Затверджую


Скачать 37.74 Kb.
НазваниеЗатверджую
Дата публикации16.07.2013
Размер37.74 Kb.
ТипДокументы
vb2.userdocs.ru > Астрономия > Документы
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Навчально-консультаційний центр

У м. Кривому Розі

Кафедра вищої математики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________ В.В.Семенець

"___"_____________2009 р.
Перелік залікових питань з вищої математики

для студентів заочної форми навчання спеціальності

6.091500 „Комп'ютерні системи та мережі” (3 курс 6 семестр)


 1. Визначники 2-го і 3-го порядків. Властивості визначників. Мінори та алгебраїчні доповнення. Загальне означення визначника –го порядку. Обчислення визначників.

 2. Застосування визначників до дослідження СЛАР. Формули Крамера. Матриці, дії з ними. Обернена матриця. Матричні рівняння. Ранг матриці.

 3. Система лінійних алгебраїчних рівнянь, її сумісність, дослідження сумісності системи за допомогою рангу матриць.

 4. Теорема Кронекера-Капеллі.

 5. Методи розв’язання СЛАР (Крамера, матричний, Гаусса).

 6. Однорідні системи. Невизначені системи та їх розв’язання. Однорідні системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

 7. Вектори, загальні означення, лінійні дії з векторами. Лінійна залежність і незалежність векторів. Базис.

 8. Проекція вектора на вісь. Системи координат на площині і в просторі ( ПДСК, полярна система координат).

 9. Метод координат. Вектори в ПДСК( координати, довжина, напрямні косинуси).

 10. Поділ відрізка у даному відношенні.

 11. Скалярний, векторний та мішаний добутки векторів. Означення, властивості, обчислення, координатна форма. Геометричний зміст.

 12. Умови перпендикулярності та колінеарності двох векторів, компланарності трьох векторів

 13. Пряма на площині. Загальне рівняння прямої, неповні рівняння. Канонічне та параметричні рівняння прямої. Пряма, яка проходить через дві задані точки.

 14. Рівняння прямої у відрізках на осях. Пряма з кутовим коефіцієнтом. Кут між двома прямими, умови паралельності і перпендикулярності двох прямих.

 15. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої. Площина і пряма у просторі .

 16. Способи завдання площини. Види рівнянь площини. Пряма у просторі.

 17. Площина і пряма у просторі. Взаємне розташування прямої і площини. Кут між площинами, прямими, площиною та прямою. Умови паралельності і перпендикулярності.

 18. Поняття лінії другого порядку. Коло. Канонічне рівняння кола.

 19. Криві другого порядку. Еліпс, гіпербола, парабола. Їхні властивості, канонічні рівняння.

 20. Поняття поверхні другого порядку. Циліндричні, конічні поверхні, поверхні обертання. Канонічні рівняння.

 21. Поняття функції. Основні елементарні функції.

 22. Число е. Гіперболічні функції.

 23. Побудова графіку функції за допомогою простих перетворень.

 24. Числова послідовність, її границя.

 25. Властивості границь функцій.

 26. Границя функції.

 27. Нескінченно малі та нескінченно великі величини.

 28. Друге визначення границі функції (через  (x)).

 29. Властивості границь функції.

 30. Обчислення границь: розкриття невизначеності виду “0/0”; “”; “; “”.

31.Перша важлива границя. Приклади.

32.Порівняння нескінченно малих, еквівалентні величини; нескінченно малі величини.

33.Таблиця еквівалентності нескінченно малих, її застосування при обчислені границь.,

34.Неперевні функції та їх властивості.

35.Теореми про неперервні функції на відрізку (формулювання та геометричний зміст).

36.Точки розриву функцій і їх класифікація.

37.Друга чудова границя.

38.Визначення похідної, її геометричний зміст.

39.Рівняння дотичної та нормалі.

40.Властивості похідної (u+v), (uv)’, (u/v)’.

41.Похідна складної функції.

42.Похідна постійної, логарифмічної функції.

43.Похідна степеневої функції. Логарифмічне диференціювання.

44.Похідні тригонометричних функцій.

45.Похідні обернених тригонометричних функцій.

46.Похідні гіперболічних функцій.

47.Основні прийоми обчислювання похідних.

48.Диференціал, його геометричний зміст.

49.Властивості диференціала d(u±v), d(uv), d(u/v).

50.Застосування (додаток) диференціалу.

51.Застосування диференціала до наближених обчислень.

52.Похідні вищих порядків.

53.Диференціали вищих порядків, їх обчислення.

54.Параметрично задані функції, їх диференціювання.

55.Неявні функції, їх диференціювання.

56.Теорема Ролля.

57.Теорема Коші.

58.Теорема Лагранжа.

59.Правило Лопіталя.

60.Зростання, спадання функції.

61.Екстремум функції, необхідна умова та достатні умови екстремуму, проміжки монотонності.

62.Достатні умови екстремуму.

63.Екстремальні значення функції на відрізку.

64.Опуклість та вгнутість функції.

65.Точки перегину, необхідна умова.

66.Точки перегину, достатня умова.

67.Асиптоти кривих.

68.Загальна схема побудови графіка.


Склав викладач ________________ к.т.н.Даниліна Г.В.

Похожие:

Затверджую iconЗатверджую ректор Дондуу

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної роботи

Затверджую iconЗатверджую
Перелік екзаменаційних питань з теорії ймовірності та математичної статистики для студентів заочної форми навчання спеціальності
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Інформаційні системи в менеджменті» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні економічні відносини» для курсантів/слухачів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012...
Затверджую iconЗатверджую
...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для курсантів/слухачів напрям підготовки 030601 «Менеджмент». 31 серпня 2012 року 23...
Затверджую iconЗатверджую
Робоча програма «Міжнародні кредитно-розрахунки та валютні операції» для курсантів/слухачів за спеціальністю 03060104 «Менеджмент...
Затверджую iconЗатверджую
Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb2.userdocs.ru
Главная страница