Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012


НазваниеСтрахові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012
страница1/4
Дата публикации09.11.2013
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра «Фінанси і кредит»

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

студентами напряму підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

ОКР «Бакалавр»

Мелітополь, 2012

УДК 368.02

ББК 65.271

Страхові послуги. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр». –Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2012 р. – 47 с.


Розробник: к.е.н., доцент Рубцовою Н.М.
Рецензент: к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Кучеркова С.О.

керівник ЦОК в м. Мелітополь ПрАТ «PZU Україна» Шарко С.В.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фінансів і кредиту «____» __________ 20__ р. протокол № ___. Затверджено методичною комісією факультету економіки та бізнесу «____» ____________ 20__ р. протокол № ___.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи розроблені у відповідності із робочою програмою дисципліни «Страхові послуги», що передбачена для студентів економічних спеціальностей.

Методичні вказівки призначені для виконання студентами самостійної роботи в процесі вивчення дисципліни.

ЗМІСТ

Вступ 4

Оформлення самостійної роботи 6

Тематичний план курсу «Страхові послуги» 7

Рекомендовані індивідуальні завдання для самостійної роботи з

дисципліни «Страхові послуги» 8

Розподіл балів, що присвоюються студентам 38

Критерії оцінювання знань 40

Рекомендована література 41

Додатки 45

ВСТУП

За сучасних умов зростає роль і значення самостійної роботи студентів в процесі вивчення учбових дисциплін. Студенти повинні не тільки знати матеріал, володіти знаннями, але і вміти застосовувати отримані знання на практиці, в житті, тому розвиток пізнавальної діяльності студентів через систему різних форм самостійної роботи стає нагальною необхідністю організації учбового процесу вузів.

Визначна умова самостійної роботи – самостійне виконання студентами практичних завдань. Керівництво викладача полягає в розвитку мозкової діяльності студентів методами активного навчання і володіння їх увагою на протязі виконання самостійної роботи.

Виконання роботи передбачає опрацювання лекційного матеріалу, основної літератури з дисципліни, методичних вказівок до виконання практичних завдань з відповідної теми.

СРС складається з трьох частин. Перша частина роботи передбачає написання студентами 2-ох ессе (висловлення власної, критичної думки з приводу наведеного питання) та висвітлення їх на презентаціях. Виконуючи завдання, студенти повинні висловити свою власну точку зору щодо об’єкта завдання, дати обґрунтовану відповідь на питання, що пропонуються. Виконання завдання передбачає наявність у студентів необхідної теоретичної підготовки з даної теми. Тому до кожної теми пропонується перелік основних економічних категорій, які повинен знати студент перш ніж розпочинати роботу над виконанням завдання.

На заліку першої частини роботи, який проходить у формі показу відповідних слайдів та співбесіди виконавця роботи з викладачем та іншими студентами групи, виконавець завдання повинен висловити власну, критичної думки з приводу наведених питань та відповісти на питання співрозмовників з теми роботи.

Друга та третя частини самостійної роботи полягає у виконанні розрахункового завдання за певною темою та аналітичної задачі. Аналітична робота полягає у проведенні аналізу роботи обраної страхової компанії та здійсненні оцінка її роботи в певній галузі страхування.

Залік другої та третьої частин роботи відбувається шляхом здачі студентом розрахункової роботи та перевірки її викладачем.

Вибір номеру варіанта завдання здійснюється в залежності від того, який порядковий номер має студент в журналі своєї академічної групи, а страхової компанії – за таблицею А1 (додаток А)

Робота повинна носити самостійний характер. Завдання виконуються українською мовою.

Виконання СРС з курсу «Страхові послуги» дозволить поглибити знання щодо сутності та порядку укладання договорів страхування, організаційних основ надання страхових послуг за кордоном та в Україні, розвитку ринку страхових послуг як в цілому, так і окремих його галузей та підгалузей, набути навичок аналізувати ринок страхових послуг, сприятиме розвитку вміння самостійно приймати відповідальні рішення при настання ризикових ситуацій.


^ ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Самостійна робота – це робота, яка пропонує науково-дослідний аспект. У ньому мають бути розглянути теоретичні й практичні питання проблеми, що досліджуються.

Робота над індивідуальним завданням складається з таких етапів:

    • вибір варіанту індивідуального завдання;

    • підбір відповідних літературних джерел, нормативно-правових актів, статистичної та фінансової звітності стосовно роботи страхових компаній;

    • консультування з провідним викладачем кафедри і написання індивідуальної роботи;

    • оформлення списку літератури;

    • здача індивідуального завдання відповідно до встановлених термінів (за 2 тижня до ПМК 2).

При виконанні самостійної роботи студент повинен дотримуватись такої його структури:

Титульний лист

Індивідуальне завдання

Теоретична частина (написання ессе)

Розрахунково-аналітична частина (оцінка роботи страхової компанії та розв’язання задачі).

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ (розрахунки, графіки, форми звітності тощо), на підставі яких здійснювалися відповіді на питання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


Теми

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

^ Змістовий модуль 1. Страхові послуги в галузі особистого страхування та особливості їх реалізації

1. Страхові послуги та особливості їх реалізації

2

24
2. Порядок укладення і ведення страхової угоди

2

2
4
3. Страхування життя та пенсій

4

4
8

1

4. Страхування від нещасних випадків

2

2
4

1

5. Медичне страхування

2

2
4

1

Контроль модуля 1
2
2
^ Змістовий модуль 2. Особливості страхування майна та відповідальності фізичних та юридичних осіб

6. Страхування підприємницьких ризиків

4

2
6
7. Сільськогосподарське страхування

4

4
8

1

8. Страхування технічних ризиків

22

4
9. Страхування кредитних і фінансових ризиків

2

2
4

1

10. Автотранспортне страхування

4

4
8

1

11. Морське страхування

22

4
12. Авіаційне страхування

22

4
13. Страхування майна і відповідальності громадян

4

2
5

1

Контроль модуля 2
2
2
Курсова робота

30

Всього годин

36

30

6

71

37
  1   2   3   4

Похожие:

Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconМетодичні рекомендації по виконанню окремих структурних частин індивідуального завдання 8
Страхування. Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси І кредит» та...
Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconФінанси І кредит” Модуль 1 Бюджетний процес та особливості його організації...
Методичні вказівки для проведення навчальної практики „Організація та управління фінансами підприємств, організацій та установ”....
Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconМетодичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи...
Кременчуцька М. К. – к психол н., доцент, голова Навчально-методичної комісії Інституту інноваційної та післядипломної освіти
Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconБізнес-планування зовнішньоекномічної діяльності авіаційного підприємства
Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 2: Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи для...
Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconКафедра «економіка підприємств» методичні вказівки
До організації виконання курсової роботи та економічної частини дипломного проекту
Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний
Навчально-методичні матеріали з підготовки за курсом Трудове право” самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconМетодичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково графічної...
А4, що містить питання теоретичного плану та три практичних завдання, які розглядають окремі елементи проектування технологічних...
Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconМетодичні вказівки
Збірка типових задач з курсу «Інформаційні системи в менеджменті»: Методичні вказівки / Укладачі: Ю. В. Сікірда, Т. Ф. Шмельова,...
Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconМетодичні вказівки
Збірка типових аналітично-розрахункових задач з курсу «Операційний менеджмент»: Методичні вказівки / Укладачі: Ю. В. Сікірда, Т....
Страхові послуги методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит» окр «Бакалавр» Мелітополь, 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Фінанси І кредит” професійної орієнтації „Фінанси” підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та відповідає освітньо-професійній...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница