фінанси і кредит»


СТРАХУВАННЯ


методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи

студентами напряму підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

ОКР «Бакалавр»

2011

УДК 368

ББК 65.271

Страхування. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр». Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2011 р. – 39 с.


Розробник: к.е.н, доцент Рубцова Н.М.
Рецензенти: к.е.н., доцент, кафедри обліку і аудиту Сахно Л.А.

директор ЗРД АТ «Страхова група «ТАС» (приватне) Тимофеєв А.Т.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фінансів і кредиту «____» __________ 20__ р. протокол № ___. Затверджено методичною комісією факультету економіки та бізнесу «____» ____________ 20__ р. протокол № ___.

Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи розроблені у відповідності із робочою програмою дисципліни «Страхування», що передбачена для студентів економічних спеціальностей.

Методичні вказівки призначені для виконання студентами самостійної роботи в процесі вивчення дисципліни.

ЗМІСТ

Вступ 4

Вибір індивідуального завдання 6

Оформлення індивідуального завдання 7

Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних

частин індивідуального завдання 8

Подання індивідуального завдання до захисту 10

Критерії оцінки індивідуального завдання 12

Рекомендовані індивідуальні завдання з дисципліни “Страхування” 13

Рекомендована література 36

Додаток А. Зразок оформлення титульного аркушу індивідуального

завдання 39

ВСТУП
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Індивідуальна робота студентів – вид самостійної роботи студента по виконанню чітко визначених завдань завершеного характеру, які підлягають оцінюванню. Індивідуальні завдання передбачають створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Методичні вказівки призначені для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Страхування», і побудовані за дванадцятьма темами: 1. Сутність, принципи та роль страхування; 2. Класифікація страхування; 3. Страхові ризики та їх оцінка; 4. Страховий ринок; 5. Страхова організація; 6. Державне регулювання страхової діяльності; 7. Особове страхування; 8. Майнове страхування; 9. Страхування відповідальності; 10. Перестрахування і співстрахування; 11. Доходи, витрати та прибуток страховика; 12. Фінансова надійність страхової компанії.

Мета курсу – надбання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичний і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.

Зміст методичних вказівок відповідає програмі професійної підготовки фахівців. Задачі та ситуаційні завдання побудовані на основі чинного страхового законодавства, а також правил, інструкцій та інших нормативних документів, охоплюють умови кожного виду страхування та випадки, які найчастіше зустрічаються в практиці.

Вирішення розроблених індивідуальних завдань дозволяє набути навичок аналізу страхової та фінансово-господарської діяльності страхових компаній, які необхідні для підвищення обґрунтованості вибору страхової компанії та дієвості страхового захисту майнових та фінансових інтересів підприємств будь-якої сфери господарювання.

Методичні вказівки також містять перелік нормативно-інструктивної та навчально-методичної літератури, вивчення якої сприятиме успішному розв'язанню розроблених задач.

^ ВИБІР ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальна робота студентів (ІР) – вид самостійної роботи студента по виконанню чітко визначених завдань завершеного характеру, які підлягають оцінюванню.

Основною метою індивідуального науково-дослідного завдання є сприяння закріпленню та поглибленню набутих теоретичних і науково-методичних знань, а також поліпшення якості підготовки спеціалістів, виховання у них потреби наукового пошуку при розв’язанні професійних завдань у практичної діяльності, що має сприяти в майбутньому більш досконалому вирішенню економічних проблем вітчизняного розвитку на основі активізації та впровадження досягнень в банківський справі, страхуванні країн розвиненої ринкової економіки.

Якість виконання індивідуального завдання дозволяє визначити ступінь засвоєння навчальної програми, вміння працювати з науковими, методичними та інструктивними матеріалами, самостійно розробляти рекомендації з удосконалення організації та системи управління страховою роботою, страховою компанією в цілому та її окремих структурних ланок, оволодіння студентом різними методами та прийомами аналізу діяльності страховика.

Індивідуальне науково-дослідне завдання оформлюється у вигляді роботи, яка має бути написаною студентом самостійно з використанням широкого кола літературних джерел, нормативних актів, офіційної статистичної звітності.

Згідно навчального плану студенти денної форми навчання повинні виконати індивідуальні завдання, зміст яких розробляється відповідно до програми курсу.

Індивідуальні завдання складаються з теоретичної та практичної частин.

В теоретичній частині завдання необхідно дати письмову відповідь на визначене питання, а в практична частина завдання передбачає виконання творчого завдання та розв’язання задачі.

Методичні вказівки включають 30 варіантів індивідуальних завдань. Вибір номеру варіанта індивідуального завдання здійснюється на основі того, який порядковий номер має студент в журналі своєї академічної групи.

^ ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Індивідуальне науково-дослідне завдання – це робота, яка пропонує науково-дослідний аспект. У ньому мають бути розглянути теоретичні й практичні питання проблеми, що досліджуються.

Робота над індивідуальним завданням складається з таких етапів:

  • вибір варіанту індивідуального завдання;

  • підбір відповідних літературних джерел, нормативно-правових актів, статистичної та фінансової звітності стосовно роботи страхових компаній;

  • консультування з провідним викладачем кафедри і написання індивідуальної роботи;

  • оформлення списку літератури;

  • здача індивідуального завдання відповідно до встановлених термінів (за 2 тижня до складання заліку).

При виконанні індивідуального завдання студент повинен дотримуватись такої його структури:

Титульний лист

Індивідуальне завдання

ВСТУП (1-2 сторінки)

ОСНОВНА ЧАСТИНА: надання відповідей на поставлені питання.

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ (розрахунки, графіки, форми звітності тощо), на підставі яких здійснювалися відповіді на питання.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ ОКРЕМИХ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Титульний аркуш

Титульний аркуш (додаток А) містить найменування вищого закладу, назву кафедри, назву завдання, прізвище, ім’я, по-батькові автора, групу, прізвище, ім’я, по-батькові викладача, його науковий ступень, вчене звання, місто і рік.
Вступ

В даній частині розкривається загальна характеристика роботи.

^ Актуальність дослідження. В анотованій формі автор доводить, що вибране їм завдання є актуальною і заслуговує уваги при розгляді питань щодо необхідності підвищення страхової культури населення та ефективності розвитку страхового ринку в Україні. Зосереджується увага на питаннях наступного характеру:

 кризові явища в економіці, які негативно позначаються на розвитку страхового ринку, на захисті майнових інтересів суб’єктів господарської діяльності та інтересів працівників від різноманітних ризикових обставин (подій);

 позитивні сторони розвитку страхової справи;

 науковці, які приділяють велику увагу розгляду економічних аспектів з питань системи соціального захисту та стимулювання розвитку економіки.

Згідно обраного індивідуального завдання, студентом вказується мета дослідження та які перед ним постають завдання для досягнення зазначеної мети (не більше трьох-чотирьох завдань).

Крім того, автор повинен вказати:

 • що є предметом та об’єктом дослідження;

 • які методи дослідження використані в процесі виконання роботи;

 • які джерела аналітичного матеріалу (якщо це можливо) використовувалися при проведенні дослідження і за який період.

^ Обсяг і структура роботи. Вказується, що індивідуальне завдання складається із вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури (наводиться їх кількість) та додатків. Вказується на скількох сторінках рукописного або комп’ютерного тексту викладена робота, скільки містить таблиць, рисунків та додатків.
Основна частина

В основній частині послідовно викладаються поставлені в індивідуальному завданні питання та розв’язується надана задача.
Висновки

У висновках узагальнюються результати проведеного дослідження та надаються відповіді на задачу.
Список літератури

Бібліографічний список завершує роботу. У ньому необхідно включити всі роботи і нормативно-правові акти, з якими ознайомився автор, а не тільки ті, котрі були процитовані в тексті роботи.

Список літератури слід складати з двох частин: основна та додаткова. До основної літератури відносяться підручники, посібники, нормативні та законодавчі акти, енциклопедичні видання та словники, статистичні щорічники. Додаткова література має бути представлена монографіями, періодичними виданнями, джерелами Internet, документацією з підприємств тощо.
Кількість літературних джерел має бути не меншою 10.

^ ПОДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДО ЗАХИСТУ
Індивідуальне завдання повинно бути написане або надруковане розбірливо, без повторень, скорочень. Помилки й описи не допускаються.

Загальний обсяг індивідуального завдання не повинен перевищувати 8-10 сторінок комп’ютерного тексту, або 10-12 сторінок рукописного тексту, чітко описаного на одній стороні аркуша. Робота повинна виконуватися на аркушах формату А-4 (210 х 297 мм), чорнилами чорного кольору, полями з лівого боку 3 см, зверху та знизу по 2 см і справа – 1,0 см, в межах 30-32 рядків на сторінку, інтервал між рядками 1,5 см. Індивідуальне завдання повинне бути переплетене твердою обкладинкою.

Сторінки повинні бути пронумеровані, а індивідуальне завдання підписане на останній сторінці тексту з вказанням дати завершення роботи над питаннями.

Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куту сторінки. Титульний лист вважається першою сторінкою і номер на ньому не проставляється. Всі сторінки нумеруються по порядку.

Таблиці, які є обов'язковою частиною роботи, мають окрему нумерацію в кожному питанні і в тій послідовності, в якій на них є посилання у тексті (наприклад в питанні першому нумерація таблиць буде 1.1, 1.2 і т.п , в другому питанні – 2.1, 2.2.). Слово “Таблиця 1.1” ставиться в правому полі сторінки і виділяється курсивом, з другого рядка посередині, жирним шрифтом пишеться назва таблиці.

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. Перенос її на наступну сторінку при необхідності допускається, якщо в ній вміщуються взаємопов'язані характеристики об'єкта дослідження. При переносі таблиці у лівому верхньому кутку слід писати "Продовження таблиці ...".

Кожна таблиця повинна мати посилання на джерело, на базі якого вона складена. Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються "рисунками" (схеми, діаграми. графіки) дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття.

Всі рисунки нумеруються послідовно в межах питання арабськими цифрами. Номер рисунка повинен складатися з номера питання і через крапку порядкового номера рисунка (наприклад, рис. 1.2.). Рисунки розмішуються після посилання на них.

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах питання арабськими цифрами. Номер формули мас складатися з номера питання та порядкового номера формули, розмежованих крапкою (наприклад (2.5) - п'ята формула другого питання). Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі.

Номер формули слід взяти в дужки і розмістити на правому полі на рівні формули, до якої він відноситься.

Кожна цитата, таблиця, схема, рисунок, які взяті з літературних джерел, супроводжуються посиланням на ці джерела.

Цитати у роботі, які приведені дослівно, беруться у лапки. Якщо текст не приводиться дослівно, а викладається власними словами, обов'язково повинен бути збережений його зміст. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури, далі через кому - сторінка, де вміщена цитата (наприклад, посилання 4, 17] означає, що цитату або цифру взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 4 на сторінці 17).

Цитування текстів з газет не допускається. Посилання на сторінки цитат з даних поточної та річної звітності підприємств, невеликих за обсягом нормативних документів не обов'язкове (наприклад.6).

В кінці індивідуальне завдання наводиться список використаної літератури згідно із стандартними вимогами.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
За кожне питання в індивідуальному завданні студент може отримати max по 3 бали. Дотримання вимог, що пред’являються до написання індивідуального завдання, якісне оформлення роботи оцінюється max у 1 бал. Загальна кількість нарахованих балів в сумі має становити 10.
В залежності від повноти наданих на питання відповідей студент може отримати:

Відмінно” (9-10 балів):

 1. Висока ступінь розкриття актуальності, чітко виділена мета та завдання дослідження.

 2. Повнота і правильність виконання завдання.

 3. Вміння застосувати основні принципи і методи до розв’язання практичних завдань.

 4. Чітке, послідовне викладання відповіді.

 5. Вміння використовувати та аналізувати загальні закономірності економічного розвитку до конкретних ситуацій.

 6. Вмінні знаходити різні шляхи вирішення складних економічних проблем, творчо підходити до їх розв’язання.


Добре” (6-8 балів):

 1. Достатня ступінь розкриття актуальності, визначена мета, однак завдання дослідження не конкретизовані.

 2. Деякі помилки несуттєвого характеру у викладанні відповідей при повних знаннях програмного матеріалу.

 3. Перевага логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

 4. Помилкове або невірне розв’язання окремої частини одного із завдань при повному правильному виконанні завдання в цілому.


Задовільно”(3-5 балів):

 1. Недостатні ступінь розкриття актуальності, не визначена мета дослідження і його завдання.

 2. Репродуктивний підхід до засвоєння та викладання матеріалу.

 3. Недостатня повнота викладання матеріалу при обов’язковому виконанні тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач (можливо з несуттєвими помилками).

 4. Неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості неточностей або дрібних помилок у питаннях або завданнях.

 5. Нечітке або нелогічне викладання матеріалу на папері.


Незадовільно” (0-2 бали):

 1. Відсутність в роботі структурованого вступу.

 2. Відсутність знань з більшої частини теоретичного матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

 3. Невиконання, або виконання з великими помилками практичних завдань.

 4. Неграмотне і неправильне викладання відповідей.
  1   2

Похожие:

Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної...
А4, що містить питання теоретичного плану та три практичних завдання, які розглядають окремі елементи проектування технологічних...
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconЯкі методи географічних досліджень вам відомі?
Суспільно-географічні науки досліджують територіальну організацію суспільства та його окремих частин – населення, економічної, соціальної,...
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconМетодичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни
Предмет І метод правового регулювання господарського права. Види господарської діяльності
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconМетодичні рекомендації до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу Зміст
Структурні елементи уроку української мови та умови підвищення його ефективності 14
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconМетодичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи...
Кременчуцька М. К. – к психол н., доцент, голова Навчально-методичної комісії Інституту інноваційної та післядипломної освіти
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні...
Тема №22. “Хірургічна патологія легень та плеври. Принципи діагностики та лікування”
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconМетодичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни “Хірургічні...
Тема № “Шок у хірургічних хворих. Етіологія, діагностика, лікувальна тактика”
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасні...
Конспекти. Участь в обговоренні питань. Участь у активних І інтерактивних видах роботи
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconМетодичні рекомендації для індивідуальної роботи (для виконання індивідуальних...
«Цивільний захист та охорона праці в галузі». Тематика індивідуальних завдань носить комплексний характер – тобто включає теоретичні...
Методичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8 iconПрограма та методичні рекомендації
Програма розроблена на підставі Типової інструкції з організації педагогічної навчальної практики студентів факультетів дошкільного...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница